نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-06-10

نویدنو : 2/2/1385

 

 

 

لنین را اجرا کنیم !، خداحافظ لنین

هاتف رحمانی

 

لنین جز معدود اسم هایی است که بی تصور لنینیسم اگر نه غیر ممکن ، اما دشوار است . می توان به کرونولوژی زندگی لنین پرداخت . کی متولد شد ، چه کرد وچگونه در گذشت . اما این بیشتر زیبنده کتاب های تاریخ است . لنین زنده است ومی تواند با فعل حال صرف شود.می توان با لنین در برخی جا ها موافق نبود ، می توان اورا به نقدی سهمگین فرا خواند، که این از خواسته های هماره ی اوست ، اما نمی توان لنین را انکار کرد.

لنین تجلی پراکسیسم قرن 20بشریت است .برآیند پیوند خلاق نظر وعمل است . تلاش آگاهانه انسان هایی است که در رودررویی با عاجل ترین مسائل انسانی – اجتماعی زمان خویش از متانت عقلی وگستره آرمانی بهره می گیرند. لنینیسم اجرای منویات متعالی انسان ها برای پایه ریزی سعادت اجتماعی در شرایط ویژه است . آیا این بدان مفهوم است که با رفع ویژگی آن شرایط ، لنینیسم از فلسفه وجودی تهی می شود؟ آیا به عرصه دراز دامن تاریخ می پیوندد یا همچون دست آوردی هماره قابل اجرا ، پیش روی انسان ها استوار می ایستد ؟

لنین از مبنای پا گذاری به عرصه وجود ، توسط کسانی ،  انکار شده است . لنینیسم از بدو پیدایش در دیالکتیک هستی ، با انواع دیدگاه ها ، نقد شده است . امروز پس از گذشت بیش از یک قرن ، آن چه همچنان می درخشد وتفکررا به خویش می خواند لنین ولنینیسم است . راز این ماندگاری در چیست ؟چگونه می توان به کنه وجودی بقای دراز دامن لنین ولنینیسم پی برد؟ از کدامین راه های نارفته ویا پیموده باید که به ارزیابی وبازشناسی رسید؟

از دهه هفتاد زمزمه هایی برای رهایی از سیطره لنین وانینیسم آغاز شد. چپ نو بر علیه لنین شمشیر از رو بست . کتاب های آکادمیک به رشته تحریر در آمد. ودرآستانه فروپاشی میراث لنین ، وبعد از آن دامان فراخ تری یافت وبه طوفان مهیبی تبدیل گردید وموج مدسالاری از رد لنین را به گفتمان بخشی از اندیشه چپ تحمیل کرد.

ستون فقرات نقد لنین را، ادعاهایی مبنی بر بر آمد انواع جنبش های مدرن اجتماعی ونفی نگره ی طبقاتی نظر لنین تشکیل می داد. بر آمد جنبش زنان ، حضور مبارزاتی طبقه متوسط؟ وجنبش دانشجویی ، به نظر منتقدین یکی از استوانه های نظری لنین دایر بر تشکیل حزب طراز نوین طبقه کارگررا بلا اثر کرده بود. طبقه کارگر بر اساس تئوری های محافل اکادمیک سرمایه داری با ارتقا رفاه به طبقه؟ متوسط تبدیل گردیده واز انجام رسالت تاریخی  ای که لنین ابراز کرده بود در شرایط کنونی بی نیاز است . موتور محرک تحولات اجتماعی به دست جنبش هایی است که پیش از این بر شمرده شد .

بسیاری از گروه های چپ ، از جمله بخشی از مبارزان چپ ایرانی ، عجولانه به نقد لنین پرداختند. نقد که نه ، تصمیمی بر این که دیگر لنینیسم در برنامه های آن ها جایی نداشته باشد . وهنوز که هنوز است پس از گذشت نزدیک به دو دهه از نقد علمی واصولی لنین خبری نشده است .

واقعیت چیست ؟ آیا نقد لنین نقد اندیشه است ؟ نقد نارسایی است ؟ نقد انحراف از مارکسیسم انقلابی است ؟ ویا...؟

امروز لنین ولنینیسم سنگ عذاب وجدان سوسیال دموکراسی است . بیان روشن عدم اجرای وظایف عاجل در نبرد طبقاتی ورهایی بخش است . نقد لنین گریزگاهی برای نقض دیالکتیک مبارزه است . نقد لنین ، توجیه آستان بوسی سرمایه جهانی ، توجیه بی عملی انقلابی واعتصام به ریسمان تحول خود به خودی است . فرار از وظایف مبرم بازسازی حزب طبقه کارگر، وادادگی به دموکراتیسم بزک شده امپزیالیستی ومفری برای فریب توده های میلیونی زحمتکشانی است که خواستار اجرای وظایف تاریخی خویش برای سرنگونی ستم سرمایه اند.

لنین مشتی اندیشه های متحجر تاریخی نیست . لنین دیالکتیک مبارزه انقلابی در رویارویی بامبرم ترین وظایف بر اساس تحلیل شرایط مشخص اجتماعی است . لنین بیش از آن که اندیشه باشد راه است . درک انقلابی اساسی ترین عنصر دوران ، درک فرایند اقدام انقلابی برای تغییر جهان وانسان است .

لنین در تقویم های کرونولوژیک نمی گنجد. آیینه دار وجدان دگرگونی است در قرن حاضر وآینده .

به احترام لنین کلاه از سر تمام فریب ها برداریم . لنین را اجرا کنیم که دشوارترین امر مبارزه ی امروزی جهان ماست . 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: