نویدنو:15/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

تبریک فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت فرا رسیدن 8 مارس ( روز زن)لنین وآزادی زن

نظریات لنین درباره ستم دوگانه بر زنان و تحلیل همه جانبه زمینه های عینی و ذهنی و فرهنگی این ستم از تمام سوسیالیستهای زمان خود فراتر می رفت. لنین برخلاف خیلی از سوسیالیستهای آنموقع که بی حقوقی زنان درجامعه را بعنوان دلیل اساسی ستم بر زنان ارزیابی می کردند، تاکید خود را علاوه برجنبه های حقوقی به دلایل مادی و طبقاتی ستم برزنان نیز می گذاشت وعلاوه بر آن موقعیت زن درچهارچوب خانواده، محرومیت آنان در شرکت برابر در تولید اجتماعی، وابستگی آنان به مردان، نقش سنت های ارتجاعی و پیوند پایداری و تداوم آن با منافع طبقه مسلط، نقش مذهب، از جمله مواردی است که درتحلیل های لنین پیرامون مسئله زنان جایگاه مهمی را اشغال نموده و شرایط لازم برای رهائی کامل زن را توضیح میدهد.

لنین براین اعتقاد بود که « درکاپیتالیسم نیمه موئنث بشریت تحت ستم دوگانه است، زنان کارگر و دهقانان بوسیله سرمایه استثمار می شوند، اما بالاتر از آن، حتی دردموکراتیک ترین جمهوری بورژوائی، زنان اولا بدلیل اینکه قانون، مساوات زن و مرد را مجاز نمی شمارد، از برخی حقوق محروم می شوند، ثانیا: آنها همچنان در اسارت خانه باقی می مانند، بردگی آنها در حانه همچنان ادامه دارد..»

اما همانطور که لنین به ریشه های دوگانه ستم برزنان درجامعه طبقاتی تاکید می کرد به مبارزه درجهات مختلف برای آزادی زن نیز تاکید داشت و از این منظر مبارزه برای برابری حقوقی زنان را را تنها اولین وآسانترین وجه این مبازه میدانست. او میگفت « حتی.وقتی که زنان ازحقوق کامل برخوردارباشند هنوز لگدمال شده و منکوب باقی میمانند، زیرا که کارهای خانه هنوز بر دوش آنهاست..» بدین ترتیب به نکته مهمی اشاره میکند وآن این که شریط مادی برای از بین بردن ستم تاریخی برزنان ، از جمله امور مشقت بار خانه وخانه داری پروسه ای بس دشوارتر و فرا تر است.
دراین باره او بر ضرورت شرکت زنان درکارهای تولیدی وامور اجتماعی وسیاسی دیگر تاکید می کرد او همچنین برآن بود که باید کارهای خانه را به یک رشته از خدمات اجتماعی درمقیاس بزرگ تبدیل کرد نظیر ایجاد آشپز خانه ها و رخت شوی خانه های عمومی ، رستوران ها و نهار خوریهای جمعی ، مهد کودک و کودکستان ها و... افزون براینها لنین به نقش حساس مبارزه ایدئولوژیک و فرهنگی با سنت ها و روحیات عقب مانده و زن ستیز و مردسالار درجامه اهمیت زیادی قائل بود.

لنین وجود این سنت ها وفرهنگ و روشهای مردسالارانه را درحزب نیز دنبال میکرد و حزب بلشویک را بخاطر اینکه فعالیت اش درمیان زنان کافی نبود همواره مورد سرزنش و انتقاد قرار میداد و خطاب به اعضا حزب می گفت « .. شما نمی توانید بدون کشاندن زنان به سیاست، توده ها را به سیاست بکشانید ..» او دلیل عمده این بی مسئولیتی وکمبود را از ناحیه سوسیالیستهائی می دانست که انجام هرگونه کار ویژه درمیان ز نان را به بازیچه دست جریانهای بورژوا فمینیستی شدن تعبیر میکردند. واز این که ممکن است دامنشان به یک چنین« گناه کبیره ای» آلوده شود! به فعالیت های ویژه میان زنان روی خوش نشان نمی دادند. لنین این تفکر و بینش عقب مانده را مورد انتقاد و تقبیح قرارمیداد. لنین میگفت که واقعیت های مسئله زنان مبین درست بودن این واقعیت است که « .. ما باید بمنظور فعالیت درمیان زنان گروه خودمان، روشهای ویژه تهییج واشکال خاص سازماندهی خودمان را داشته باشیم ...»
او در باره ضرورت کارفرهنگی درمیان مردان حزب میگفت: فعالیت ما درمیان توده های زنان، وفعالیت سیاسی ما بطورکلی مقدار قابل توجهی فعالیت فرهنگی را درمیان مردان طلب میکند، ماباید هم درحزب وهم درمیان توده ها نقطه نظرات پوسیده برده وارانه را ریشه کن کنیم » بکوشیم تا بادرس گیری از تربیات جنبش کارگری و کمونیستی درجهان مبارزه برای رهائی زنان از ستم دوگانه و تبعیض جنسی وخلاصی از قوانین مذهبی و سنت های متحجر وعقب مانده درجامعه گسترش دهیم.

پيروز باد مبارزات به حق مردم ايران عليه ستم طبقاتی و ارتجاع حاکم
گستردهتر باد پيوند فدائيان خلق با کارگران و زحمتکشان
برافراشته باد پرچم سوسياليسم
به نمايندگی بخشی از رفقا:
مسعود و سياوش
Siavash_fadai@yahoo.de
 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics