نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-06-11

نویدنو  21/03/1398 

 

 

  • هرجانیروی واقعی چپ ، احزاب کمونیست و کارگری به صورت فعالی در مبارزات در گیرند دست آورد دارند .  نیروهای راست افراطی در این کشور ها به نظر می رسد به آخر خط رسیده اند ، اگر چه هنوز خطر آن ها وجود دارد . هر ضعفی در سمت چپ بار دیگر راست افراطی را به زندگی و رشد مسیرشان باز خواهد گرداند .

 

 

 

 

 انتخابات اتحادیه اروپا محافظه کاران و سوسیال دموکرات ها را کیش مات کرد

آرون کومار- برگردان : هاتف رحمانی

انتخابات پارلمان اروپایی که در 26 ماه می برگزار شد نزول مستمر "احزاب سیاسی جریان اصلی" را نشان داد . در این انتخابات ها 751 عضو پارلمان اتحادیه اروپا انتخاب شدند و حزب مردم اروپا ( یک گروه ُراست مرکز متشکل از دموکرات مسیحی های المان )180 کرسی را با 23.8 درصد آرا کسب کرد ، ائتلاف سوسیالیست ها و دموکرات ها S&D با 20.3 درصد آرا 146 کرسی را به دست آورد . هر دو این گروه بزرگ در پارلمان اروپا روی هم رفته 10 درصد از آرا و 20 درصد از کرسی هایی را که در سال 2014 به دست آورده بودند از دست دادند. گروه محافظه کار دیگر ُ ECR  (بزرگترین گروه راست مرکز اروپا) نیز شاهد کاهش کرسی ها (76به59) و سهم آرایش بود . سهم آرا گروه GUE/NGL( چپ متحد اروپایی / چپ سبز نوردیک ) متشکل از برخی احزاب کمونیست و احزاب چپ / سبز تنها 0.9 درصد کاهش یافت و تعداد کرسی هایشان از 52 (2014 ) به 39 کرسی رسید .

برندگان این انتخابات ها اساسا احزاب چپ هستند ، که آرای ان ها دو درصد افزایش یافت و کرسی هایشان از 52 به 69 رسید . گروه به تازگی تاسیس شده اروپای خلق ها و آزادی ( متشکل از سالوینی ایتالیا و لوپن فرانسه ) 58 کرسی و 7.7 آرا را به دست آورد . این گروه ترکیبی از ملی گراهای راست گرای کشورهای مختلف است که در سال 2014 تعداد 37 کرسی ( اگر چه نه به عنوان یک گروه ) کسب کرده بود . ALDER (گروه ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها ، که حزب رئیس جمهور ماکرون پس از سال 2014 به عوان یک شریک حضور دارد ) نیز آرا خود را از 7 درصد به 13.98 درصد افزایش داد ( و کرسی های قبلی خود را از 68 به 105 افزایش داد) و "پوپولیست ها" کرسی ها خود را از 41 به 54 افزایش دادند.

اگر چه از این نتایج می توانیم به ایده گسترده ای از جزئیات فوف برسیم ، اما بدون توجه به برخی ویژگی های تجربه کشوری نمی توانیم ارزیابی درستی ارائه کنیم .

 آلمان

در آلمان ، دو حزب "جریان اصلی" دموکرات مسیحی CDU (محافظه کار) و حزب سوسیال دموکرات SPD در این انتخاب به سنگینی باختند. سی دی یو حدود 7 درصد آرا ، و حزب سوسیال دموکرات حدود 12 درصد (از آرا دریافتی در سال 2014) را از دست دادند. حزب چپ ، یکی از احزاب بزرگ نیز حدود 2 درصد آرا خود را از دست داد . حزب سبز آلمان بیشترین آرا را کسب کرد- حدود 10 درصد آرا و مخصول نمایش خوب سبز ها در سراسر قاره است . از سوی دیگر ، حزب آلترناتیو برای المان AfD ، حزب راست افراطی ، که در حال افزایش قدرت خود در دوره کنونی است ، از نمایش قابل توجه شکست خورد، اگر چه سهم آرا آن نیز حدود 4 درصد افزایش یافت . در حقیقت بسیاری انتظار داشتند آلترناتیو برای آلمان ارا بالاتری کسب کند.

فرانسه

در فرانسه حزب راست افراطی لو پوئن با راندن حزب ماکرون به رتبه دوم بیشترین سهم آرا را کسب کرد . حتی در انتخابات 2014 ، حزب لوپوئن در مقام اول ظاهر شد ، ویژگی قابل توجه در این انتخابات آن است که این حزب حدود یک درصد آرا را با وجود تمام تلاش ها از دست داد . بازنده اصلی حزب سوسیالیست ( سوسیال دموکرات) است ، که حدود 7 درصد آرا خود را از دست داد . در سال 2014 حزب ملانشون و حزب کمونیست فرانسه همراه هم به عنوان جبهه چپ در انتخابات شرکت کرده بودند . آن ها 6.3 آرا را کسب کردند . در این انتخابات حزب کمونیست فرانسه جداگانه در انتخابات شرکت کرد ، در حالی که ملانشون تحت نام حزب جدید اف وان  FI در انتخابات شرکت کرد و 6.31 درصد آرا را به دست اورد . حزب کمونیست 2.49 درصد آرا را کسب کرد که به معنی آن است که آن ها روی هم رفته 9 درصد ارا را کسب کرده اند . این نمایش قابل توجهی از سوی چپ در فرانسه است . حزب نئو لیبرال ماکرون ، که در سال 2014 وجود نداشت ، 22 درصد آرا را در این انتخابات به دست آورد ،خیلی پایین تر از آرایی که در انتخابات مجلس کشوری و انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده بود .

 یونان

 در یونان هم زمان با انتخابات پارلمان اروپا انتخابات سازمان های منطقه ای و محلی نیز برگزار شد . در انتخابات اروپایی حزب خاکم سیریزا حدود 3 درصد آرا را از دست داد و به صورت بدی در انتخابات محلی شکست خورد . برنده بزرگ این انتخابات حزب محافظه کار دموکراسی ملی ND بود که آرا خود را تا 11 درصد افزایش داد . حزب کمونیست یونان توانست دو کرسی خود را در پارلمان اروپا حفظ کند ، اگر چه سهم رای آن به صورت حاشیه ای تا 0.5 درصد افزایش یافت . حزب کمونیست یونان توانست انتخابات را در پنج حوزه شهرداری که در آن حوزه ها برای شهرداری شرکت می کند به دور دوم بکشاند. جدای از این مورد ، حزب کمونیست یونان 48 کرسی در شوراهای منطقه ای و صد ها عضو آن به عنوان اعضا شورا در نهادهای محلی مختلف در سراسر مناطق بر گزیده شدند .مهم ترین رخ داد در یونان عقب نشینی طلوع طلایی راست افراطی است . سهم آرا آن نصف شد و از 9.3 درصد به 4.8 رسید . این تحولی مثبت و بیان آن است که مردم  دستور کار تهی و تفرقه انگیز آن را می بینند. 

 ایتالیا

ایتالیا کشوری است که راست افراطی به صورت قابل ملاحظه ای در آن برنده شد. سهم رای حزب اتحادیه شمالی سالوینی با 28 درصد شاهد جهش عظیمی بود. این رشد محصول افزایش اعضا راست افراطی در پارلمان اتحادیه اروپایی است .این رشد اساسا به هزینه حزب سوسیال دموکراسی به دست آمد ؛ که حدود 18 درصد آرا خود را از دست داد . دیگر بازنده های بزرگ جنبش پنج ستاره ، شریک عمده در ائتلاف خاکم ( حدود 5 درصد آرا را از دست داد ) و دیگری حزب ملی گرای قدرت ایتالیا (حدود 8 درصد آرا را از دست داد ) هستند . تغییر به راست آشکاری در سیاست ایتالیا وجود دارد . ایتالیا تنها کشوری است که نیروهای چپ بسیار ضعیفند و از نمایش قابل قبولی شکست خوردند ، عاملی که به خوبی از سوی راست افراطی برای رشد خود به کار برده شد . 

 اسپانیا و پرتغال

اسپانیا و پرتغال دو کشوری هستند که احزاب " جریان اصلی" آن ها برای حفظ موضع سر امدشان تلاش کردند . در حالی که سوسیال دموکرات های هر دو کشور  ، کم و بیش سهم رای خود را دوباره به دست آوردند محافظه کاران شاهد افت نسبی 6 تا 8 درصدی آرا بودند . حزب کمونیست پرتغال توانست قدرت خود را ، که همراه با حزب سبز در این انتخابات شرکت کردحفظ کند. ائتلاف حزب کمونیست ،  CDU حدود 5 درصد آرا را از دست داد که به نظر می رسد به سود بلوک چپ بود که آرا خود را 5 درصد افزایش داد . در اسپانیا ، پودوموس ، به عنوان چپ متحد شد و توانست 10 درصد آرا را کسب کند. رشد حزب راست افراطی وکس VOX در اسپانیا با 6 درصد آرا اگر چه در مقایسه با دست آورد انتخاباتی اخیر آن در کشور کمتر است ، اما ویژگی نگران کننده است .

 پادشاهی متحد (بریتانیا)

در ابتدا انتظار نمی رفت بریتانیا در این انتخابات شرکت کند چون تصور می شد برگزیت قبل از ماه می 2019 انجام شود . با گفتگو های نا معلوم و تاریخ "ترک" جدید مورد توافق برای اکتبر 2019 ، بریتانیا هم در این انتخابات شرکت کرد. بازنده اصلی این انتخابات محافظه کاران حاکم هستند که شاهد 15 درصدی افت سهم آرا خود و قرار گرفتن در جایگاه پنجم بودند . حزب کارگر هم حدود 11 درصد آرا خود را از دست داد . حزب سبز حدود 4 درصد رای کسب کرد ، در حالی که برنده اصلی لیبرال دموکرات ها با 13 درصد آرا بودند. حزب ملی گرای UKIP ، که 26.7 درصد آرا را در 2014 کسب کرده بود ، این بار تنها 3.5 درصد آرا را کسب کرد . دلیل اصلی برای این کمبود ظهور حزب جدید "برگزیت" است که 30 درصد آرا را به دست آورد و به عنوان بازیگر عمده در سیاست بریتانیا پدیدار شد . کمونیست های بریتانیا در این انتخاب به "تحریم فعال" دعوت کردند -  به این معنی که آن ها از مردم می خواستند به هیچ حزبی رای ندهند ، چون این انتخابات برای اتحادیه اروپا است، اتحادیه ای که از سوی مردم در رفراندوم برگزیت رد شده بود .

قبرس

آکل قبرس توانست سهم آرا خود را افزایش دهد و دو کرسی خود را مجددا به دست آورد . آکل 24 درصد ارا را به دست آورده بود و در کشور خود در جایگاه دوم قرار گرفت . KSCM حزب کمونیست منطقه چک در این انتخابات توانست تنها یک کرسی به دست آورد (قبلا سه کرسی داشت ) چون حدود  سه درصد آرا خود را از دست داد . دست آورد بزرگ از سوی نیرو های کمونیست قاره در بلژیک حاصل شد .  

بلژیک

در بلژیک هم انتخابات مجلس ملی و منطقه ای هم زمان با انتخابات اتحادیه اروپا بر گزار شد . حزب کارگران بلژیک ، که نماینده ای در اتحادیه اروپا نداشت  و در کشور نمایندگی حاشیه داشت سهم بزرگی کسب کرد . آن حزب 12 کرسی در پارلمان فدرال ، یک کرسی در پارلمان اروپا ، 11 کرسی در پارلمان بروکسل ، 4 کرسی در پارلمان فلمیش Flemish تحت سلطه دست راستی ها و 10 کرسی در پارلمان والون Walloon تحت سلطه چپ ها کسب کرد . به علاوه حزب کارگران بلزیک 4 سناتور دارد . تعداد نمایندگان پارلمانی حزب کارگران بلژیک شاهد افزایش 8 به 42 بود . در سطح ملی ، حزب کارگران بلزیک به پنجمین حزب بزرگ ، در میان 12 حزب با نمایندگان منتخب تبدیل شده است .  

پیروزی حزب کارگران بلزیک مهم تلقی می شود چون در یک فضای سیاسی نشان دار شده با "تغییر به راست" به دست آمده است . در این فضا است که  آن ها توانستند در 4 سال آخر بر مبارزات طبقه کارگر و دیگر مبارزات مردمی متمرکز شوند. به خاطر این تلاش ها ، بلژیک اولین اعتصاب عمومی موفق را در 40 سال گذشته داشت . حزب نقش فعالی در این مبارزه نه تنها با راه اندازی کارزار ، بلکه در روز اعتصاب ایفا کرد ، رهبران حزب از بیش از 600 محل کار اعتصاب باز دید کردند . سازمان دانشجویان حزب کارگران بلژیک Comac نقش فعالی در اعتراض های جاری علیه تغییر آب و هوا تحت رهبری دانش اموزان ایفا می کند. ترکیب مبارزات طبقه کارگر و مبارزه برای تغییر آب و هوا توجه زیادی در کشور جلب کرد . همان طور که پتر مرتنس ، دبیر کل حزب کارگران بلژیک  می گوید " اکسیژن برای سیاره ، برای کشور و نیز "برای خانواده ها" - افزایش دستمزد و حفظ حقوق کارگران - لازم است ."

در سراسر اروپا نتایج نشانگر حشم طبقات زحمتکش و نیز شکست دولت ها در غلبه بر بحران محیط زیست است . اعتراضات جلیقه زرد ها و فعالان تغییر آب و هوا قطعا تاثیر داشته اند . فضای اشغال شده از سوی احزاب مرکز گرا به کاهش خود ادامه می دهد . هرجانیروی واقعی چپ ، احزاب کمونیست و کارگری به صورت فعالی در مبارزات در گیرند دست آورد دارند .  نیروهای راست افراطی در این کشور ها به نظر می رسد به آخر خط رسیده اند ، اگر چه هنوز خطر آن ها وجود دارد . هر ضعفی در سمت چپ بار دیگر راست افراطی را به زندگی و رشد مسیرشان باز خواهد گرداند .

سرچشمه : دموکراسی مردم

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: