نویدنو:17/12/1390  

 

 نویدنو  17/12/1390

 

بیانیه مشترک حزب های کمونیست وکارگری 5کشور

 دارای بالاترین سطح بیکاری در اتحادیه اروپا

 برگردان : آرش


" سازمان ومبارزه برای کار ثابت همراه با حقوق . اقدام های فوری برای بیکارها. مبارزه برای جامعه ای بدون بیکاری، بهره کشی ، سرمایه داری. پاسخ سوسیالیسم است ."
 
کارگر ، بیکار
حزب های کمونیست وکارگری کشورهای اروپایی ، اسپانیا، یونان، لیتوانی ، لتونی وایرلند، که تحت  تاثیر بیشترین بیکاری قراردارند شما را به مبارزه وتشکل دعوت می کنند.
 
ما از 24 میلیون نفر بیکار "رسمی" در اتحادیه اروپا ، به ویژه بیکاری دراز مدت ، بیکاری افراد جوان وزنانی که به بدترین شکل تحت تاثیر قرار گرفته اند سخن می گوییم.
 
ما از همه آن کسانی سخن می گوییم که در آمارهای رسمی ثبت نشده اند ، اما همان کابوس بیکاری را تجربه می کنند.
 
ما از نیمه بیکار ها ، کارگران غیر رسمی ، کارگران بدون تامین اجتماعی ،  آن هایی که دریک وضع استخدامی نوبتی همراه با نوبت کاری قابل انعطاف کار می کنند ،آنهایی که  با قراردادهای فردی ، آنهایی که با قرار دادهای نیمه وقت کار می کنند ، آنهایی که تهدید کارفرما را تجربه می کنند ، آنهایی که با خطر اخراج وبیکاری رو در روهستند ، سخن می گوییم .
ما از کسانی سخن می گوییم که ناگزیر از بیگاری به بهانه  حفظ فرصت برای بازگشت به کار هستند ، آنهایی که توسط کارفرمایان به بهانه "ناتوانی از پرداخت"  از حق واقعی خود به سمت دریافت کمک هزینه بیکاری رانده شده اند ، از کارگرانی که  دراعتصاب به سر می برند ودر اشغال وبست نشینی برای محافظت از شغل وحقوق خود در گیر هستند .
 
ما همچنین از کشاورزانی سخن می گوییم که ضربه می خورند ، ازمشاغل کوچک وخویش فرما که به وسیله تهاجم انحصارها به پایان خود رسیده اند،  ازخط ضد مردمی سیاست ریاضتی که به خانواده های کارگری – مردمی حمله می کند.
 
امروز ، همه شما ، ونیز هر کارگری ، بهتر می داند که این "جنگل" کار در حال گسترش است وبه  یک قانون عمومی تبدیل می شود که ، سرمایه بزرگ ، دولت های آن واتحادیه اروپا برای تحمیل آن در هر کارگاهی به آهستگی یا به سرعت ، تلاش می کنند. وقتی برای از دست دادن وجود ندارد.
 
در کشورهایی که حزب های ما عمل می کنند ، اسپانیا ، یونان، لیتوانی ، لتونی وایرلند بیکاری به سطح بسیار خطر ناکی رسیده است . طبقه بورژوا در هر کشور و در کل مجموعه یغما گر اتحادیه اروپا ، علیه طبقه کارگرولایه های فقیر مردمی  اعلام جنگ کرده است . بحران اقتصادی سرمایه داری موجب اقدام های جدیدی شده است  که هر آن چه را که  تهاجم ضد مردمی در دوران قبل ، به ویژه پس از پیمان ماستریخت ، سالم گذاشته بود ، در هم می شکند.
 
در این واقعیت آزارنده ، مشتی پول دار سود های افسانه ای کسب کرده اند . وباز هم خواستار اقدام های بیشتری هستند. بحران آنها بحران بدهی نیست ، بحران سرمایه داری است که در نتیجه انباشت اضافی سرمایه فرا روییده است .
 
در راستای غلبه بر بحران به سود سرمایه ، صنعت گران ، بانک دار ها و دیگر بخش های توانگران همراه با نمایندگان سیاسی آنها، برای کاهش بیشتر ارزش نیروی کار و وادار کردن افراد بیشتر به بیکاری، اقدام های سختی را تحمیل می کنند. 
 
در این وضعیت مقاومت مردم در برابر این اقدام های شدید توسط عامل های آنها در اتحادیه ها وجنبش های کارگری که ، از مدت ها قبل منطق وایدئولوژی سرمایه داری را پذیرفته اند به عقب رانده شده بود ، اکنون ادعا می کنند که هیچ بدیلی ( آلترناتیو) جز تسلیم به تهاجم سرمایه وجود ندارد .

راه پیش رو برای پیروزی بیشینه ( اکثریت) کارگران وخانواده های آنها در مبارزه طبقاتی مردم بر راهبردی استواراست که بیانگر منافع آن ها است . حزب های کمونیست وکارگری باید در قلب این روند ها حضور داشته باشند. مبارزه همراه با نیروهای طبقاتی ، همراه با حزب های کمونیست وکارگری.
 
در سندیکا ها ومحل های کار خود متشکل شوید . در گسترش فعالیت مشارکت نمایید . در این راستا استحکام طبقه کارگر می تواند تقویت گردد.
درخواست اقدام های فوری برای جلوگیری از بیکاری:

■ کاهش مناسب ومعقول بیکاری به سود همه بیکاران .

حفظ بهداشت جامع پزشکی - درمانی وحمایت از تامین اجتماعی

تعلیق وام ها ورهن های مسکن بیکاران
بیکاری پدیده ای نهادی نیست . بیکاری توسط سامانه سرمایه داری ، که مشخصه آن هرج ومرج در تولید واستثمار است پرورانده می شود.
تنها یک اقتصاد جامعه گرا ( سوسیالیستی) ، با اقتصاد متمرکز برنامه ریزی شده که بر پایه قدرت کارگران و ابزارهای تولید اجتماعی شده مبتنی است می تواند حق کار برای همه را تضمین نماید .
این همان چیزی است که در اتحاد شوروی وسایر کشورهای سسیالیستی رخ داد ودست آوردی تاریخی ویکی از کارهای بسیار برجسته کشورهای سوسیالیستی است .
حزب های ما شما را به مبارزه هر روزه ، به مبارزه برای محو استثمار انسان از انسان ، به مبارزه برای جامعه ای بدون بیکاری ، به مبارزه برای سوسیالیسم که می تواند نیازهای مردم را بر آورده سازد دعوت می کنند.

حزب کمونیست یونان

حزب کمونیست ایرلند

حزب کارگران ایرلند

حزب سوسیالیست اتونی

جبهه سوسیالیست مردمی لیتوانی

حزب کمونیست خلق های اسپانیا

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter