نویدنو18/02/1392 

 

نویدنو18/02/1392 

 

 

آلترناتیو چپ وزین تر میگردد 
گفتگوی روزنامه ی پراودا با یوریو هاکانین صدر حزب کمونیست فنلاند

برگردان از: اردشیر قلندری

 

پروادا:جنبش کمونیستی بر پایه جنبش کارگری شکل گرفته است و بدین خاطر، در آستانه روز بین المللی همبستگی زحمتکشان، ما پرسش خود را در این مورد آغاز میکنیم. وضعیت اتحادیه ها و جنبش کارگری در شرایط امروزی فنلاند را چگونه ارزیابی میکنید؟ 

یوریو هاکانین:در شرایط امروزی ما، طبقه کارگر فنلاند دارای ظرفیتهای لازم جهت پیشبرد پیکار طبقاتی علیه سرمایه های بزرگ و خدمتگزاران سیاسی آن میباشد. 
طبقه کارگر امروز بمراتب تحصیل کرده تر است. پیشرفتهای تکنولوژیکی، بسیاری از مشاغل جدید را در پی داشت، که بنوبه خود "ابهام" در تفاوت بین کار فکری و کار فیزیکی را بوجود آورد، و همچنین باعث تغییر تعریف مرزهای طبقه کارگر گردید. پیشرفت های تکنولوژیکی حلقه های تولیدی ای ایجاد مینماید، که این حلقه ها منطقه ای بوده و از یک دیگر دور میباشند. از این شرایط ، بورژوازی تلاش دارد در جهت جلوگیری و ضعیف کردن کوشش طبقه کارگر به اتحاد سیاسی بهره برداری نموده، و طبقه کارگر را به درگیری تحریک و مردم را جهت کسب کار وادار به رقابت با یکدیگر نماید. همچنین باید با نیروهای پوپولیست راست که سعی در جلوگیری از ورود مهاجرین کارگر دیگر کشورها به فنلاند دارند، نیز مبارزه نمود. که البته این امراز سویی نیز، بر مشکلات قومی در جنبش کارگری فنلاند خواهد افزود. 
در این عرصه یکی از اولویتهای حزب کمونیست فنلاند حمایت و شرکت فعال در شبکه های مختلف فعالیت های صنفی در بخشهای گوناگون اقتصادی میباشد. هدف- ما سازماندهی دفاع هماهنگ از حقوق زحمتکشان و ارائه کمک های مشخص به نیازمندان در صورت عدم قاطعیت یا عقب نشینی های رهبری رسمی اتحادیه ها در هنگام حل درگیری های کارگران با صاحبان شرکتها میباشد. 
در برنامه کلی، ما باید تصویر روشنی در مورد شکل امروزین سازماندهی مالکیت عمومی بر ابزار تولید را داشته باشیم. از دید ما، هنوز هم اصول اصلی مارکسیسم – لنینیسم که سوسیالیسم را بمثابه سیستم تعاونی های تولیدکنندگان آزاد میداند، موضوع روز میباشد. 

پروادا:روندهای توسعه جنبش مربوط به جوانان فنلاند کدامند؟ 

یوریو هاکانین:حزب ما همراه با اتحاد جوانان کمونیست فنلاند و با اعضای جوان جنبش ضد جنگ، و سازمان طرفدار حفظ محیط زیست و اتحادیه دفاع از حقوق جوانان دانشجو همکاری می کند. 
امروزه در جنبش جوانان فنلاند دو گرایش غالب گشته است. بخش عمده نسل جدید این جنبش متاسفانه تحت تاثیر نفوذ نیروهای پوپولیستی راست قرار دارد. 
بااین حال، بسیاری از جوانان بسوی گرایشات چپ کشیده میشوند، البته در صفوف آنان گرایش به دیدگاه های رادیگال نیز دیده میشود. 
اگر در چند سال پیش این روند تاثیر ضعیفی بر سیاست داشت، اینک مواضع فعال چپ های رادیکال، هواداران مارکسیسم و ایده های سوسیالیستی دوباره بطرز قابل توجهی جو سیاسی – اجتماعی را رقم میزنند. این نوعی چالش برای ما کمونیست ها میباشد. ما باید مشترکا از همه فرصت های ممکن در مبارزات چپ و نیروهای ترقی خواه و جنبش های گسترده جوانان علیه ستم انحصارات سرمایه داری آشکارا بهره برداری نماییم. همچنین باید ائتلافی، جهت ارائه برنامه سیاسی آلترناتیو در انتخابات ملی و محلی، و یک وزنه ایدئولوژیکی در برابر نئولیبرالیسم و نو استعمار بوجود آوریم. 

پروادا:ساختار ایدئولوژیکی و اطلاع رسانی در کار تبلیغاتی در حزب شما چگونه است؟ 

یوریو هاکانین:بحران مالی جهانی بیش از هر زمان دیگر طبیعت طبقاتی، رفتار غیر عقلایی و ورشکستگی سرمایه داری را هویدا نمود. ما بر این باورداریم که، کار حزبی ما بخشی از پیکار بین المللی علیه سرمایه داری و امپریالیسم، علیه همه اشکال استثمار و ستم در راستای آزادی و در راستای تمدنی جدید میباشد. 
ما کمونیست ها، میخواهیم فعالان جنبش کارگری و سندیکایی را قانع کرده و فراخوانیم که سیستم موجود تقسیم ثروت بین کار و سرمایه را بنفع زحمتکشان تغییر داده، همزمان با این ماهیت واقعی دانش بورژوازی درباره رقابت پذیری و راندمان تولید را روشن نماییم. 
دراین رابطه متذکر میشوم که، چه در اروپا وچه در فنلاند توجه به میراث تئوری کارل مارکس بیشتر میگردد. حزب کمونیست پژوهش هایی در باره مساله معاصر و کتاب هایی در رابطه با آنالیز و ارزیابی مراحل کاپیتالیسم در آثار مارکس و لنین منتشر کرده است. وظیفه ما- ایجاد ارتباط میان تحقیقات و تجربیات مبارزات امروزین، انجام کار سیاسی در مراکز کارگری، در سندیکاها، در جنبش های اجتماعی و جوانان میباشد. در سازمان های حزبی آموزش مارکسیسم بصورت دوره ای چه برای اعضای جدید و چه برای کادرهای با سابقه حزب کمونیست فنلاند تدریس میشود. به آمادگی ایدئولوژیکی اهمیت ویژه ای قائلیم، چراکه عضو حزب باید شناخت سیاسی روشنی از مساله ملی و جهانی داشته باشد. 
ما بطور جداگانه به نقش رسانه های حزبی در کارهای تبلیغاتی و درون حزبی و خارج از آن میپردازیم. ارگان حزب کمونیست فنلاند هفته نامه "تئودونانتیا" {اطلاعات} است که بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر میگردد. "تئودونانتیا" و سایت انترنیتی حزب ما امکان بحث مسائل روزمره سیاسی – اجتماعی و تبادل تجربه مابین اعضای حزب، جمع آوری ابتکارات سیاسی، جذب اعضای جدید به صفوف حزب را فراهم میکند. ما توجه خاصی به آموزش و انعکاس تجارب فعالیت احزاب کمونیستی کارگری جهانی معطوف میداریم. 
یاد آور میشوم که، تعدادی از رفقای ما که به زبان روسی آشنایی دارند وظیفه پی گیری انتشارات روزنامه "پراودا" را برعهده دارند. ما براین باوریم که، ادامه هماهنگی و همکاری ارگان های انتشاراتی حزبی بسیار حیاتی میباشد. از زمانی که در مسکو در چارچوب جشن صد سالگی "پراودا" نشست بین المللی انتشارات کمونیستی که نماینده ما نیز شرکت داشت، برگزار شد؛ گامهای مهمی برداشته شده است. پیامد این نوع دیدارهای بین المللی احزاب کمونیستی کارگری میتواند به یک کار سیاسی و اطلاعاتی فرا روید. 

پروادا:آماده سازی شرایط برگزاری کنگره نوبتی حزب شما که در ماه ژوئن خواهد بود چگونه میباشد؟ 

یوریو هاکانین:کار آماده سازی آن از پیش آغاز و طرح اسناد مهم کنگره آماده شده است. در این اسناد نتایج بحثهای وسیع مساله حزبی و کشوری، تبادل عقاید در مورد مسائل سیاسی مبرم روز در نظر گرفته شده است. برای ما کمونیستها، آنالیز عینی از ماهیت و ویژگی مرحله کنونی بحران عمومی سرمایه داری، شناخت نیروهای مخالف نظام سرمایه داری، درک امکانات و چشم اندازها در ائتلاف عمل نیروهای چپ در فنلاند، و دید روشن از مسائل فعالیتهای حزبی بسیار مهم میباشد. 
ممکن است از دور بنظر برسد که، وضعیت اقتصادی فنلاند در مقایسه با برخی دیگراز کشورهای اروپایی چندان هم بد نباشد، اما در حقیقت بحران جهانی سرمایه داری بطرز ملموسی به وجود خود در کشور ما ادامه میدهد. واین کاملا آشکار است، بسیاری از کارخانه ها بسته میشوند، بخش خدمت اجتماعی تقلیل مییابد، درآمد مردم کاهش مییابد. در واقع، فنلاند، مثل دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، نه تنها با بحران اقتصادی، بلکه با شکست کامل ایدئولوژی نئولیبرالیسم بمثابه ناقل توسعه اجتماعی روبرو شده است. 
دراین شرایط سیاسی نقش حزب کمونیست بسیار مهم بوده، چرا که تنها حزب کمونیست میتواند گرایش چپ را بعنوان آلترناتیو سیاسی به جامعه پیشنهاد نماید. کار سیاسی و توجه ویژه ما پیرامون همین موضوع میباشد. ما براین باوریم که، برای گردش به چپ ایجاد ائتلاف میان نیروهای چپ و میانه رو جهت جلوگیری از سیاست احزاب راست محافظه کار، همچنین جهت تاثیر بر متحدین سندیکاها و جنبشهای اجتماعی مختلف بسیار ضروری میباشد. حزب ما پایگاه سیاسی مهمی است، که در جهت ترویج تئوری آلترناتیو چپ، با جذب وسیع توده ها برای حمایت مبارزات سندیکاها در راستای توسعه و تحکیم دموکراسی تلاش مینماید. 
پرواضع استکه، اعضای حزب کمونیست فنلاند شرکت فعالی در اعتراضات عمومی و تظاهرات، در مسیر خط سندیکاها و دیگر جنبشهای اجتماعی در راستای دفاع از حقوق زحمتکشان، علیه اقدامات ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا، علیه جنگ و عملیات تجاوزکارانه ناتو دارند. 
من نیز به نوبه خود در تظاهرات شرکت کرده و در میتنگ های شهر هلسنگی سخنرانی میکنم، من با مساله منطقه پایتخت و روحیه زحمتکشان و رابطه آنان با حکومت آشنایی کامل دارم، چونکه من همزمان عضو شورای شهر هلسنگی نیز میباشم. 

منبع: "پراودا" حزب کمونیست روسیه 
gazeta-pravda.ru 

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه 
۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۶ می ۲۰۱٣

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter