برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-10-03

نویدنو  11/07/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • اما درمورد خلق آذربایجان نمی توان حاشاکرد که ملیت و زبان و...مشترک ما (ترکها)، ویژگی خاصی به موضوع داده است. اما ما مردم ترک زبان بخشی ازخلق ایران، با زبان و فر هنگ و ملیت های مختلف هستیم. وقرارنیست هرکدام ازمابه بهانه ملیت مشترک با بخشی ازمردم کشورهای همسایه، بحران های خارج ازمرزهای کشورمان را به داخل منتقل بکنیم. درآن صورت جامعه ماعرصه بحران های وارداتی خواهد بود.

     

 

 

نامه ای از داخل کشور

در حاشیه اعتراض ها علیه ارمنستان در ایران

امضا محفوظ

روزپنجشنبه بدنبال یک فراخوان بی نام ونشان، تعدادی ازشهرهای ترک نشین کشورمان شاهد تجمعات درارتباط با درگیری اخیرقاراباغ میان ارتش آذربایجان شمالی وارتش ارمنستان بود.ازاینکه حق طبیعی این اشخاص است که تجمع کرده ونظرات وایده خود رامطرح سازند،حداقل ازنظرامثال من مشکلی نیست. همچنانکه حق مدنی همگان است که بتوانندگردهم آیی تشکیل داده و نظرات و برنامه ها و پیشهادات خودرا به مردم ارائه داده وآنها را به حمایت ازآنها فرابخوانند.

امااین حق برای دیگران نیزباید محفوظ باشد که بتوانند درمورد ایده ها ومعتقدات آنها به نقد بنشینند. وجای اشکال آنجاست که هرگروه ونحله فکری بطورخودخوانده، خود را نماینده وسخنگوی مردم تصورکرده به هیچ وجه من الوجوه ازاین شآن خود کوتاه نیایند و با این حساب مردم چه بخواهند وچه نخواهند، بگونه ای بگویندکه گویی قیم مردم هستند. بلاتردید طی این دو روز با اشخاص مختلفی پیرامون این مسئله، درفضای مجازیگفتگوی گاه طولانی داشته ایم.

اینکه ارمنستان بعنوان یک کشوراشغالگردرقاراباغ تمامیت ارضی آذربایجان رانقض کرده وسرزمین این کشوررامورد تجاوز قرارداده است، جای هیچ چون وچرانبوده وحمایت ما درتایید حقوق خلق آذربایجان، نه بعنوان صرفا ملیت ترک آنها، بلکه وظیفه هرانسان شرافتمندی است. همچنانکه برای هرشخص برخوردارازحس وشرف انسانی، حمایت ازحقوق رنگین پوستان آمریکا، بعنوان یک ارزش خدشه ناپذیر ،همواره مطرح خواهدبود.

اما درمورد خلق آذربایجان نمی توان حاشاکرد که ملیت و زبان و...مشترک ما (ترکها)، ویژگی خاصی به موضوع داده است. اما ما مردم ترک زبان بخشی ازخلق ایران، با زبان و فر هنگ و ملیت های مختلف هستیم. وقرارنیست هرکدام ازمابه بهانه ملیت مشترک با بخشی ازمردم کشورهای همسایه، بحران های خارج ازمرزهای کشورمان را به داخل منتقل بکنیم. درآن صورت جامعه ماعرصه بحران های وارداتی خواهد بود. خلق جمهوری آذربایجان باماترک ها ازیک ملیت هستیم وآنها برادران وخواهران مامحسوب می شوند.اماخلق عرب خوزستان، بلوچ ها، لرها، کردها، گیلک ها، مازنی ها نیزهموطن وخواهران و برادران ماهستند و ما تحت هیچ توجیه وعنوانی حق نداریم آنها را وارد تنش هایی بکنیم که درکشورهمجوارمابوجودآمده است. تعدادی جوجه پان بی ریشه تلاش می کنند بحران پیش آمده میان جمهوری های آذربایجان وارمنستان را به مسئله مبتلابه ما تبدیل بکنند. وانگهی لازم است مابین منافع خلق آذربایجان شمالی بادولت رشوه بگیرالهام علی اف ومنافع رژیم سرکوبگراردوغان مرزبندی روشن ومشخصی داشته باشیم. منافع خلق آذربایجان باآنها درتضادقراردارد. هنوزسرکوب وسیع وتحمیل اختناق ازجانب اردوغان برخلق ترکیه فراموش نشده است.

سرکوب خونین خلق کرد توسط این رژیم هنوز پیش چشمان ماست. چنین رژیمی چگونه می تواندمدافع خلق ترک جمهوری آذربایجان باشد؟ چماق کش ناتو تنهامی توانددرخدمت منافع کمپانی های انحصاری پس پرده ناتوباشد. ماقرن هاست که باهموطنان ارمنی خود درفراز و فرودها، درمسالمت زندگی کرده ایم. درانقلاب مشروطیت درکنارهم برای آزادی وسرنگونی استبدادجنگیده ایم. ماترک هاهیچ دلیلی برای عداوت ودشمنی باخلق کرد نداریم. درگیری اردوغان دراجحاف وسرکوب کردها راحق نداریم به درگیری خود باآنهامبدل بکنیم. جوجه پانها بیشترین عداوت وکینه را ازکردها ترویج می کنند. زیراکه مزدوری آنها به اردوغان چنین حکم می کند.جوجه پانها حق دارند نظرات وخواسته های خود را نه بی نام ونشان، که باآدرس مشخص مطرح نمایند.امااگر بیش ازاندازه پاازگلیم کوتاه خود درازبکنند وسعی بکنند خود را سخنگو وقیم ماخلق ترک جابزنند، بی تردید بردهان آنهاخواهیم زد.

بادستان آلوده بخون خلق ها نمی توان به احیای حقوق خلق ها پرداخت. باابزارکثیفی نظیرارتش به اصطلاح آزاد سوریه، جانیان داعشی، امکان ندارد به یاری خلق ها اقدام نمود.ممکن نیست بادستان کثیف وابزارآلوده، غذای سالمی برای دیگران فراهم ساخت.

به قول مارکس هدف شرافتمندانه ابزارشرافتمندانه طلب می کند.جرگه پانهای مزدوربه هوش باشند که آذربایجان ایران عرصه مزدوری نیست. هنوز فرزندان ستارخان وحیدرخان عمواوغلی وباقرخان وخیابانی ها و پیشه وری ها نمرده اند.

به قول زنده یادپیشه وری، خودمختاری برای آذربایجان(درصورتی که مردم آذربایجان خواهان آن باشند) وتمامیت ارضی برای ایران.

یاشاسین خلق ترک. یاشاسین خلق ایران

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست