نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-09-30

نویدنو  08/07/1396 

 

رفراندوم عراق و سازمان های سیاسی ایران -1

 

بیانیە حزب دمکرات کردستان در خصوص رفراندوم اقلیم کردستان

 

مردم مبارز و میهن‌پرست کردستان!

حکومت اقلیم و نیروهای سیاسی کردستان عراق!

اعضاء و هواداران حزب دمکرات کردستان!

در پی قطعیت یافتن تصمیم ریاست اقلیم و اکثر نیروهای سیاسی کردستان عراق در خصوص برگزاری رفراندوم استقلال در روز ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ و پس از گفتگوها و مباحثات فشردەی داخلی و بین‌المللی در رابطە با این مسألە، سرانجام آقای مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان بە نیابت از سوی مقامات ارشد کرد و مؤسسات و تشکلهای شرعی و قانونی کردستان عراق، مصمم بودن خود را در خصوص انجام این اقدام تاریخی در زمان تعیین شدە، بە اطلاع مردم کردستان و جهانیان رساند.

حزب ما در پی تصویب برگزاری رفراندوم، در اطلاعیەی کمیتەی مرکزی حزب (در مورخەی ١٣ ژوئن٢٠١٧)، این تصمیم را نشأت گرفتە از حقوق مشروع خلق کرد در تعیین سرنوشت خویش و نتیجەی طبیعی یک روند طولانی از استثمار و بی توجهی بە خلق کرد در عراق و عدم اجرای پرنسیپهای توافق و اشتراک مساعی در ادارەی این کشور توصیف نمود. حزب ما ضمن ابراز امیدواری در این خصوص کە خلقمان در کردستان عراق با وحدت صفوف هرچە بیشتر بسوی برگزاری این پروسەی سرنوشت‌ساز گام بردارد، هم آنزمان و هم درکلیەی نوشتەها و پیامها و اظهارات رسمی بعدی، حمایت و پشتیبانی خویش را از ارادەی سیادت طلبانەی برادران کردمان در کردستان عراق و لزوم تقویت هرچە فزونتر این ارادە، اعلام داشتەاست.

حال کە بە موعد برگزاری رفراندوم در کردستان عراق نزدیک شدەایم، حزب ما ضمن تأکید دوبارە بر حمایت و پشتیبانی خود از این پروسەی مشروع و تاریخی، اشارە بە نکات ذیل را ضروری می‌داند:

١- از هر جهتی کە بە موضوع بنگریم، چە از لحاظ مبانی اخلاقی، سیاسی و تاریخی و چە براساس قوانین عراق و موازین بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت، حق بی‌ چون و چرای خلق کرد و بویژە خلق کرد در کردستان عراق است. بە اعتقاد ما، پس از گذشت یکصد سال از قرارداد ناکارآمد و غیر عادلانەی سایکس‌-‌ پیکو، در دورانی کە هم معادلات سیاسی جهان و منطقە دستخوش تغییرات اساسی گشتەاند، هم ملت کرد حقانیت و قابلیتهای خود را بیش از پیش بە جهان نشان دادەاست، هم قوانین بین‌المللی نیز با فراغ فزونتری با حق تعیین سرنوشت خلقها برخورد می‌نماید، مخالفت گستردەی جامعەی جهانی با تمرین این حق از سوی خلق کرد را موضعی تلخ و ناروا و حتی برخلاف پرنسیپهای معمول بین‌المللی می‌داند. بە همین دلیل حزب ما نیز بعنوان بخشی از ملت کرد، با فریاد حق‌طلبانەی تمامی ملتمان خطاب بە جهان، همآوا خواهد شد.

٢- خطاب بە دولتهای منطقە بویژە دولتهای حاکم بر کردستان و مقدم بر همە جمهوری اسلامی کە طی ماههای گذشتە فعالترین دولت در خصوص مخالفت لفظی و عملی علیە پروسەی رفراندوم کردستان عراق بودەاست، می‌گوییم کە خواست استقلال صرفنظر از اینکە حق مشروع خلق کرد است، پیامد طبیعی سیاست سرکوب و بە حاشیە راندن کرد نیز هست. ما امیدواریم کە دولتهای حاکم بر کردستان این پیام را بە دقت مورد توجە قرار دادە و بە جای آنکە با تهدید و ارعاب با ارادەی خلق کرد بە مقابلە برخیزند، بهتر آنست کە تلاش نمایند مسألەی کرد و توجە بە خواستهای مشروع این خلق را بعنوان یک فرصت جهت بنیان نهادن آیندەای بهتر برای خویش و مناسباتشان با ملت کرد بطور کلی مورد نگرش قرار دهند.

٣- تا آنجا کە بە نیروهای سیاسی  سراسر کردستان و تشکلهای کرد در کردستان عراق بازمی‌گردد، انکار نمیتوان کرد کە برگزاری رفراندوم، احتمالا خلقمان را با فشار و مخاطرات تازەای مواجە گرداند. ما ضمن تاکید بر لزوم مقابلەی متحد و یکپارچەی خلقمان در کردستان عراق با سناریوهای پس از رفراندوم، بعنوان حزب دمکرات کردستان آمادگی خود را جهت حمایت و پشتیبانی از خواهران و برادرانمان در این بخش از کردستان در هر شکل ممکن و ضروری اعلام می‌داریم.

٤- تا آنجا کە بە هم میهنانمان در کردستان ایران بازمی‌گردد، ما پیش از هرچیز از انان تقدیر می نماییم کە اینبار نیز همانند گذشتە نشان دادند کە پیروزی و دستاورد کرد در هر بخشی از کردستان را دستاورد و پیروزی خود تلقی نمودە و غمخوار و دلسوزخواهران و برادرانشان در دیگر بخشهای کردستان هستند. سپس از آنها می‌خواهیم کە ضمن اهمیت دادن بە وظیفە و رسالت مبارزاتی خویش بعنوان کردهای کردستان ایران و در برابر جمهوری اسلامی، حال کە خلق کرد در کردستان عراق در معرض آزمودن مرحلەی بی‌سابقە و مهمی از تاریخ خود قرار دارد، بە هر شیوەی ممکن و از طرق مسالمت‌آمیز و مدنی، بویژە در روز برگزاری رفراندوم شادمانی و حمایت خود را از این اقدام ملتمان در کردستان عراق ابراز نمایند. آنها ضمن آنکە باید همبستگی ملی خویش را در این مقطع تاریخی بە شیوەای هرچە گرمتر و گستردەتر بە نمایش بگذارند، لازم است در این فرصت نیز پیام روشنی بە جمهوری اسلامی بدهند مبنی بر اینکە دیگر بیش از این نمی‌تواند نە در سطح ایران و نە در سطح منطقە با طرزتفکر و سیاست تاکنونی خود با موجودیت و ارادەی ملت کرد، برخورد نماید.

بە امید پیروزی ارادەی سیادت‌طلبانەی کرد در کردستان عراق و برآمدن خورشید ر‌هایی ملت کرد.

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

٢٣ سپتامبر ٢٠١٧

 

 

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: