نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران  

آرشیوماهانه

آرشیو مقالات نویدنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آرشیو

فروردین 92

اسفند 91

بهمن ماه 91

دی 91

آذر 91

آبان 91

مهر 91

شهریور 91

مرداد 91

تیر91

خرداد91

اردیبهشت 91

فروردین 91

آرشیوسال   1390

آرشیوسال    1389

آرشیو سال   1388

آرشیو سال   1387

آرشیو سال   1386

آرشیو سال   1385

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

2015-10-06

شماره 712-          29/03/91

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 

از انتخابات مهندسی شده تا کنشِ اجتماعی مردم جان به لب رسیده در راه دستیابی به خواست ها و آرمان های شان
در واقع باید گفت که ولی فقیه رژیم، با مهندسی انتخابات، توانست حداکثر استفاده را از اصلاح طلبان و رأی آنان بکند بی آنکه در برابر خواست آنان عقب نشینی ای جدی انجام دهد.

 

زحمتکشان، مبارزه برای امنیتِ شغلی، و حقِ برپاییِ سندیکا 

 

مبارزه با سیاست‌های ضد کارگری در قالب احیایِ حقوقِ سندیکایی، اتحادِ عملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود و محکم کردنِ رابطه با مبارزه گردان‌های اجتماعی جنبش مردمی، اولویتی انکارنشدنی در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید 

 

 

 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -3

متن دفاع رفیق کارگر ما صابر محمد زاده

در دادگاه تجدید نظر نظامی

اگر سازمان های وابسته به حزب توده ایران در ادامه ی برنامه ی خود آزاد بودند و به آن ها این طور بی حمانه حمله نمی شد ، آیا آزادی در مملکت ما به چنین روزی می رسید که امروز کمترین آثاری از آن نیست.

 

وقت طلا است

ف. نامور

گرچه بحران گسترده‌ و ژرفی گریبان سرمایه ‌سالاری را گرفته است، اما اشتباه است اگر گمان کنیم که این بحران فراگیر موقعیت آن را به چالش جدی گرفته باشد. بلکه بررسی‌های کلی نشان دهنده افزایش سود و درآمد و سرمایه گذاری شرکت‌های فراملی اعم از بانک‌ها،  تولیدی‌ها و خدماتی‌ها است.

 

 معجزه ولایت فقیه ؛" شادی ملی" زود رس !

م . چا بکی 

پس از ماه ها  حد س وگمان ها , هیاهوی تبلیغاتی وشرکت در نبرد که برکه انتخاباتی وموضع گیری از چپ وراست شرکت ویا عدم شرکت ، تائید ویاتحریم انتخابات ، نتیجه ای که با مهندسی دقیق بیت رهبری ولایت وسرداران سپاه طراحی گردیده بود بپایان خود رسید.

شماره 711-          20/03/91

رویکردِ اقتصادی- اجتماعیِ ”اسلام سیاسی 

دست دست کردن‌های مدامِ بخش‌هایی مشخص و مهم از نیروهای اصلاح طلب در برابر ضرورتِ طرد رژیم ولایت فقیه در حکمِ پیش‌شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی، از جمله پیامدهای درک نکردن وجودِ رابطه ارگانیک میان خواستِ عدالت اجتماعی و دموکراسی- آزادی است. 

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -2

متن دفاع رفیق علی خاوری در دادگاه بدوی نظامی

حزب توده ایران حزب قهرمانان جاویدانی چون ارانی ، روزبه ، سیامک ، مبشری و صدها قهرمان به نام وگمنام دیگری است که چون پروانه ای عاشق نور وروشنائی به خاطر عدالت و انسان دوستی سوختند و با نام ملت ایران بر زبان از میان ملت ما رفتند.

نیم نگاهی به درد اهل قلم  

صادق شکیب

از شرافت ، حرمت و پاکی قلم سخن ها گفته اند . از برای وفاداری و تعهدش به درستی ، صداقت و خدمت به مردم حدیث ها نقل کرده اند . چه جان های پاکی در این راه فدا گشته اند . وقتی به سختی راه می اندیشم به عیان در می یابم  اراده و عزمی پولادین می خواهد .

گل وصندوق

کاری از مانا نیستانی

پرواز

اردلان سرفراز

من از مُردن نمی‌میرم 
پر پرواز می‌گیرم
 
فراموش و غُبارآلود
 
نخواهد ماند تصویرم
 
ندارم وحشتی از مرگ
 
که عشق و مرگ هم‌زادند
 

 وحدت علیه دیکتاتوری؛ضرورت اجتناب ناپذیرلحظات انتخاباتی!

محمد چا بکی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﻦ ﻣﺼﻮب ﻛﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣـﺰب ﺗـﻮدهاﻳﺮان در ﺑﺨﺶ “ ﻣﻨﺸﻮري ﺑﺮاي وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و آزادي اﻳﺮان از ﭼﻨﮕﺎل" اﺳﺘﺒﺪاد و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري” ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺬر از دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪﻣـﺮﺣﻠـﻪدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﺳﻄﺢﻣﻠﻲ در ﺑﻌﺪﻫﺎيﺳﻴﺎﺳﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي– اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮردﻧﻈﺮﻗﺮار داده است".باید در اجرای این را ه کوشید , وباید باوحدت علیه دیکتاتوری که ضرورت اجتناب ناپذیر زمان است .لحظات تاریخی را دریافت.

انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ ایران

احمد پرتوی

طرح خواسته ها ی مزدبگیران جامعه  اگر حتی یکباره به نتیجه نرسد و باعث  اجبار حکومت به انجام رفرمهای کوچک شود، باز هم برای کارگران بهتر است. زیرا نتیجه اش تصفیه جنبش مزدبگیران از گروهای ناپیگیر و فراهم آمدن چشم انداز انقلاب اجتماعی برای رهائی جامعه از سلطه بازار و سرمایه خواهد بود.

شماره 710-          14/03/91

اعلامیة کمیتة مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری 1392 

پایان سراب جمهوریت ”نظام“ و حرکت قطعی به سمت دیکتاتوری عریان

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، که در گذشته نه چندان دوری از او به عنوان ”استوانه نظام“ و ”یار امام“ یاد می کردند، نشانگر حرکت قطعی ارتجاع حاکم، به رهبری علی خامنه ای، به سمت حکومتی شبه نظامی و دیکتاتوری عریان تر، که در آن حتی شماری از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی، بدون اجازه او حق حیات سیاسی ندارند، است.

استیصالِ نشریة ضد توده‌ایِ ”راه توده“ در عرصة انتخابات:

 عاقبتِ ”کاسة داغ تر از آش“ بودن! 

حمله پیگیر نشریة ضد توده‌ایِ ”راه توده“ به ارگان مرکزی حزب ما و رهبری حزب، پیش و بیش از هر امری نشانگرِ خشمِ دستگاه‌های امنیتی رژیم از ادامه فعالیت انقلابی و مؤثر حزب ما و تأثیر عمیق آن بر مبارزة جنبشِ مردمی و نیروهای اجتماعی میهن مان است

ترفند سفسطه راه توده را نجات نخواهد داد!

هاتف رحمانی

راه توده به زبان ساده توده ها را نسبت به ماهیت هیئت حاکمه متوهم نگه می دارد . راه توده به راحتی به دروغ به توده ها می گوید که دراین حاکمیت امکان "تغییر جهت وروند اوضاع" ( به سود چه کسی ، چه گروهی ، چه طبقه ای؟) به دست حاکمیت وجود دارد .

شعله های پایدار رزم در برابر ستم وسرمایه -1

دفاع رفیق پرویز حکت جو در دادگاه نظامی

ازجمله تهمت های بسیار ناروا و نفرت انگیز ی که به ما نسبت داده اند ، جاسوسی است، که تهی از هر گونه حقیقت و واقعیتی است و من آن قسمت از آخرین دفاع خود را در دادگاه بدوی به اختصار کلام در اینجا به سمع دادگاه محترم می رسانم.

چه حادثه ای روی داده است که مرا به جاسوسی متهم کرده اند. آیا برای آوردن اسناد و اطلاعات به پایگاه های نظامی رفته ام. آیا سیستم دفاعی کشورم را آشکار کرده ام. آیا یک جاسوس دشمن را مخفی کرده ام. آیا اسرار نظامی را فاش کرده ام

با شدت بخشیدن به مبارزه و اتحادِعمل،

سیاست‌های رژیم ولایت فقیه را به‌چالش بکشیم 

باتوجه به برنامه های رژیم برای مهندسی انتخابات، اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی چون ” قهرنکردن با صندوق رای“، ”مجبورکردن جناح حاکم به ‌تجدید نظر در تصمیم شورای نگهبان“، حاکی از خوش باوری های ساده لوحانه درباره وضعیت کنونی است. سخنان خامنه‌ای در خصوص تشکر از تمکین نامزدهای ردِ صلاحیت‌شده، نادرستی چنین موضع‌گیری‌هایی را آشکار می‌سازد.

انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات زحمتکشان، و وظیفه جنبشِ کارگری 

شدت بخشیدن به مبارزه و فقط مبارزه متشکل و آگاهانه است که جنبش کارگری را قادر می‌سازد تا نقش و جایگاه خود را در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور تقویت و تحکیم کند. دراین مرحله و مقطع زمانی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، افشای سیاست ولی‌فقیه، خنثی‌سازی برنامه مهندسی انتخابات با هدایت و نظارت بیت رهبری و شخص ولی‌فقیه، و نیز کمک موثر به همکاری و نزدیکی گردان‌های جنبش مردمی، فقط و فقط با تشدید مبارزه و تلاش خستگی‌ناپذیر برای بازسازی بدنه اجتماعی و به ‌صحنه کشاندن هرچه بیشتر توده‌ها، امکان‌پذیر بوده و هست.

مهندسی انتخابات

چرا و چگونه ؟

بایز افروزی

همه  شواهد و قراین موجود بیانگر آن است که در  انتخابات ریاست جمهوری این دوره ( دوره یازدهم) مهندسی انتخابات به صورت گسترده و همه جانبه،مرحله به مرحله انجام گرفته است و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد نامزدی غیر از نامزد مورد نظر ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.

28 می سالگرد کمون پاریس  

سیامک ستوده 

کمون از چند جهت واقعه ای بزرگ در تاریخ بود:

اول انکه حکومت کارگری را از عرصه حرف و تئوری به عرصه واقعیت و عمل آورد و نشان داد که ایده حکومت کارگری صرفا مدینه فاضله ای که ره آورد و بیان کننده آرزوها و اندیشه های تخیلی یک فیلسوف و متفکر خوش قلب باشد نیست.

اوج‌گیریِ تظاهرات مردمیِ ضددولتی، در ترکیه!

در تظاهرات اواخر هفته گذشته در شهرهای ترکیه، حضور مردمی با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون دیده می‌شد که همگی پیرامون هدفی مشترک و برای اقدامی مشترک برضد دولت دست به دست یکدیگر دادند و فریادشان را در خیابان‌ها سردادند.

شماره 709-          05/03/91

باید روند برگزاری انتخابات را به عرصه مبارزه

بر ضد رژیم ولایت فقیه تبدیل کرد! 

برخلاف مدعیات دروغ ولی فقیه رژیم، ایران در شرایطی بسیار بحرانی به سمت انتخابات ریاست جمهوری می رود. ورشکستگی اقتصادی که حاصل سیاست های کلان تحمیل شده از سوی رهبری رژیم است، در کنار فساد بی سابقه دستگاه دولتی، بی ارزشی ارز داخلی، سقوط تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور، بیکاری میلیون ها، فقر و محرومیت بی سابقه، و ناهنجاری های دردناک اجتماعی، تنها نمایشگر بخشی از فاجعه ای است که از سوی رژیم ضد مردمی کنونی بر میهن ما تحمیل شده است.

منافع طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی، و ضرورتِ پیوندِ مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی

جنبش کارگری“ میهن ما، با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، هم‌اینک نیز از منادیان اتحادِعمل و تقویت ارتباط با دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در مبارزه با استبداد ولایی است. 

وقتی آمارها دروغ می گویند

زهره اسدپور

مشاغل غیررسمی نیز شامل مشاغلی هستند که اغلب به‌رغم سنگینی کار در سلسله‌مراتب شغلی سطوح پایین‌تری را اشغال می‌کنند و از درآمد کم‌تری برخوردارند. در نتیجه تجمّع زنان در این مشاغل به مراتب بیشتر است. از این رو است که پژوهشگران از «زنانه شدن» بازار کار درنتیجه‌ی گسترش بازار کار غیررسمی سخن می‌گویند.

انتخابات ایران، دو بستر و یک رویا

ف.نامور

نمایندگان سیاسی این مافیای اقتصادی با به کارگیری عمدی خشن‌ترین و بی پرواترین شیوه های سرکوب، تسلطِ انحصاری خود را بر اهرم‌های سیاسی و اقتصادی تحکیم بخشیده‌اند. از این رو برخوردها در راس این هرم جنگ قدرتی است برای به چنگ آوردن منافع بیش‌تر.

نبرد انتخاباتی؛ ضرورت عبوراز ولایت فقیه !

م .چابکی  

انتخابات برای خامنه ای ا ضطراری است ، با رسیدن هر انتخاباتی موجی به راه می‌افتد که وضعیت حاضر را بحرانی نشان دهد و بگوید تنها راه موجود برای گذر از بحران شرکت در انتخابات است.

بیانیه فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیرامون انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 

 انتخابات فرصتی برای فرارفتن از وضعیت بحرانی کشور 

انتخابات ریاست جمهوری می تواند فرصتی برای تغییر و برون رفت کشور از وضعیت بحرانی شود. از دست دادن چنین فرصتی برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و کشور ما را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. اما بلوک قدرت قصد ندارد از این فرصت برای تغییر وضعیت موجود بهره گیرد.

واکاوی چگونگی مهندسی انتخابات در ایران

اتحاد دمکراسی خواهان ایران

اتحاد دمكراسي خواهان ايران كه از شرکت در بسیاری از انتخابات هاي گذشته به دور مانده بود، اين بار نیز از شركت درانتخابات ریاست جمهوری خوددادري مي كند . تجربه نشان داده است  كه تصميم در مورد رئيس جمهور آينده ايران نه درصندوق هاي راي بلكه در اتاق هاي دربسته گرفته مي شود .

7- تقویت توسعه اجتماعی با تامین رفاه مردم وایجاد نوآوری در مدیریت

 گزارش به کنگره ملی هیجدهم حزب کمونیست چین در 8نوامبر 2012

هو جین تائو - برگردان: آرش وجدانی

تقویت توسعه اجتماعی تضمین مهمی برای حفظ هماهنگی اجتماعی و ثبات است . باید تلاش های خودرا برای بهبود سامانه خدمت های عمومی پایه شدت بخشیم ، مدیریت اجتماعی را تحکیم و ایجاد نوآوری کنیم ، و ساختن یک جامعه سوسیالیستی موزون در راستای حفظ منافع بنیادی بیشترین اکثریت مردم را ارتقا دهیم .

تحقیر جوانان ا ین مرز و بوم

صادق شکیب

در اوقات بی کاری به قهوه خانه ی سر خیابان رفته ساعتی با آشنایان هم محله گپ می زنیم . امروز کسی  آنجا نیست . جز دو سه جوانی که گرم صحبت اند . نا خودآگاه به سوی شان کشیده شده گوش به سخنانشان می سپارم . اصغر نامی که صافکار اتومبیل است...

پاسخ رویال بانک به کمک بلاعوض 25 میلیاردی مالیات دهندگان،

مصداق عینی نمک خوردن و نمکدان شکستن

نسترن امانی

درسال 2012 بیش از 213 هزار کارگر خارجی به کشور وارد شد در حالیکه در همان سال فقط 160 هزار نفر با مهارت های شغلی بعنوان مهاجر پذیرفته شدند. افزایش سریع کارگران خارجی نشان می دهدکه کارفرمایان با برنامه ریزی قبلی از کارکنان ارزان خارجی برای پرکردن خلا شغلی استفاده می کنند.

دختران بعد از انقلاب
 هما وثوقی

به دنیا که قدم گذاشتیم جنگ بود
پدر ها در جبهه ها با مرگ می جنگیدند
مادر ها در خانه ها با زندگی
گوش های ما نت های آژیر خطر را خوب میشناخت 
و ما با همین موسیقی توی کوچه ها لی لی می رقصیدیم

روی سخن با “روی آوردگان” به نشریه راه توده است

مظفر هشتادپهلو 

آقای خدایی سالیان درازی است که شما کاری جز تطهیر حکومت اسلامی و ولایت فقیه و خمینی ندارید و نکرده اید و الحق که این کار را “استادانه” انجام داده اید و می دهید و لابد پاداش خدمات خود را به نوعی دریافت می کنید.

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: