نویدنو:17/12/1390  

 

 نویدنو  17/12/1390

 

حزب کمونیست امریکا:"دست ها از سوریه کوتاه"

برگردان: مهرگان

حزب کمونیست امریکا برای پایان دادن به بن بست جاری در سوریه به گفتگوی مسالمت آمیز دعوت می کند ، وتاکید می نماید که دولت آینده آن کشورامری است که تنها باید از سوی مردم سوریه ، بدون دخالت خارجی تعیین گردد.
اوضاع سوریه به طور افزایش یابنده ای تند وخطرناک می شود. نه تنها درگیری های مسلحانه بین دولت ودسته های مخالف گسترش می یابد ، بلکه نشانه های فزاینده ای ، به گواهی منابع بسیاری وجود دارد ، که درگیری ها در معرض گسترش به جنگی وکالتی است ، که در آن فرقه گرایی مذهبی آغازگرایفای بخشی ازآن است . به ویژه، ما از استخدام رزمنده در سایر کشورهای عربی برای رفتن به سوریه برای مشارکت در جنگ علیه رژیم اسد ، از حضور عنصر های القاعده در بین این مزدورها ، ودرگیری شدید فزاینده میان دسته های مذهبی وسیاسی مختلف در همسایگی لبنان وعراق بر سر مسئله سوریه ، که در حال حاضر به  نارضایی ها وبرخوردها در این کشورها افزوده شده است اطلاع داریم . تمام منطقه می تواند در مدت بسیار کوتاهی به آتش کشیده شود.  
ما از نگرانی در میان اقلیت های مذهبی وسایر اقلیت ها ( نه تنها علوی ها ، بلکه مسیحی ها ویهودی های سوریه ) خبر داریم که از آن وحشت دارند که رژیمی بر سر کار آید که امکان دارد نسبت به تنوع اعتقاد وسنتی که در این کشور باستانی وجود دارد متعصب باشد . اقدام های تروریستی اخیر، از جمله ترور یک ژنرال ویک رهبر مذهبی وبمب گذاری در دمشق ، حلب وسایر شهرها ، حاوی نشانه های تروریسم القاعده است .  
 
اگر چه دولت حاکم از روش های خشنی برای حفظ حاکمیت خود و سرکوب مخالفت مسالمت آمیز استفاده کرده است، اما رسانه های تحت کنترل شرکت ها در اینجا ( امریکا) وسایر کشورهای غربی وقتی که به شرح آن می پردازند کار زیان آوری انجام می دهند ، یا از یاد آوری کردن اعتراض های مسالمت آمیز برحق ، ونشان دادن آیینه تمام نمای سوریه از جمله سطح قابل توجهی ازخشونت ازسوی افرادی که دستور کار آنها بسیار از دستور کار خواستاران دموکراسی وآزادی فردی به دور است ، وروش های آنها بسیار از روش اعتراض کننده های شجاعی که دولت های مصر وتونس را ساقط کردند فاصله دارد ، کوتاهی می کنند. کدام یک از دسته های مختلف در اپوزیسیون سوریه قادر است در راس یک " تغییر رژیم" ظهور کند روشن نیست .

در گیر شدن ایالات متحده وسایر قدرت های ناتودر این وضعیت تنها می توانداوضاع را ، با افزایش خشونت  و رنج مردم سوریه وخیم تر سازد. با این حال ما از گفتگو های "منطقه پرواز ممنوع" و "راهروهای انسانی" خبر داریم که ، به واسطه ماهیت واقعی آنها ، می تواند مستلزم دخالت مسلحانه خارجی باشد .
حزب کمونیست امریکا از مبارزه برای دموکراسی وآزادی های مدنی در همه جا حمایت می کند ، اما ما از عدالت اقتصادی وحقوق قومی ، زبانی ومذهبی اقلیت ها نیز حمایت می کنیم.نیروهای مسلح مخالف سوریه مورد حمایت قدرت های غربی ، یا دسته های مذهبی تحت حاکمیت کوته فکران، غیر ممکن است دموکراسی و آزادی ایجاد کنند و به طور قطعی غیر ممکن است عدالت اقتصادی وحقوق اقلیت ها را تامین نمایند.    
دولت اسد اکنون تغییرات جامع قانون اساسی را پیشنهاد کرده است که ، اگر اجرایی شود ، گام بزرگی به پیش برای مردم سوریه خواهد بود . این تغییر ها بعنوان آرایشی غیر ممکن از سوی رسانه های شرکتی و دولت های غربی رد شده بودند. در عوض ، اکنون " تغییر رژیم" شعار روز است .ما این امررا همچون رخ دادی بد و گامی به سوی جنگ داخلی ارزیابی می کنیم که می تواند تمام منطقه را در گیر نماید . ما از این واقعیت که شعار "تغییر رژیم" وپیشنهاد مسلح کردن مخالف های سوریه از سوی عربستان سعودی ودیگر سلطان نشین های عقب افتاده منطقه در سازمان ملل مطرح شده بود وحشت زده ایم . اگر چه سوریه یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت نیست ، اما در جای بسیار استراتژیکی قرار دارد که نمی توانیم احتمال آن را که ژئوپلیتیک منطقه نفتی ، حداقل تا حدی، اشتیاق  برای دخالت خارجی را تحریک می کند ، نا دیده بگیریم. 
ممکن است گمان کنید که امریکا ومتحدان آن از عراق آموخته اند  که دخالت زیر رخ دیس " بشر دوستانه" در مبارزه داخلی کشوری دیگر بمب ساعتی است. ماهیت ورهبری دولت سوریه باید ، وقبل از هر چیز موضوع هایی هستند که می باید  کاملا توسط مردم سوریه ، بدون دخالت خارجی تعیین شوند. قبل از انتقال حمایت به دسته های سوری ، امریکا باید به یک سیاست " دست ها کوتاه"  همراه با آرام کردن درگیری سوری ها با گفتگوی صلح امیز دعوت شود
ما عضوها ودوستان حزب خود را فرا می خوانیم تا به دولت اوباما ونیز نماینده های خود در کنگره بگویند :" دست ها از سوریه کوتاه"

سوم مارس 2012

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter