نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-07-17

نویدنو  26/04/1393 

 

 

 

روسیه در شرایط سیاسی گردش به چپ !

برگردان : م . چابکی

 

گنادی زوگانف صدرحزب کمونیست ورهبرفراکسیون دومای دولتی در روزنامه پراودا  " حقیقت " به تاریخ 11ژوئیه 2014 می نویسد :

گردش به چپ روسیه از لحاظ سیاسی فراهم می شود. ما کمونیست ها آشکارا از ضرورت یک دولت چپ اعتمادملی سخن می گوئیم . این قدم امکانی برای مرحله ائی از رشد کشور بوجود می آورد . این هدف به طور کامل در راس برنامه فراکسیون (کمونیست ) مجلس قراردارد.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه امروز دارای 92 نماینده درمجلس  و 452 نماینده در مناطق و ارگان های دولتی و بیش از 8500 نفردر شهرداری های سراسر کشور است که بعنوان کمونیست های حرفه ای تحت رهبری حزب به فعالیت مشغولند.

در پلنوم ویژه کمیته مرکزی و کنگره حزب که تمام نمایندگان و اعضای انتخابی حزب درآن شرکت داشتند . سند مهم کنگره ارتقا کارنمایندگان بود که به تصویب رسید .این سند بنیانی برای کار فراکسیون کمونیست ها درهرارگان دولتی و شورای شهری است که نمایندگان حزب در آن حضور دارند.

درمجلس کمونیست ها راس هرم فراکسیون را تشکیل می دهند . این هانیرویی هستند که به مدت زیادی محدود بوده ومورد نفرت وتخریب " حزب حاکم" قرارداشتند . دراین شرایط با وجود فشار سیاسی و تقلب انتخاباتی ما جای خود رابه مرتبه دوم فراکسیون تسلیم نکردیم وازخواسته های خویش عقب نشینی ننمودیم . ما ازامکانات پارلمانی خود برای دفاع از توده های زحمتکش و حفظ اعتبارآن ها تلاش کردیم .

اگر در انتخابات مجلس درسال 2003 و2007 حزب کمونیست به سختی بیش از 10%آراء را بدست آورد اما درسال2011 بطورتقریبی با حمایت 20%  افزایش رای , نماینده های خود را ازتعداد 57 نماینده به 92 نماینده رساندیم .شبکه هایی متشکل از فراکسیون ها و گروه ها در سراسر کشورایجاد شد , تعداد نمایندگان ما بعنوان اقلیت در مجلس دوما به کار خود برای جلوگیری ازمشت و ضربه ضد اجتماعی حاکمان قدرت ادامه دادند , حد اقل در سطح سال های 1990 , تا جایی که توانش راداشته باشیم  وتا زمانی که اهرم سیاسی ما قدرتمند گردد به مبارزه ادامه خواهیم داد.

شش کمیته را نمایندگان حزب ما بعهده دارند البته این گسترش درروند قانونگذاری تاثیرگذار خواهد بود ما برای تغیروضعیت موجود تا حد ممکن تلاش می کنیم ،  اما حزب حاکم " روسیه متحد" صدای مارا محدودمی کند .شاخص ترین مثال- سرنوشت پیش نویس طرح قانونی ما درمورد " آموزش وپرورش" است - ، واقعیتی که نمی توان به آن جنبه تجاری داد.لایحه ما درجامعه فرهنگی از حمایت بی قید و شرط برخوردار گردید ولی توسط اکثریت دومای دولتی رد شد هر چند برخی موارد پشنهادی به اجبار تصویب شد.

فراکسیون ما در دوما دارای برنامه گسترده ای است که در میان آنها برخی اولویت ها وجود دارد که ,امکان صرف بودجه موثر در مورد آن ها عملی نیست . نمونه آن تصوب متن کامل کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد , ویا اختلاس های انگلی است.

فراکسیون حزب کمونیست توان خود را در بسیج نیروها برای پیش نویس قانون , در حمایت از سیاست های صنعتی , وتصویب آن به یک سیستم برنامه ریزی شده , که نشانگراولویت های تنظیمی برای بالا بردن فن آوری است بکار می برد تا تولید کنندگان قادربه دریافت کمک ازدولت گردند . ما بدین ترتیب با حمایت ازصنعت فن آوری ، موتوراقتصاد رابه حرکت درمی آوریم.

هدف اصلی ما درنهایت- ملی کردن منابع طبیعی وسیستم اقتصادی است. بدون حل مشکلات اقتصادی و کنترول قیمتها, توسعه پایداراقتصادی درکشورغیرممکن است.طرح لایحه "ملی کردن" تا حد زیادی آماده گردیده وبرای تصمیم نهایی به متخصصان ماسپرده شده است.من اطمینان دارم تصمیم پذیرش آن اجتناب ناپذیرباشد.

درسال 2003 حزب ما 310 نماینده درمجلس قانون گذاری داشت ، و درحال حاظر142نفر به آن اضافه گردید , همراه باکریمه وسواستوپل درروسیه امروز85 فدراسیون موجود است .کمونیست ها در81 ارگان قانون گذاری نماینده های خود رادارند بالاترین رقم فراکسیون حزب کمونیست درمجلس قانون گذاری نووسبیرسک 16 نفرمی باشد.درشورای منطقه اورال ما نزدیک به بک سوم آراء را داریم که از 50 نفرآن 14 نفر ازما هستند وما فراکسیونی قوی وبانفوذ درشورای شهر سواستوپول داریم .درانتخابات 30%آراء ازآن کمونیست ها بود.

باید ازتلاش فراکسیون حزب کمونیست درمجمع قانون گذاری سنت پطرزبورک ویاروسلاول قدردانی نمود که دومای دولتی هزینه خدمات اجتماعی را از 22% به 14% کاهش داد.آری این هنوز10% ازبرنامه ضد بحران ماست این کمک به شهروندانی است که زندگی سختی دارند . درمجلس قانون گذاری منطقه اومسک  با تلاش کمونیست ها هزینه تعرفه آب لغو گردید نمایندگان ما درکاراچای-چرکیسکی با تصویب یک قانون , حمایت مالی از کودکان یتیم را آغازکردند.

ما باز هم به اندازه کافی ذخیره درمجامع شهری داریم . بله ما درحال حاضر بیش از8500 نماینده درشورای محلات داریم که فکرمی کنم این تعداد کافی نیست وباید اضافه گردد . نمایندگان محلی ما برای حل مشکلات بطورمشخص درارتباط دائمی بارای دهندگان خود قرار دارند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه مانند همه فعالان سیاسی درکارپارلمانی خود نمی تواند ازحوادث اوکراین درس نگیرد . درآنجا وجود موجی ازخشم عمومی علیه کارفرمایان و ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا وجود دارد که به کمک آنها شیوه علنی فاشیستی حاکمان اجرایی گردید وحکومت خود خوانده آشکارا "بلعیدن" کل مناطق ازسوی اقلیت الیگارشی حاکم  را آغاز کرد .

ما باید ارزیابی خود را به صراحت ازوضعیت اوکراین بیان کنیم ، چون این سناریو استثنایی برای روسیه نیست واگر با روی آوردن الیگارشی روسیه به چنین شیوه ای به شدت مخالفت نکنیم امکان رخ داد همانند در کشورما وجود خواهد داشت که می تواند به یک فاجعه جهانی  تبدیل شود . از این رو باید درپارلمان و خارج ازآن مسئولانه و شجاعانه به دفاع از منافع توده های زحمتکش بپردازیم . این مطمئن ترین راه برای حفظ منافع عموم مردم است.

چون درماه سپتامبر، قدرت و نفوذ حزب کمونیست درانتخابات محلی و منطقه ای نشان داده خواهد شد ،  ضروری است از هم اکنون ازموجودیت حزب دفاع کنیم

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه تاریخ 11/07/2014

13/07/2014

http://kprf.ru/party-live/cknews/132887

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: