نویدنو:10/06/1391  

 

نویدنو:10/06/1391  

 

 

به یاد یاران، به یاد مرد گانی که عاشق ترین زندگان بودند! 
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 
جنایت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در تمام ٣٣ سال حیات جمهوری اسلامی ، همزاد و جزئی جدائی ناپذیر از حکمرانی، آن بوده است. 
این جنایات نه آنطور که بخشی از رانده شدگان از قدرت تصور می کنند از خرداد ٨٨ و کهریزک شروع نشده است و یا آنطور که برخی از نیروهای سیاسی که در پنج سال اول حیات رژیم فاشیسم مذهبی ، مشغول شکوفا سازی آن و مسلح کردن پاسدارانش به سلاح سنگین بودند ، از " فاجعه ملی " تابستان ۶۷ آغاز نشده است و یا به زعم آنان که نقطه شروع ماهیت ارتجاعی رژیم را از " حماسه ٣۰ خرداد ۶۰ " و " تک پایه شدن نظام " رقم می زنند . تاریخ جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی حتی از سرکوب خونین کردستان و ترکمن صحرا و ... نیز شروع نشده است . استارت این جنایات از همان فردای به قدرت رسیدن این رژیم و از کریدورها و پشت بام مدرسه " رفاه " زده شده است . یعنی آنزمان که " دادگاههای انقلابی – اسلامی " سران رژیم ساقط شده سلطنتی را بدون برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع و هیات منصفه و حق فرجام خواهی به اعدام محکوم میکردند و یا حتی بدون انتظار برای حکم دادگاه ، متهم را با سلاح کمری در راهروهای آن مدرسه سر به نیست میکردند . 
اما از میان همه این جنایات هولناک ، دو برهه تاریخی از دهه شصت یعنی تابستان ۶۰ و بویژه تابستان ۶۷ براستی نقشی تیپیک در بیلان فاشیسم سیاسی مذهبی حاکم داشته اند . از اینرو بازماندگان وقربانیان سه دهه حیات خونبار این رژیم ، بی آنکه از ارزش جان هیچ عزیزی بکاهند و یا پرونده هیچ جنایتی را در طول ٣٣ سال گذشته مسکوت گذارند بدرستی با تاکید بر این دو برهه هولناک از تاریخ متاخر کشورمان ، در پی دادخواهی – چه در داخل و چه در خارج کشور – هستند. کارزار بین المللی ایران تریبونال برای محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی ، یکی از این تلاشهای سترگ است که میتواند کارزار " یاد یاران " را فراتر از مراسمهای یادمان جانباختگان ، به کمپینی سراسری ، بین المللی و موثر برای نور افکندن بر جنایات بیشمار این رژیم تبدیل کند . 
ما باید دقت کنیم که گرامیداشت یاد عزیز جانباختگان راه آزادی و برابری در تابستان هر سال ، به یک مجلس ترحیم فردی یا جمعی تبدیل نشود بلکه به ابزار قدرتمندی هم برای دادخواهی و هم برا ی جا انداختن " فرهنگ داد " در کل جامعه ،یعنی محکومیت بی قید و شرط هر نوع نقض حقوق بشر – چه در پوزیسیون چه در اپوزیسیون – مبدل گردد . 
از اینرو مراسم یادمان جانباختگان ، فراتر از همدری های اخلاقی و انسانی ، باید به یک همبستگی و گفتمان نیرومند در دفاع از خواستهای انسانی زیر فراروید: 

۱- آزادی بی قید شرط اندیشه ، بیان و تشکل 
۲- برچیدن زندان سیاسی و آزادی فوری و بی قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی 
٣- الغای کامل هر نوع شکنجه و آزار جسمی و روحی در درون و بیرون زندان 
۴- حذف کامل مجازات مرگ و اعدام 

این کارزار دمکراتیک ، مدرن و انسانی ، برخلاف تصور بخشی از نیروهای اپوزیسیون ( چه در طیف راست و چه در طیف چپ ) تاریخ مصرف ندارد ، چیزی نیست که امروز در برابر حاکمان فعلی علم کنیم اما خود از امروز سلاح انتقام را برای روز به قدرت رسیدن خویش صیقل دهیم . 
به همین خاطر مبارزه با استبداد سیاسی مذهبی حاکم و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط آن باید به کمپینی سراسری برای جا انداختن این گفتمان دمکراتیک در تمام عرصه های جامعه از درون خانواده و محیط کار و زیست گرفته تا داخل احزاب و سازمانهای اپوزیسیون کشیده شود . آن نیروی اپوزیسیونی که هنوز به آزادی بی حد و حصر باور ندارد ، به لغو کامل هر نوع شکنجه و اعدام نرسیده و حقوق بشر را برای " خودیها " و غیر خودیها " جیره بندی می کند و حتی مناسبات غیر دمکراتیک را بر مناسبات درون سازمانی خود حاکم کرده ، نمی توان و نباید به دعاوی او در مبارزه با استبداد حاکم باور داشت و شعارهای او را جدی گرفت .این مهمترین درسی است که همه ما باید از دهه ها خشونت و سرکوب در حکومتهای شاه و شیخ بگیریم ! 

گرامی باد یاد همه جانباختگان 
سرنگون باد جمهوری اسلامی 
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) 
شهریور ۱٣۹۱ – اوت ۲۰۱۲

 

                       

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter