برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-10-10

نویدنو 18/07/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • بر این اساس ۱۰ مهر، تنها نمادی از شکل گیری یک جریان سیاسی مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان در فضای متلاطم سیاسی و اجتماعی آغاز دهه ۲۰ نبود. بلکه برآمد یک گفتمان نو، مترقی، مدرن، مدافع دموکراسی، آزادی، سکولاریسم ، ملی ، مدافع صلح و ... در جامعه ای بود که ارتجاع حاکم سلطنتی و وابسته به استعمار ، مانع از به بار نشستن تلاش های آزادیخواهانه، دموکراتیک ، عدالتخواهانه و مدرن و مترقی و محدود و مشروط کردن اقتدار سلطنت مطلقه از جنبش مشروطیت شده بود.

 

 

جشن مهرگان بر همه مدافعان توده های کار و زحمت و کوشندگان راه دموکراسی و سوسیالیسم خجسته باد

مسعود امیدی

حقیقت آن است که بورژوازی ایران اساسا از ایفای نقش تاریخی_ اجتماعی خود به عنوان پیام آور نمادهای مدرنیته چون تحزب، دموکراسی، جامعه مدنی و امثالهم بازماند و در عمل این مسئولیت تاریخی بر دوش طبقه کارگر و مدافعان سوسیالیسم قرار گرفت.

بر این اساس ، برآمد حزبی متعلق به توده های کار و زحمت و گسترش چشمگیر نفوذ آن در میان کارگران و زحمتکشان، نیروهای ملی و مترقی، هنرمندان و روشنفکران، زنان و جوانان ... در دهه بیست شمسی در ایران، در واقع نشان از پاسخ به یک نیاز اجتماعی و تاریخی داشت که نطفه های آغازین تلاش برای این پاسخگویی با تشکیل حزب کمونیست ایران اندکی زودتر شکل گرفته بود و با قانون سیاه سال ۱۳۱۰ در دوران دیکتاتوری رضاشاهی و سرکوب و کشتار و تحمیل هزینه های انسانی فراوان از سوی دیکتاتوری رضاخان به اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران مواجه شده بود. همان رضاخانی که امروز نیز برخی جریان ها، رسانه ها و شحصیت های مرتجع می کوشند تا بازماندگان او را به عنوان آلترناتیو در ایران مطرح کنند.

بر این اساس ۱۰ مهر، تنها نمادی از شکل گیری یک جریان سیاسی مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان در فضای متلاطم سیاسی و اجتماعی آغاز دهه ۲۰ نبود. بلکه برآمد یک گفتمان نو، مترقی، مدرن، مدافع دموکراسی، آزادی، سکولاریسم ، ملی ، مدافع صلح و ... در جامعه ای بود که ارتجاع حاکم سلطنتی و وابسته به استعمار ، مانع از به بار نشستن تلاش های آزادیخواهانه، دموکراتیک ، عدالتخواهانه و مدرن و مترقی و محدود و مشروط کردن اقتدار سلطنت مطلقه از جنبش مشروطیت شده بود.

بی جهت نیست که با تشکیل حزب توده ایران نه تنها شاهد تلاش های گسترده اجتماعی برای متشکل شدن کارگران و زحمتکشان در انجمن های صنفی و سندیکاها و اتحادیه ها و کنشگری اجتماعی گسترده آن ها در فضای اجتماعی کشور هستیم ، بلکه شاهد تلاش های گسترده و متعدد در حوزه های سیاسی، فرهنگی و آموزشی، علمی و فنی، هنر و ادبیات، تئاتر ، موسیقی، حقوق زنان و امور اجتماعی و ... از سوی اعضا و هواداران آن هستیم. از اینرو از یک منظر تاریخی، تشکیل حزب توده ایران، تنها نشان از شکل گیری یک حزب سیاسی برای نمایندگی طبقه کارگر نوپای ایران نبود بلکه نمادی از برآمد گفتمان مدرنیته و الزامات سیاسی، فرهنگی، حقوقی و گسترده اجتماعی آن نیز بود که عملا قرار بود بار تاریخی_اجتماعی بر زمین مانده بورژوازی ایران را نیز بر دوش بکشد. شاید به همین دلیل هم بود که اسم آن، نه حزب طبقه کارگر بلکه حزب توده ایران گذاشته شد که بیانگر دامنه وسیع اهداف و برنامه های آن برای نمایندگی طبقه کارگر و مجموعه وسیع مطالبات ملی، دموکراتیک، مدرن، ترقی خواهانه ، عدالتخواهانه و سکولار طبقات و اقشار اجتماعی متحد طبقه کارگر نیز باشد.

بی جهت نیست که طی هشت دهه گذشته، مهم ترین برآمدهای مطالباتی و اعتراضی توده های مردم اعم از کارگران، دهقانان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، جوانان ، زحمتکشان شهر و روستا، هنرمندان و نویسندگان و ... در بیشتر موارد با اتهام انتساب به حزب توده ایران مورد سرکوب قرار گرفته و می گیرند.

از این رو فارغ از اینکه افراد نسبت به هشت دهه کارنامه حزب توده ایران که با ایفای نقش اجتماعی و سیاسی و دادن شهدا و قرن ها زندان همراه بوده است، چه نظری داشته باشند و چقدر با آن احساس همدلی داشته باشند یا نداشته باشند، نمی توان اهمیت روز ۱۰ مهر و تشکیل حزب توده ایران و نقش تاثیرگذار آن بر فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ معاصر کشورمان را انکار کرد. از این منظر حتی می توان ۱۰ مهر را به مثابه یک روز ملی مورد توجه قرار داد .

این نگاه البته مسئولیت سنگینی را جهت تامین و حفظ انسجام سیاسی و سازمانی، تحلیل درست شرایط، تبیین درست اهداف ملی ، دموکراتیک ، عدالتخواهانه و سکولار معاصر جامعه ایران، گزینش مسئولانه راهبردها و تاکتیک های مناسب برای برقراری ارتباط با توده های مردم، جلب نظر آن ها و هدایت مبارزات آن ها بر دوش حاملان و وفاداران به این نام قرار می دهد.

برگرفته از فیسبوک نویسنده

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست