نویدنو05/03/1392

 

نویدنو05/03/1392 

 

 

واکاوی چگونگی مهندسی انتخابات در ایران

اتحاد دمکراسی خواهان ایران

 

چهارسال پس از انتخابات 88 و اعتراض عمومي به تقلب انتخاباتي، بار ديگرهياهوي نمايش انتخاباتي در كشور طنین افکنده است

اتحاد دمكراسي خواهان ايران كه از شرکت در بسیاری از انتخابات هاي گذشته به دور مانده بود، اين بار نیز از شركت درانتخابات ریاست جمهوری خوددادري مي كند . تجربه نشان داده است  كه تصميم در مورد رئيس جمهور آينده ايران نه درصندوق هاي راي بلكه در اتاق هاي دربسته گرفته مي شود .

براي روشن شدن روند تعيين رئيس جمهور، واكاوي روند انتخابات های گذشته لازم است :

تا پايان جنگ و انتقال رهبري، رئيس جمهور بر مبناي اجماع گردانندگان حاكميت تعيين مي شد؛ به طوري كه پيش از راي گيري، همگان مي دانستند چه كسي انتخاب خواهد شد . دلیل وجود اين آگاهی نفوذ بسيار زیاد جريان غالب حاكميت در میان توده هاي مردم و همچنين همراهي و همرایی اصلاح طلبان حكومتي با آن بود. پس از پايان جنگ و تقسيم قدرت نيز اراده حاكميت به انتخاب آقاي رفسنجاني قرار گرفت .

با پايان 8 سال رياست جمهوری آقاي رفسنجاني، گسترش جنگ قدرت در بالا و فاصله گرفتن اصلاح طلبان درون -حكومتي با جريان غالب حاکمیت، نخستین كوشش ها در جهت مهندسي انتخابات آغاز شد . نمونه هاي اين تلاش ها ، چنان كه درادامه این بحث خواهيم گفت در روزهاي  قبل از اعلام نامزدی سيدمحمد خاتمي  در انتخابات رياست جمهوري ديده می شد .

حاکمیت جمهوري اسلامي ايران در روند اين مهندسي ابزار ی متعدد را در دست دارد . اين ابزارها عبارت اند از :

1. رسانه هاي همگاني – که تريبون هاي نماز جمعه، نطق هاي مجلسيان و سخنرانان  مساجد وتكايا و..را در بر می گیرد . حاکمیت به کار گرفتن اين ابزار های فشار براي جلوگيري از كانديداشدن نيروهاي نادلخواه را پيش از ثبت نام انتخاباتي آغاز مي کند . تخريب شخصيت، استفاده از شنودها ، افشاي پرونده هاي از پيش ساخته و توهين و افترا و ....ابزار اعمال فشارهای روحي و رواني براي جلوگيري از نامزدي این گونه نیروهادر انتخابات اند .

2 . در مرحله دوم، درصورت سماجت نامزدهایی از این دست، ابزار رد صلاحيت در دو مرحله (وزارت كشور وشوراي نگهبان) به كار مي افتد .

3 . درصورتي كه كانديداي نادلخواه به هر دليل از اين مراحل گذر كرد، مرحله پر كردن صندوق ها ی رای را به اجرا مي گذارند و در آخرين مرحله نيز به فرض گذشتن فرد از خوان هاي پيشين، شوراي نگهبان مجاز است بخشي از صندوق ها را باطل اعلام، و درصورت لزوم كل انتخابات را ملغي کند .

اما مهندسي انتخابات تحت تاثير چندعامل متغير قرارمی گیرد:

1 . نياز به نمايش گسترده انتخاباتي براي نشان دادن اقتدار حاكميت به ناراضيان داخلي و قدرت هاي خارجي .

2 . حفظ تناسب میان جناح هاي ناهمگن حاکمیت، به طوري كه كل نظام دچار به هم ريختگي و فروپاشي نشود .

وجود پديده مهندسي انتخابات به هيچ روبه معني نبود جنگ قدرت درون  حاكميت و يا جنگ زرگري در بالا نيست؛ بلکه نبرد بيرحمانه قدرت در ميان بالائي ها واقعيتي انكار ناپذير است .

در روند مهندسي انتخابات، از مدت ها پيش از شروع آن، درگيري و جدال ميان جناح ها اوج مي گيرد و هريك از اين جناح ها مي كوشد تا جايگاه خود را در درون حاكميت تقويت کند و كانديداي مناسب مركز قدرت از کار در آید.

در آخرين لحظه ها و پس از مشخص شدن توازن نيروها و مجموعه عوامل دروني و بيروني، تصميم نهائي گرفته و به اجرا گذاشته مي شود . گهگاه ديده شده است كه در آخرين لحظات ناگهان تصميم عوض مي شود . چنان كه در انتخابات سال 84 ناگهان آقاي احمدي نژاد به جاي آقاي قاليباف از صندوق های رای بیرون آمد.

البته نظر مثبت مردم به اين يا آن فرد نيز يكي و تنها يكي از عواملی است كه تصميم گيرندگان به آن توجه می کنند..

براي ارزيابي ميزان موفق يا نا موفق بودن اين مهندسان نگاهي به چند انتخابات پس از پايان جنگ مي اندازيم :

1 . در انتخابات 76 گردانندگان انتخابات كه گمان مي كردند، برپایه  مهندسيشان، همه چيز بر وفق مراد است و با توجه به برنامه ريزي گسترده شان آقاي ناطق نوري از صندوق بيرون خواهد آمد، ناگهان با پديده نا مترقبه اي مواجه شدند . سيل جمعيتي كه براي ابراز نارضايتي خود از حاکمیت به سید محمدخاتمي راي دادند به غافلگيري مهندسان انتخابات منجر شد . به اين ترتيب آنان به ناگزير كوشيدند به آخرين حربه موجود، يعني ابطال انتخابات، دست بزنند؛ اما رهبري كه عواقب اين كار را خطر ناك تر از روي كارآمدن خاتمي می ديد با اين درخواست موافقت نكرد .

2 . در سال 84 برنامه ريزي 8 ساله مهندسان با موفقيت انجام شد و آنان توانستند آقاي احمدي نژاد را به رياست جمهوري برسانند .

3 . مهندسي انتخابات در سال 88 به اشكال مختلف تغيير نتيجه انتخابات را در معرض توجه خود قرار دادند كه این اقدام به اعتراضات گسترده مردم منجر شد .

4 . مهندسي انتخابات سال 92 – تا اين لحظه --از همه ابزارهاي تبليغاتي و ترور شخصيت و پرونده سازي و رد صلاحيت استفاده کرده اس؛ اما همه چيز حكايت از آن دارد كه اين مهندسي با وجود موفقيت نسبي در مرحله اول از همه دوره هاي پيش دشوارتر است .

اتحاد دمكراسي خواهان ايران بر این باور است که با توجه به آن چه  پیش از این گفتیم و با یاداوری دیدگاه بازتاب یافته دربیانیه قبلي، مبني بر ين كه  به دليل وجود نظارت استصوابي و نبود امكان نظارت كانديداها بر صندوق هاي راي و همچنين نبود امكان نظارت ملي و بين المللي بر انتخابات برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ناممکن است.

و به همین دلیل از شركت در نمايش انتخاباتي خودداري می کند و افشاي اين بازي را وظيفه همه نيروهاي خواهان ايراني آباد و آزاد و دمكراتيك مي داند . 

اتحاد دمکراسی خواهان ایران

3/3/92( 2013/5/24)

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter