برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-09-01

نویدنو  11/06/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • مبارزه طبقاتی منطق عینی خود را دارد و سانتی مانتالیسم منزه طلبانه سیاسی را برنمی تابد. همواره همه متغیرها در کنترل فعالان اجتماعی و سیاسی نیست. بنابراین باید با درک درست لحظه بر اساس تحلیل مشخص از وضعیت مشخص شجاعانه اقدام به موضع گیری کرد و از پیامدهای آن هم نهراسید. آنچه درست یا نادرست بودن مواضع را تعیین می کند، روندهای تاریخی و گرایش مسلط بر آن هاست.

     

 

 

نویدنو: انتشار بیانیه ها به معنای موافقت کامل با محتوای آن ها نیست

وظیفه چپ انقلابی و تحلیل مشخص از وضعیت مشخص بلاروس

مسعود امیدی

مفاهیم حقوقی و سیاسی دموکراسی و آزادی و ... در ایدئولوژی بورژوایی از هیچ تقدسی برای باورمندان سوسیالیسم علمی برخوردار نبوده و تنها به این اعتبار در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی از آن دفاع شده است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و در مسیر عدالت اجتماعی استفاده نمود. در واقع برای خود بورژوازی نیز همواره چنین بوده است . آنها دقیقا درکی عینی و پراگماتیک از این مفاهیم دارند و ورای همه پیچیدگی های نظری در حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی و ... در میدان مبارزه طبقاتی ، این مفاهیم را از منشور منافع طبقاتی خود می گذرانند. معنی این امر هم چیزی جز آگاهی طبقاتی نیست. ما نمی توانیم کاسه داغ تر از آش برای آموزه ها و ساختارهای سیاسی و مفاهیم حقوقی ایدئولوژی بورژوایی باشیم. معنی این سخن آن است که هر جا این مفاهیم به دردمان بخورد از آن برای اهدافمان استفاده می کنیم و هر جا مزاحممان باشند، آن ها را کنار می زنیم. لنین اگر این مفاهیم را مقدس می شمرد، هیچگاه انقلاب اکتبر روی نمی داد. یادمان نرود که این مفاهیم برای ما عاریه ای هستند. همه اینها به معنای آن نیست که ما به دموکراسی و آزادی و انتخابات و ... باور نداریم. ما تعاریف خود را برای این مفاهیم داریم و به آن ها سخت هم پای بندیم . از این رو نگاهی که به دنبال تحلیل و ارائه راه حل برای بحران بلاروس در چارچوب حقوقی و ساختارهای سیاسی رسمی و ... هست، اساسا دایره بسیار محدودی را برای تحلیل و کنش برگزیده است. این همه گفتند که تصرف کریمه از نظر حقوقی نادرست است ولی روسیه آن را تصرف کرد . این همه گفتند که شورای امنیت مجوز حمله به عراق را صادر نکرده است ولی آمریکا حمله کرد و دیدیم که چه شد و ... چرا که نگاهشان به مسائل پراگماتیک است. این نگاه پراگماتیک دقیقا در چارچوب ارزیابی خود از توازن قوا دست به اقدام می زند و چندان دغدغه حقوقی بودن و نبودن و قانونی بودن و نبودن آن ها را هم به خود راه نمی دهد. ما نیز باید بیاموزیم که این مفاهیم چیزی جز ابزارهای کابردی برای پیشبرد اهداف و برنامه ها در روند مبارزه طبقاتی نیستند.

مبارزه طبقاتی منطق عینی خود را دارد و سانتی مانتالیسم منزه طلبانه سیاسی را برنمی تابد. همواره همه متغیرها در کنترل فعالان اجتماعی و سیاسی نیست. بنابراین باید با درک درست لحظه بر اساس تحلیل مشخص از وضعیت مشخص شجاعانه اقدام به موضع گیری کرد و از پیامدهای آن هم نهراسید. آنچه درست یا نادرست بودن مواضع را تعیین می کند، روندهای تاریخی و گرایش مسلط بر آن هاست. عمیقا بر این باورم که بسیاری از استراتژی ها و تاکتیک های مبارزه طبقاتی را باید از بورژوازی آموخت و علیه خودش به کار گرفت. می توان دنبال فکت های فراوان برای اثبات دموکراتیک نبودن لوکاشنکو گشت و خود را از آن تطهیر کرد. اما دفاع از بقای حاکمیت بلاروس به عنوان نمادی از میراث اتحاد شوروی با همه نقد و حرف و حدیثی که ممکن است در باره آن وجود داشته باشد، در برابر انواع تلاش های آشکار و پنهان اتحادیه اروپا و آمریکا برای براندازی آن که مانند اوکراین با برآمد آلترناتیو فاشیستی همراه است، مستلزم درکی طبقاتی و انترناسیونالیستی است . نقدهای وارد بر رویکردهای حاکمیتی لوکاشنکو و حاکمیت بلاروس را در وقت مقتضی می توان مطرح کرد . ضمن اینکه هیچگاه نباید فراموش کرد که قرار داشتن در جایگاه مدیریت اجرایی الزاماتی دارد که با اظهار نظر در مقام ناظر و تحلیل گر بیرونی و منتقد، فرسنگ ها فاصله دارد.

هر نگاهی به رویدادهای بلاروس که نتواند این وظیفه انترناسیونالیستی و عمل گرایانه را در این لحظه حساس تاریخی درک کند و در مقام یک مصلح اجتماعی و تاریخی در صدد ترویج روش هایی باشد که دفاع از میراث نمادین اتحاد شوروی را به عنوان یک وظیفه مبرم در برابر تهاجم سرمایه داری جهانی مسکوت بگذارد، با درک لنینی تحلیل مشخص از وضعیت مشخص فاصله چشمگیر دارد .

۸ شهیرور ۹۹

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست