نویدنو05/03/1392

 

نویدنو05/03/1392 

 

 

7- تقویت توسعه اجتماعی با تامین رفاه مردم وایجاد نوآوری در مدیریت

 گزارش به کنگره ملی هیجدهم حزب کمونیست چین در 8نوامبر 2012

هو جین تائو - برگردان: آرش وجدانی

تقویت توسعه اجتماعی تضمین مهمی برای حفظ هماهنگی اجتماعی و ثبات است . باید تلاش های خودرا برای بهبود سامانه خدمت های عمومی پایه شدت بخشیم ، مدیریت اجتماعی را تحکیم و ایجاد نوآوری کنیم ، و ساختن یک جامعه سوسیالیستی موزون در راستای حفظ منافع بنیادی بیشترین اکثریت مردم را ارتقا دهیم .

در محکم کردن توسعه اجتماعی ، باید اولویت بالایی به تضمین وبهبود رفاه مردم قائل باشیم . بهبود زندگی مادی وفرهنگی مردم هدف بنیادی اصلاح وگشایش و امروزی سازی سوسیالیستی است .باید بیشترین حد ممکن منافع را برای مردم تامین کنیم ، تا حد ممکن مشکل های آن ها بر طرف سازیم ، ومسئله های واقعی وعاجلی را که موجب نگرانی آن ها است حل کنیم . باید در تضمین آن که تمام مردم از حقوق خود برای آموزش وپرورش ، کار، بهداشت ، مراقبت در کهن سالی ، ومسکن برخوردار شوند طوری که آن ها را به زندگی بهتری هدایت خواهد کرد ایجاد پیشروی را حفظ کنیم .

برای تقویت پیشرفت اجتماعی ، باید اصلاح ساختار سوسیالیستی را ، با هدف برقرارکردن سامانه سوسیالیستی مدیریت اجتماعی با مشخصه های چینی سرعت بخشیم ، باید حرکت ساختمان سازوکارها وسیستم های زیر  سریع تر کنیم : یک سامانه مدیریت اجتماعی مبتنی بر قانون تسهیل کننده کمیته رهبری حزب ، اجرا دولتی ؛ حمایت غیردولتی و مشارکت همگانی، یک سامانه خدمات عمومی بنیادی که تحت هدایت دولت وبادوام باشد و منطقه های شهری وروستایی را پوشش  دهد، سیستمی از سازمان های اجتماعی امروزی شده که در آن کارکردهای دولت از سایر سازمان های اجتماعی مجزا باشند ، حقوق ومسئولیت ها به صراحت مستقر شده باشند وسازمان های اجتماعی خودگردانی را طبق قانون اعمال کنند ، و یک سازوکار مدیریت اجتماعی که شکایت های عمومی را در منبع حل کند ، مدیریت فعال را اعمال کند ، و به موارد اضطراری پاسخ دهد.    

1-        کار شدید آموزشی برای جلب رضایت مردم

آموزش سنگ بنای نوسازی ملی و ترقی اجتماعی است .باید به  توسعه آموزش ، اجرای سیاست آموزشی حزب برای زن ها ، تضمین آن که آموزش وپرورش در خدمت امروزی سازی سوسیالیستی  و مردم باشد اولویت بالایی بدهیم ، یک پارچگی تربیتی در پیش بگیریم و ترقی همه  مردم را بعنوان وظیفه بنیادی آموزش وپرورش ارتقا دهیم ، وشرکت کننده ها وتابع ها را برای هدف سوسیالیستی که از نظر اخلاقی ، فکری ، فیزیکی وزیبایی شناختی گسترش می دهد آموزش دهیم . باید آموزش وپرورش همه جانبه ای را برای دانش آموز ها فراهم کنیم ، اصلاح همه جانبه آموزش وپروش را ژرف تر کنیم ، بر بهبود کیفیت آموزش وپرورش تمرکز کنیم ، و در دانش آموزها احساس مسئولیت اجتماعی ، روح ابتکار و توانایی کسب مهارت های عملی ایجاد کنیم . باید آموزش پیش از دبستان را توسعه دهیم ، توسعه متوازن آموزش اجباری 9 ساله  را ارتقا دهیم ، آموزش متوسطه عمومی را به صورت اساسی همگانی کنیم ، پیشرفت آموزش حرفه ای امروزی شده را سرعت بخشیم ، و جامعه ای یادگیری بسازیم . باید به شدت بی طرفی در آموزش وپرورش را ارتقا دهیم ،  وتخصیص متوازن منابع آموزشی را با تمرکز بر منطقه های روستایی ، دور افتاده ، فقیر و دارای اقلیت های قومی تامین نماییم . باید از آموزش وپرورش ویژه حمایت کنیم ، سوبسید دانش آموزهای خانواده های فقیر را افزایش دهیم ، وتضمین کنیم که کودکان کارگرهای مهاجر روستایی در شهرها دسترسی برابری به آموزش وپرورش داشته باشند . تمام این برای کمک به کلیه کودکان برای کسب دانش ومهارت طراحی می شود . باید نهادهای غیر دولتی را برای پیش بردن برنامه های آموزشی تشویق وهدایت کنیم .باید رتبه های آموزگارها را تقویت کنیم ، و اصول اخلاقی کار ورقابت ونیز احساس احترام و مسئولیت آن ها را بعنوان آموزگارارتقا دهیم .    

2- هدفگیری کار بهتر در ایجاد شغل

شغل برای سلامت افراد تعیین کننده است . باید اصل ترویج شغل متکی به نفس ، شغل کنترل شده بازار وشغل مورد حمایت دولت و کار آفرینی ، راهبرد دادن اولویت بالا به شغل وسیاست اشتغال ابتکاری را اجرا کنیم . باید اطمینان داشته باشیم که افراد انتظارهای واقع گرایانه ای درباره شغل دارند، ایجاد شغل از طریق مجراها وشکل های متعدد را تشویق کنیم ، و فرصت های شغلی را با ایجاد کسب وکارهای جدید افزایش دهیم . باید فرصت های شغلی را برای جوان ها ، به ویژه فارغ شده ها از دانشگاه ها ، نیروی کار مهاجر روستایی ، ساکن های شهری که در یافتن شغل مشکل دارند ، و سربازهای سابق افزایش دهیم .باید آموزش مهارت های شغلی را تقویت کنیم ، توانایی افراد را برای یافتن شغل وآغاز کردن کسب وکار خودشان بهبود بخشیم ، و ثبات شغلی را بالا ببریم . باید بازار منابع انسانی و خدمت های شغلی را بهبود بخشیم ، و بگذاریم بیمه بیکاری نقش بزرگتری درترویج شغل ایفا نماید . باید سامانه همسانی ( استاندارد) کار و سازوکارهای هماهنگ کردن روابط کار را بهبود بخشیم ، نظارت حمایت کار و میانجی ستیزه کار وحکمیت را تقویت کنیم ، و روابط کار هماهنگی ایجاد کنیم .     

3- برای افزایش در آمد فردی هر تلاشی را انجام دهیم 

برای تضمین آن که افراد در میوه های توسعه سهیم باشند ، باید اصلاح سامانه توزیع درآمد را ژرف تر کنیم ، و درآمدفردی را همگام با توسعه اقتصادی  ودرآمد کار را همگام با بهبود بازدهی کار افزایش دهیم ، باید سهم در آمد فردی را در توزیع درآمد ملی بالا ببریم و سهم درآمد کار را در توزیع اولیه افزایش دهیم . تعادلی شایسته باید بین کارآمدی وبرابری هم در توزیع اولیه وهم در توزیع ثانویه ، با تاکید های خاص بر توزیع ثانویه  اجرایی شود. باید سامانه توزیع اصلی را برای اجازه دادن به عامل های تولید مثل کار ، سرمایه ، فن آوری و مهارت های مدیریتی بهبود بخشیم تا سهم درآمد خودشان را طبق مشارکت خود دریافت نمایند ، و باید گام های سریعی برای بهبود سازوکار توزیع فرعی (ثانویه) تنظیم توزیع درآمد اساسا از طریق وضع مالیات ، تامین اجتماعی وپرداخت های انتقالی بر داریم . باید اصلاح سامانه  دستمزد وحقوق در بنگاه های اقتصادی ، سازمان های دولتی و نهاد های عمومی را ژرف تر نماییم ، قرار داد های جمعی در باره دستمزدها در بنگاه های اقتصادی را بهبود بخشیم ، واز درآمدهای حاصل از کار محافظت نماییم . باید به صورت خاص درآمد فردی از طریق مجرا های متعدد را افزایش دهیم . باید شیوه ای را که درآمد توزیع می شود بهبود بخشیم ، از در آمد قانونی  حمایت کنیم ، درآمد گروه های کم در آمد را افزایش دهیم ، درآمد بالای افراطی را تعدیل کنیم ، و از درآمد غیر مجاز حلو گیری نماییم .     

4-  ترویج توسعه هماهنگ سامانه تامین اجتماعی در منطقه های شهری وروستایی

تامین اجتماعی سامانه ای اساسی برای تضمین معاش مردم و تعدیل توزیع اجتماعی است .باید سامانه ای کامل ، چند لایه و ماندگار برای تدارک تامین اجتماعی بنیادی برای جمعیت شهری وروستایی ، با تمرکز بر ایجاد سامانه ای منصفانه وپایدارو تضمین انتقال روان حساب های تامین اجتماعی بین محل ها بنا کنیم. باید سامانه بیمه اجتماعی را برای بنگاه های اقتصادی و نیز ارگان های دولتی و نهادهای عمومی اصلاح وبهبود بخشیم ، سامانه های اساسی بیمه بازنشستگی ودرمان را برای ساکنین غیر کارگر شهرو جمعیت روستایی یکنواخت بسازیم ، بودجه  کافی برای حساب های شخصی برای بیمه بازنشستگی به شیوه ای مرحله ای تهیه کنیم ، حقوق بازنشستگی اصلی را تحت برنامه ریزی یک پارچه ملی جای دهیم ، وسازوکارهایی برای برقرارکردن همسانی ( استاندارد) درمزایای تامین اجتماعی وتعدیل کردن منظم آن ها که به منافع مردم از تمام مسیرهای زندگی توجه لازم را می دهد بنا کنیم . باید مجراهای کسب پول برای صندوق های تامین اجتماعی را پهن تر کنیم ، سامانه ای برای مدیریت عملیات سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی ایجاد کنیم ، و مطمئن باشیم که این صندوق ها  در طول زمان امن و و درحال افزایش ارزش هستند. باید سامانه مددکاری اجتماعی ، وسامانه رفاه اجتماعی را ارتقا دهیم ، از توسعه صندوق های خیریه حمایت کنیم ، ورفتار ترجیحی به گروه های مستحق را تضمین نماییم . باید سامانه از مسکن را که ترکیبی ازملزومات بازار وحمایت دولت است ارائه کنیم ، سازندگی مسکن ومدیریت مسکن افراد کم در آمد را تقویت کنیم ، و وبه نیازهای اساسی خانواده های فقیر بهتر بپردازیم .باید  به سیاست برابری جنسیتی اساسی کشوروفادار باشیم واز حقوق قانونی ومنافع زنان وکودکان محافظت کنیم . باید به صورت فعالی سن جمعیت را اعلام کنیم و خدمت های دوران پیری را به شدت توسعه دهیم . باید تامین اجتماعی وسامانه های خدمات برای معلول ها را بهبود بخشیم وبه صورت موثری حقوق ومنافع آن ها را محافظت نماییم .باید سازوکار نظارت بر کار نماینده های تامین اجتماعی را بهبود بخشیم وخدمت های تامین اجتماعی را راحت تر و کار آمد تر سازیم .

 5- بهبود سلامت افراد

سلامتی پیش نیازی برای ترویج پیشرفت فراگیر فرد است . با حفظ هدف بهبود سلامت فرد، باید پیشگیری از بیماری را در اولویت قرار دهیم ، منطقه های روستایی را محل تمرکز کار خود بسازیم ،از طب سنتی چین وپزشکی غربی حمایت کنیم ، سازوکار دقیقی را برای مراقبت پزشکی وسلامت اساسی مستقر کنیم وچنین فعالیتی را در سطح اجتماعی تقویت نماییم . باید به اصلاح همه جانبه در بیمه درمانی ، درمان پزشکی ، سلامت عمومی ، ذخیره دارو و سازوکار پایش ونظارت اولویت بالایی  بدهیم ، وباید سامانه بیمه درمانی تا جایی که کل جمعیت را پوشش دهد بهبود بخشیم ،سازوکاری برای تامین بیمه و کمک  در درمان بیماری های عمده وبسیار خطرناک ایجاد نماییم ، و سازوکار های اداره کردن فوریت های بهداشت عمومی و پیشگیری وکنترل بیماری های مهم را بهبود بخشیم . باید سامانه برای استفاده از دارو را محکم کنیم . باید شبکه خدمت بهداشت وسلامت روستایی را در سطح بخش ها، شهرستان ها وروستا ها و سامانه خدمات بهداشتی جامعه شهری را بهبود بخشیم ،اصلاح بیمارستان های عمومی را ژرف تر نماییم ، وتوسعه بیمارستان های خصوصی را تشویق نماییم . باید از توسعه طب سنتنی چینی و طب سنتی اقلیت های قومی حمایت نماییم . باید تامین کنیم که کارکنان بخش درمان خدمت های بهتری فراهم آورند و اخلاق کاری خود را بهبود بخشند. باید نهاد ها و سازوکار های مدیریت و نظارت ایمنی غذا ودارو را اصلاح کنیم . باید کارزارهای میهنی بهسازی به راه اندازیم و مطمئن باشیم که مردم بهداشت واحساس رضایت خوبی دارند. باید به سیاست پایه ای برنامه ریزی خانواده کشور وفادار باشیم ، بهداشت نوزادها را بهبود بخشیم ، پیوسته سیاست جمعیتی را بهبود بخشیم و رشد جمعیت متعادل ودراز مدت را ترویج نماییم .

 6- تقویت وایجاد نوآوری در مدیریت اجتماعی

برای اجرای مدیریت اجتماعی به شیوه ای علمی تر ، باید قانون ها، نهادها و سازوکار های مربوطه و ظرفیت مدیریت اجتماعی را بهبود بخشیم ، و کارکنان بیشتری تربیت کنیم و کاربرد آی تی را در این عرصه بهبود بخشیم . باید شیوه ای را بهبود بخشیم که طی آن دولت خدمت های اجتماعی را تامین نماید ، سامانه مدیریت اجتماعی و خدمات در سطح جامعه را تقویت نماید ، و تضمین نماید که جامعه های شهری وروستاییخدمات بهتری را عرضه می کنند .موسسه های اقتصادی ، نهادهای عمومی و سازمان های مردمی باید در اجرای مدیریت اجتماعی و عرضه کردن خدمت های مربوطه نقش بهتری ایفا نمایند . باید سازمان های اجتماعی را برای توسعه به شیوه ای سالم ومرتب و نفوذ کامل نقش بنیادی مردم در مدیریت اجتماعی هدایت کنیم . باید در مدیریت مربوط وخدمات برای جمعیت مواج و گروه های ویژه بهبود ونوآوری ایجاد کنیم . باید مشکل های مردم را به درستی اداره کنیم ، و سازوکار دقیقی را که در آن حزب ودولت  در تامین حقوق ومنافع مردم نقش برجسته ای ایفا می کنند عرضه نماییم . باید سامانه رسیدگی به شکایت های مردم که در نامه ها یا دیدارها بیان می شوند بهبود دهیم، وسامانه یک پارچه حکمیت از سوی مردم ، حکمیت اجرایی  و میانجیگری قضایی را بهبود بخشیم . باید مجراهای قانونی وآشکار رابرای مردم حفظ کنیم تا خواسته هایشان را اعلام نمایند ، منافع خود را هماهنگ کنند وحقوق و منافع  خود را حفظ نمایند. باید سازوکار استواری برای ارزیابی خطرهای بالقوه ای که در اثر سیاست  اتخاذ تصمیم های مهم ممکن است بر ثبات اجتماعی مطرح نماید مستقر شود. باید سامانه ایمنی عمومی و امنیت محیط محل کار در بنگاه های اقتصادی را برای جلوگیری از حوادث عمده و خیلی جدی بهبود بخشیم .باید رهبری حزب بر کار قضایی ، دادرسی ، ونهادهای امنیت عمومی تقویت وبهبود یابد ، و جایگاه آن ها تقویت گردد ، تا جایی که آن ها  بتوانند وظیفه های خود در پیش برد وحفظ هدف سوسیالیسم با مشخصه های چینی راانجام دهند.باید تلاش ها برایتامین قانون ونظم را شدت بخشیم ، سامانه چند وجهی برای جلوگیری وکنترل جنایت را بهبود بخشیم ، زیر ساخت های نهادهای قضایی را تقویت کنیم ، وفعالیت های تبهکارانه وغیر قانونی را برای محافظت از زندگی و دارایی مردم طبق قانون جلوگیری وکیفر دهیم .باید راهبرد امنیت ملی و کار سازوکار آن را بهبود بخشیم، و در برابر آن وفعالیت های تجزیه طلبانه کمین کرده وفعالیت های نفوذی و براندازی انجام شده از سوی نیروهای دشمن هشیاری بالایی را حفظ کنیم ، تا جایی که امنیت ملی را تامین نماید .

تا زمانی که تمامیت حزب و تمام مردم با هم تلاش کنند ، می توانیم محیط پویایی ایجاد کنیم که در آن محیط هرکسی در هماهنگی اجتماعی مشارکت کند واز مزایای جامعه ای هماهنگ بر خوردار گردد . 

 

6- توسعه دادن فرهنگ قدرتمند سوسیالیستی در چین

5- توجه به راه سوسیالیستی ایجاد پیشرفت سیاسی با مختصات چینی و ارتقا اصلاح ساختار سیاسی  

4- سرعت بخشیدن به بهبود اقتصاد بازار سوسیالیستی و تغییر مدل رشد

 3- هدف کامل کردن جامعه ای نسبتا مرفه در تمام عرصه ها وژرفا بخشیدن به اصلاح و گشایش به شیوه ای همه جانبه

2- دست یابی به پیروزی جدید برای سوسیالیسم با ویژگی های چینی

1- پیشروی استوار در راه سوسیالیسم با ویژگی های چینی وتلاش برای کامل کردن ساختمان جامعه مرفه شکوفا در تمام عرصه ها  

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter