نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-01-16

نویدنو  25/10/1393 

 

 

 حزب کمونیست یونان وانتخابات

گفتگوی گیورگیس مارینوس با روزنامه عصر جدید ارگان حزب کمونیست المان

برگردان : مهرگان 

عصر جدید: تحول های اخیر یونان به انتخابات پارلمانی اولین ماه سال 2015 منجر می شود . حزب کمونیست یونان در این مبارزه انتخاباتی چگونه عمل خواهد کرد ؟ آیا حزب به رفتار موفقیت آمیز با قطب هایی که انتظارمی رود حول به اصطلاح "هوادار" یا " مخالف" اتحادیه اروپا تشکیل شود قادر خواهد بود ؟ 

 گیورگس مارینوس: قطب بندی وصف شده در این پرسش (در رابطه با اتحادیه اروپا) چیزی نیست که شاهد آن خواهیم بود ، چون هر دو حزب اصلی که بر سر آن که کدام یک دولت آینده را تشکیل خواهند داد ( حزب دموکراتیک نوین و سیریزا) مبارزه می کنند ، سر سپرده اتحادیه اروپا هستند.در حقیقت آ. تسیپراس رهبر سیریزا به صورت صریحی اظهار داشته است : "ما به غرب تعلق داریم ، به اتحادیه اروپا وناتو. ما این را انکار نمی کنیم ." بنا بر این قطب بندی مورد انتظار بین ترسی که از سوی حزب دموکراتیک نوین – ترس آن که اگر خط سیاست های ضد مردمی کنونی دنبال نشود فاجعه رخ خواهد داد- رواج داده می شود ، و بهره برداری از خشم مردم و مدیریت توهم ها ی رواج یافته از سوی سیریزا خواهد بود ، که  با وجود در صد بالای انتخاباتی آن به پیشرفت مبارزه طبقه کارگرکمکی نمی کند.  

 حزب ما با مبارزاتی مهم و کار تبلیغاتی توده ای ، به کارگر ها نشان می دهد که هر فرمول مدیریتی بورژوایی در داخل چارچوب اتحادیه اروپا ، ناتو و راه رشد سرمایه داری پیگیری شود ، به سود کارگرها و سایر اقشار مردمی نخواهد بود . راه حل تقویت حزب کمونیست یونان درسراسر کشور، در پارلمان ، در راستای تقویت مبارزه مردم و هموار کردن راه برای تغییر های ریشه ای است .

 عصر جدید: رسانه های جمعی المان به شیوه هشدار دهنده ای در باره سقوط یونان در صورت
پیروزی انتخاباتی "چپ رادیکال" یعنی سیریزا صحبت می کنند. اتحادیه اروپا شدیدا در مبارزه انتخاباتی دخالت می کند. شما  نسبت به خط سیاسی که الکسیس تسیپراس انتظارمی رود دنبال کند چه انتظارهایی دارید .  

 گیورگس مارینوس: آن ها ممکن است در المان به صورت هشدار دهنده ای صحبت کنند ، همان طورکه حزب حاکم دموکراتیک نوین در یونان چنین می کند ، اما بخش های دیگری  از سرمایه به صورت متمایز و آشکارا از دولت احتمالی سیریزا حمایت می کنند .

البته ، دو حزب ( دموکراتیک ملی و سیریزا) تفاوت هایی دارند که موجودیت متفاوتی را در داخل  کشورهای منطقه اروپا و بخش هایی از گروه های انحصاری ، بورژواها وصاحبان کسب وکار نشان می دهند. یک نظر ، که در حال حاضر در کمیسیون ، اتحادیه اروپا ، المان نظر غالب است از خط سیاسی محدود کننده ، و ادامه اقدام های ریاضتی به نحوی صحبت می کند که کشور بتواند از بحران خارج و منطقه اروپا بعنوان یک کل به داخل بحران نلغزد. در سوی دیگر ، نظری وجود دارد که در باره یک خط سیاسی توسعه طلب تر، در هر مورد صحبت می کند، ماریو دراقی ، رئیس کل بانک مرکزی اروپا ، از آرامش مالی در راستای افزایش نقدینگی برای تامین پول برای برخی صاحبان کسب و تلاش برای سرمایه گذاری ها سخن می گوید  . آن ها ادعا می کنند ، سیریزاهم کاری را انجام می دهد ، که اقتصاد در این شیوه "نفس" خواهد کشید . اما این پول به سمت مردم نخواهد رفت بلکه به سمت بخش های مختلف حکومت ثروتمندها و انحصارها خواهد رفت .       

 پس ، زمانی که سیریزا با حزب دموکراتیک نوین بر سر آن که چه کسی سود آوری سرمایه ، " رقابت " اقتصادی ، باز پرداخت بدهی ها را بهتر تقویت خواهد کرد ، رقابت می کند انتظار آن که خط سیاسی هوادار مردم از سوی دولت سیریزا اجرایی خواهد شد نمی تواند وجود داشته باشد . سیریزا به یک حزب سوسیال دموکرات تبدیل شده است . زندگی نشان داده است که "دولت های چپ" هم در یونان و هم در اروپا ، به "پلی" برای سیاست های دست راستی تبدیل می شوند. 

 عصر جدید: راهی که برای کشور از سوی حزب کمونیست یونان در رابطه با بدهی و اتحادیه اروپا پبشنهاد می شود چیست ؟

 گیورگس مارینوس: حزب کمونیست یونان نشان داده است که مردم نباید به خاطر بدهی مورد سرزنش قرار گیرند بلکه سرمایه و دولت باید سرزنش شوند . به طور مختصر ، نزدیکی کشور به جامعه اقتصادی اروپا – اتحادیه اروپا ، که بخش های سنتی اقتصاد را نابود کرد، و نیز در کل راه رشد سرمایه داری مسئول آن است ، چون دولت در راستای خدمت به سود آوری سرمایه قرض گرفت و اکنون از کارگران خواهان باز پرداخت آن است . ما مردم را به رسمیت نشاختن بدهی دعوت می کنیم .  

 علاوه بر این ، ما یادآور می شویم که برنامه حزب دموکراتیک نوین برای "طولانی کردن" پرداخت بدهی ، که اکنون از سوی کادرهای سیریزا هم پذیرفته شده است ، و نیز هدف رسمی سیریزا وصندوق بین المللی پول است توجه به یک " اصلاح موی" بدهی به نحوی است که بدهی " پایدار" بماند که نمی تواند مردم را از این سنگینی غیر قابل تحمل مالی رها کند ، نمی تواند به بهبود خسارت هایی که درآمد های مردم از زمان بحران سرمایه داری تحمل کرده است منجر شود ، نمی تواند به تداوم اقدام های ضد مردمی پایان دهد .  

 آن چه مردم باید انجام دهند ایجاد پیش شرط هایی در جامعه برای هموار کردن راه برای فسخ یک جانبه بدهی ، خروج یونان از اتحادیه اروپا وناتو ، و ایجاد اقتصادی است که بر مبنای نیازهای مردم ونه سود آوری سرمایه عمل کند. این امر مستلزم قدرت کارگری – مردمی است . به هم آوری جنبش کارگری – مردمی پیش شرط این حرکت ، و نیز تشکیل اتحاد خلق طبقه کارگر با سایر لایه های مردمی ، امری است که می تواند از طریق تقویت قاطع حزب کمونیست یونان رخ دهد . 

عصر جدید:حزب کمونیست یونان مشارکت در پی ای ال  ( حزب چپ اروپایی) را رد می کند. دلیل هایی که منجر به این موضع شما می شوند چیست ؟ آیا هیچ دلیلی که به سود یک چنین همکاری باشد وجود ندارد ؟  

گیورگس مارینوس : حزب کمونیست یونان به 96 مین سال فعالیت بی وقفه خود رسیده است . حزب ما از زمان تاسیس آن ، یک حزب انترناسیونالیست بوده وخواهد بود . همایش های جهانی حزب های کمونیست وکارگری 16 سال پیش در اتن به ابتکار حزب ما آغاز شد . حزب ما فعالانه به ابتکار های سایر حزب ها پاسخ می دهد ، ابتکار هایی را برای فعالیت در سطح جهانی و منطقه ای به عهده می گیرد .بنا بر این ،اختلاف های ما با پی ای ال به مسئله چگونه بودن تلاش برای هماهنگی فعالیت  ربط ندارد ، بلکه در جهتی است که این هماهنگی باید انجام گیرد .  

 به ویژه ، حزب کمونیست یونان معتقد است که باید فعالیت مشترک علیه جنگ و دخالت های امپریالیستی ، علیه راه رشد سرمایه داری ، علیه اقدام های ضد کارگری و ضد مردمی ، علیه اتحادیه امپریالیستی اروپا ، و ناتو ، علیه هر اتحادیه امپریالیستی را تقویت کرد . هدف ما باید ایجاد یک راهبرد انقلابی مدرن در سطح جهانی باشد .

این اقدام ها از طریق پی ای ال ، که بر مبنای تصمیم خود اتحادیه اروپا تاسیس شده است  تمی تواند عملی شود . تمام حزب های به اصطلاح اروپایی ( از جمله پی ای ال) در اسناد خود متعهدانه " بنای" امپریالیستی اتحادیه اروپا را پذیرفته ومورد حمایت قرار می دهند و از آن حمایت های چند جانبه نیز دریافت می کنند .   

 حزب کمونیست یونان به شکل جدیدی از همکاری و همراهی حزب های کمونیست وکارگری در سطح اروپایی ، بر اساس توافق بر اصول مشترک اولویت می دهد . امروزه 29 خزب در " ابتکار حزب های کمونیست وکارگری در راستای مطالعه و شرح موضوع های اروپایی و هماهنگ کردن فعالیت هایشان " همکاری می کنند . این ها حزب هایی هستند که عضو یا عضو کامل پی ای ال نیستند و بنای خود را بر سوسیالیسم علمی ، اتحاد با چشم انداز جامعه ای بدون بهره کشی فرد از فرد، بدون فقر ، عدالت اجتماعی و جنگ های امپریالیستی  قرار داده اند . هم زمان ما تعهد آشکاری به مبارزه با اتحادیه اروپا داریم .  اتحادیه اروپا گزینه سرمایه است و اقدام هایی را که مطلوب انحصار ها ست ترویج و ویژگی های آن را بعنوان یک بلوک اقتصادی ، سیاسی و نظامی امپریالیستی که علیه منافع طبقه کارگر ، و لایه های مردمی است تقویت می کند. اتحادیه اروپا تسلیحات نظامی خود را افزایش و استبداد و سر کوب دولتی را تقویت می نماید . ما به حق هر ملتی برای گزینش راه رشد مستقل خود ، از جمله حق خروج از وابستگی چند سطحی در اتحادیه اروپا و ناتو ، و نیز حق انتخاب سوسیالیسم باور داریم . 

 به نظر ما ، هر حزب کمونیست اروپایی  که خواهان حفظ حقیقت ماموریت تاریخی خود ، بعنوان حزب طبقه کارگر ، از چشم انداز سوسیالیستی است ، با تحول های خود برای کسب جایگاه خود در جبهه مشترک ما علیه انحصار ها ، سرمایه داری و اتحاد های آن ، مانند اتحادیه اروپا و ناتو ناگزیر خواهند بود . در غیر این صورت ، آشکارا یا پوشیده ، به داخل تلاش بیهوده برای " انسانی " کردن اتحادیه اروپا و سرمایه داری خواهند لغزید . هویت کمونیستی خود را از دست خواهد داد . و پی آمد آن ، به معمای تاریخی " سوسیالیسم یا بربریت ؟" و " اصلاح یا انقلاب؟" ، مطرح شده از سوی رزا لوکزامبورگ انقلابی المانی در آثار او پاسخ علطی خواهد داد . خود را در طرفی خواهد یافت که علیه منافع طبقه کارگر – مردم است ، وضعیتی  که  امروز پی ای ال در میان آن قرار دارد. 

عصر جدید: ما در انتخابات و مبارزه هایی که 2015 موجب خواهد شد برای شما موفقیت آرزو می کنیم !

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: