نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

بيانيه هم انديشي فعالان جنبش زنان

به مناسبت روز جهاني محو خشونت عليه زنان

نویدنو:09/9/1385

متن بیانیه زیر از طریق پست الکترونیک به نویدنو واصل شده است .برای اطلاع خوانندگان درج می شود .

بيانيه هم انديشي فعالان جنبش زنان

به مناسبت روز جهاني محو خشونت عليه زنان

خشونت معضلي اجتماعي است كه امنيت انسانها را به مخاطره افكنده است و مقابله باآ ن همكاري سازمان ها و نهادهاي مردمي را مي طلبد . افزايش نا هنجاري هاي فردي .خانودگي و اجتماعي در آمارهاي فزاينده قتل و خودكشي ، فرار از خانه وخانواده، اعتياد ، طلاق فحشا،  دزدي،  بيماريهاي مهلكي چون (ايدز هپاتيت و...)فساد رو به گسترش ، بيماريهاي رواني (تهاجم افسردگي بي تفاوتي)همه خبر از عمق فاجعه مي دهد. آمارها گوياي آنند كه بيشترين قربانيان خشونت زنان و كودكان هستند براساس آمارهاي موجود از هر سه زن يك نفر مورد خشونت قرارگرفته است زنان به دلايل گوناگون از جمله ترس، نا آگاهي ،وابستگي اقتصادي به مردان خانواده ،حفظ خانوده و مسائل عاطفي ،عدم اعتماد به نفس ،تربيت فرهنگي مبتني بر مطيع بودن ،  از بيان اين كه مورد خشونت واقع شده اند خود داري ميكنند .فشارهاي مداومي كه به اشكال گوناگون شاهد آنيم بخش عظيمي از زنان را به كام روز مرگي و افسردگي كشانده است .سنت ها و باورهاي مرد سالارانه اي كه غرور و استقلال و شخصيت زنان را مورد تعرض قرار ميدهد .فقر نابرابري وجودقوانيني كه شامل تبعيض هاي جنسيتي است مجوزي رسمي براي اعمال خشونت به شمار ميآيند آنگاه كه قانون مشوق و پشتيبان بي عدالتي و نابرابري هاي ناشي از تبعيضات باشد خشونت دامنه وسيعتري مي يابد به طوري كه بسياري از قتل هاي به اصطلاح ناموسي ناشي از همين قوانين و باورهاست تغيير وضع موجود رفع بنيادي ترين خشونت تاريخي سلطه گرانه است كه اثارشوم آن بر هويت جامعه انساني به ويژه زنان ايراني سايه افكنده و موجوديت آنان را در تهديدي دائمي و هولناك قرار داده است .

ما زنان ايراني  يك صدا اعترا ض خود را به پديده هاي ضد بشري اعلام مي داريم و بر اين باوريم كه وجود قوانين تبعيض آميز ترويج خشونت است

ما خواهان رفع هر گونه خشونت عليه زنان هستيم .دولتها بايد هرگونه قوانين تبعيض آميز را لغو نمايند

قوانين مدني بايد بر اساس نيازهاي جامعه تدوين گردد.

زنان حق دارند از آزادي و امنيت فردي برخوردار باشند .

زنان حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي با مردان حقوق مساوي دريافت كنند

زنان حق دارندآزادنه شغل خود را انتخاب نمايند

زنان حق   دارند درمورد زندگي خود تصميم بگيرند

دسترسي به خدمات بهداشتي حق همه زنان است

هيچ كس حق ندارد ديگري را مورد آزار و خشونت قرار دهد .

دولت ها بايد منع هر گونه خشونت را در دستور كار خود قرار دهند . وبا به رسميت شناختن حقوق فردي ،اجتماعي و جنسيتيي زنان بستر مناسبي جهت رشد و توسعه فرهنگي فراهم آورند

تحقق صلح، برابري ،عدالت ،آزادي و همبستگي اساس رفع خشونت است

محو خشونت عليه زنان يك اقدام فوري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics