نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-07-02

نویدنو  11/04/1396 

 

 

پیام همبستگی انترناسیونالیستی حزب کمونیست یونان به حزب کمونیست ونزوئلا

هاتف رحمانی

رفقای گرامی

حزب کمونیست یونان گرم ترین درود های رفیقانه کمونیست های یونانی را به پانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست یونان تقدیم می کند.

حزب های ما در تمام این سال ها روابط همکاری رفیقانه بسیار نزدیک دوجانبه را توسعه داده اند .ما در تلاش هایی برای غلبه بر مشکلات ، برای بازآرایی نظری و ایدئولوژیک جنبش جهانی کمونیستی ، تقویت منشا مارکسیستی – لنینیستی در صفوف خود ، برای خلق و انتشار دیدگاه کمونیست بین المللی دیدار کرده ایم .ما همراه هم برای دفاع از هویت کمونیستی همایش بین المللی حزب های کمونیست و کارگری و حفظ ماهیت کمونیستی آن پیکارهایی به راه انداخته ایم. ما نیروهای قابل توجهی را به پیش برد مبارزه ضد امپریالیستی و همبستگی ، به تقویت سازمان های ضد امپریالیست جهانی علاقمند کرده ایم .

حزب کمونیست یونان قطعا از حزب کمونیست ونزوئلا و مبارزه ای که در شرایط بسیار پیچیده و مشکل به پیش می برد حمایت کرده است و حمایت می کند. اعتقاد ما آن است که تقویت حزب کمونیست ونزوئلا با منافع آنی و دراز مدت طبقه کارگر و لایه های مردمی ونزوئلا رابطه دارد و برای کنگره 15 شما موفقیت کامل آرزو می کنیم   

رفقای گرامی

در حقیقت ، کنگره شما در دوران پیچیده و دشواری برگزار می شود . بربریت سرمایه داری ، تشدید تضاد های داخل امپریالیستی ، و تشدید آشتی ناپذیری بین قدرت ها و اتحاد های سرمایه داری چالش های جدی را بر کمونیست ها تحمیل می کند. سرمایه داری در مرحله امپریالیستی خود چیزی غیر از بهره کشی ، فقر، جنگ و بدبختی برای عرضه به مردم ندارد .راه رشد سرمایه داری در تمام کشور ها ناگزیر از همراهی با بحران های سرمایه داری است ، و این بحران ها انتظار های دروغین توده های مردمی و انتظار آن که یک خط هوادار مردم می تواند وجود داشته باشد و انتظار آن که نیاز های مردم می تواند از سوی نیروهای سوسیال دموکرات ، در شکل به اصطلاح دولت های مترقی تامین شود رد می کند. شیوع بحران و نیاز سرمایه به افزایش سود آوری به تهاجم تمام عیاری علیه طبقه کارگر ، از بین بردن حقوق بنیادی کار ، حقوق اجتماعی ، که با مبارزه توده های کارگر – زحمتکش ، با مبارزه طبقاتی به دست آمده بود منجر شده است. 

تجربه خط سیاسی ضد مردمی دولت سیریزا – انل در یونان بر نقش نهادین سوسیال دموکراسی که از سوی سرمایه بزرگ و اتحادیه های امپریالیستی در راستای تحمیل اقدام های شدید ضد مردمی حمایت می شود تاکید دارد.

طبقه حاکم کشور ما رخ داد های ونزوئلا و به صورت عام تر امریکای لاتین را برای کاشتن تخم توهم و آشفتگی،برای لکه دار کردن چشم انداز سوسیالیستی دست آویز قرار می دهد. اما، آن چه در بحران است نه سوسیالیسم و مارکسیسم – لنینیسم ، بلکه سرمایه داری و بن بست نظریه به اصطلاح " سوسیالیسم قرن بیست و یکم" است که در چهارچوب سامانه بهره کشی عمل می کند.  

ما صدمین سال رخ اد جهانی – تاریخی انقلاب کبیر اکتبر را گرامی می داریم و اعتقاد داریم که امسال و سال های پیش رو می تواند برای دفاع از حقیقت تاریخی ، دفاع از دست آورد های سوسیالیسم و مشارکت بی بدیل اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی در مبارزه خلق های سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد . 

درس های انقلاب سوسیالیستی اکتبر بنیان استواری را برای گرفتن درس های ارزشمندی تشکیل می دهد، که مبارزه کمونیست ها، مبارزه جنبش کارگری را، در دفاع و کار بست نظریه علمی مارکسیسم – لنینیسم در مخالفت با ایدئولوژی بورژوایی و اپورتونیسم تقویت خواهد کرد.

مطالعه تجربه انقلاب اکتبر می تواند به صورت مثبتی کمک نماید به نحوی که می تواند گفتگویی اساسی در باره آن که جنبش بین المللی کمونیستی چگونه می تواند بر تضاد ها و دشواری هایی که از سوی راهبرد ( استراتژی) مراحل میانی[1] به ارث رسیده از دوران گذشته ایجاد شده اند غلبه نماید آغاز شود. گام تعیین کننده ای باید به پیش برداشته شود به نحوی که راهبرد جنبش جهانی کمونیستی با مشخصه دوران ما، دوران گذار از سرمایه داری به  سوسیالیسم، منطبق شود، مبارزه برای سوسیالیسم باید فعالیت روزانه کمونیست ها ، فعالیت مقدم آن ها برای سازمان دادن مبارزه طبقه کارگر در رابطه با تمام مشکلات آن را مشخص نماید .

رفقای گرامی

حزب کمونیست یونان همیشه به صورت استواری در کنار حزب کمونیست ونزوئلا ایستاده است و به این راه ادامه خواهد داد . حزب ما دخالت های امپریالیستی را محکوم و همبستگی انترناسیونالیستی خود را با طبقه کارگر ، مردم ونزوئلا و دیگر کشورهای امریکای لاتین ابراز می دارد . منافع طبقه کارگر در تقویت مبارزه آن علیه طبقه بورژوازی و موانع سرمایه داری ، در ساختن اتحاد های مورد نیاز برای مخالفت با بورژوازی و دولت های آن ، در مبارزه برای قدرت کارگران و ساختن سوسیالیسم – کمونیسم نهفته است .

ما برای کنگره پانزدهم حزب کمونیست ونزوئلا موفقیت کامل آرزو می کنیم .

کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان .

 

 

[1] – حزب کمونیست یونان به مراحل میانی مانند مرحله انقلاب ملی و دموکراتیک باور ندارد و دستور کار همه کمونیست های جهان را در همه جای جهان سوسیالیسم و مبارزه برای سوسیالیسم می داند . این حزب برای مسلط کردن این دیدگاه در جنبش کمونیستی جهانی هم تلاش می کند. اما با مقاومت هایی در این راه از سوی احزاب کمونیست دیگر کشور ها مواجه است . مترجم

 

 

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: