نویدنو:08/12/1390  

 

 نویدنو  08/12/1390

 

 

ریشه تاریخی توده ای ستیزی اخیر

حمید وارسته 

در ماه ها وهفته های اخیر به مناسبت هفتادمین سالگرد تشکیل حزب توده ایران، تبلیغات وحملات همه جانبه ای بصورت برنامه ریزی وسازمان داده شده از طرف بنگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی با حضور وازدگان،منحرفین، خود فروختگان وفریب خوردگان سیاسی به شیوه های مصاحبه و تک نگاری ها آغاز گردیده که هر انسان آزاد اندیش را به تفکر و تامل وا می دارد. چه پدیده یا عواملی موجب گردیده است دشمنان سوسیالیسم و طبقه کارگر و مزدوران سرمایه چنین به تکاپو افتاده و حملات وسیعی را با توپخانه های تبلیغاتی خود جهت تخریب حزب توده ایران سازمان داده اند ؟

برای درک علت این کارزار سازمان یافته،لازم است شگردهای دشمنان طبقاتی طبقه کارگر در حمله به احزاب کمونیستی وکارگری از اولین روزها ی پیداش کشور شوراها مورد بررسی قرارگیردتا روشن شود حملات اخیر بر علیه حزب توده ایران جدا ازمواضع این حزب بعد از شکست تلخ اتحاد جماهیر شوروی و سازمان دهی دوباره جبهه جهانی کار قابل درک نمی باشد.

در سال 1917 بعد از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر به رهبری داهیانه ولادیمیرایلیچ لنین و حزب سوسیال دموکرات روسیه (بلشویک)وتشکیل اولین کشور سوسیالیستی، استقرار کمیته های کارگری در تمامی ارکان جامعه، حملات همه جانبه نظامی، تروریستی وتبلیغاتی توسط نیرو های ضد انقلاب وبا پشتیبانی ودخالت کشور های امپر یالیستی برای شکست کشور شورا ها برعلیه آن کشور آغاز شد وترور لنین که عاقبت منجر به مرگ زود هنگام رهبر کبیر پرولتاریا گردید یکی از این موارد بود.بعد از مرگ لنین و دفع حملات ضد انقلاب و امپریالیسم توسط ارتش سرخ وپیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر دشمنان داخلی وخارجی، توپخانه های تبلیغاتی سرمایه داری، شلیک گلوله های رسانه ای خود را بر علیه استالین،جانشین شایسته لنین و مظهر پیروزی بر ضد انقلاب و پی ریزی ساختمان سوسیالیسم آغاز کردند. برای هجوم به استالین با استفاده از رهبران منحرف بین الملل دوم وبریدگان از اندیشه های سوسیالیستی جبهه فکری وسیعی را تشکیل داده وبا ساختن چهره ای مقدس از مارکس وجدا کردن لنین از استالین، نسبت به تهی کردن آموزشهای مارکس از محتوای انقلابی آن پرداختند تا با بی خاصیت کردن آموزه ها ی مارکسیستی واندیشه های مارکس،استالین را رهبری مخوف ودیکتاتور معرفی کنند.ولی در نهایت با پیروزی وبه ثمر نشستن دست اورد های سوسیالیسم به رهبری استالین در اتحاد شوروی،نقشه هایشان نقش برآب شد وهمان افراد در موارد زیادی مجبور به تحسین دستاورد های سوسیالیسم در کشور شوراها شدند.

از آن زمان تا به امروز تمامی تبلیغات رسانه ای بر علیه طبقه کارگر و سوسیالیسم در سطح جهانی توسط عمال سرمایه داری جهانی با حمله به استالین آغاز وبه پیش برده می شود. وازده گان سیاسی، خود فروختگان و روشنفکران فریب خورده قلم وهنر خود را در این راه بکار انداخته و هر کسی را که به دفاع از سوسیالیسم و طبقه کارگر بر می خیزد، با انواع بر چسب هایی نظیر استالینیست، خائن، توتالیتر و...  مورد حمله قرار می دهند. گذشت زمان نشان داده است که آبشخور تمامی این افکار واندیشه ها، سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی کشورهای سرمایه داری می باشند (برای نمونه می توان به زندگی جورج اورول مراجعه کرد).

بعد از شکست کشور شوراها وویران کردن آن که با خرج کردن هزاران میلیارد دلار توسط کشور های سرمایه داری و با همکاری جاسوسان رنگارنگ آنها همچون گروباچف ها و یلتسین ها انجام گرفت و سرمایه داری و اقتصاد بازار در سرزمین شورا ها استقرار یافت، رسانه های امپریالیستی تبلیغات خود را بر علیه لنین ولنینیسم آغاز کردند و پیشروی خود را با توجه به عقب نشینی های موقت طبقه کارگر در سطح جهانی به سوی اندیشه ها ی مارکس ادامه دادند وبا عدم درک فلسفی از قوانین دیالکتیک مارکسیستی، از اندیشه های مارکس جوان وپیرسخن گفتند. وبدون درک پیوند های دیالکتیکی اندشه های مارکس،شروع به انتشار سیاه مشق هایی نمودند تا شاید بتوانند استحکام نظری اندیشه های مارکس را بهم ریخته و چپ را دچار چند گانگی نمایند.

هم زمان با حملات گسترده تبلیغاتی سرمایه داری بر علیه اندیشه های مارکس و احزاب کمونیستی و کارگری، هجوم وسیعی در کشور های سرمایه داری و پیرامونی، توسط لیبرالیسم نو، به دست آورد های اجتماعی و رفاهی کار گران و زحمت کشان که طی سالیان دراز مبارزه بدست آمده بود شروع شد که این کارزار همچنان ادامه دارد ودر بیشتر کشور های سرمایه داری با مقاومت دلیرانه کارگران و سایر زحمتکشان روبرو شده است.

در ایران مبارزه بر علیه طبقه کارگر و اندیشه های سوسیالیستی از دوران رضا خان شروع گردید. این روند با تشکیل حزب توده ایران در مهر ماه 1320 با حضور افراد 53 نفر وعده ای ازروشنفکران عدالت خواه وارد فاز دیگری شد. این حزب از اولین روز های تشکیل، مورد حمله وهجوم تبلیغاتی محافل ارتجاعی وابسته به زمین داران بزرگ و وابستگان انگلیس قرار گرفت. با توجه به زمینه های عدالت خواهی مردم ایران و حمایت گسترده طبقه کارگر و زحمت کشان از حزب توده ایران، این حزب توانست در اندک زمانی به موفقیت های زیادی دست یابد که این موضوع حساسیت ارگان های حکومتی وابسته به محافل ارتجاعی و امپریالیستی را به دنبال داشت ومنجر به حملات سازمان یافته فیزیکی و تبلیغاتی گردید.از آن تاریخ حمله به سوسیالیسم وطبقه کارگر در ایران با حمله به استالین و حزب توده همراه گشت و در حال حاضر نیز تحت پوشش دفاع از مارکس بدون مارکسیسم و پاک کردن آن از انحرافات استالینی و لنینی ادامه دارد.

در روند مبارزات حزب توده ایران، تعدادی از افراد و جریانات به علت انحرافات خود از حزب توده ایران اخراج یا ازآن حزب بیرون رفتند. نگاهی به فرجام آنها نشان می دهد که سرانجام سر ازآبشخورسرمایه داری و امپریالیسم در آوردند که نمونه های زیر گویای روشنی از این موارد است :

1-اولین شخصی که بطور رسمی حزب تود ه ایران را مورد حمله قرار داد، آقای اسحاق اپریم بود که جزواتی بر علیه حزب منتشر کرد وبعد از اخراج از حزب سر از انگلیس در آورد ودر دانشگا های انگلیس به تدریس پرداخت.

2-جریان معروف به آقای خلیل ملکی که به خط ومشی حزب توده اعتراض داشتند و از حزب اخراج شدند وعاقبت آن جریان برای هر آشنا به تاریخ جنبش چپ در ایران معلوم است.

3-آقای دکتر فریدون کشاورز که از حزب توده ایران اخراج شد و در کتابی به نام من متهم میکنم ...به فحاشی علیه حزب توده ایران پرداخت که در نهایت دمش از دربارپهلوی پیدا شد که اخیرا مادر محمد رضا پهلوی در خاطرات خود گفته است که آقای دکتر فریدون کشاورز یکی از نفرات ما در حزب توده بود وتمامی اخبار مربوط به حزب را برای ما می آورد.

4-جریان موسوم به سازمان انقلابی که برای درک موقعیت آنها،بهتر است که به نکات ریز خاطرات بنیان گذاران و گردانندگان آن جریان و مصاحبه افراد بازمانده آن جریان با بنگاه سخن پراکنی بی بی سی مراجعه شود که اخیرا نیز برخی از آنها به زندگی نامه نویس قوام السلطنه ها و سایر دشمنان مردم ایران تبدیل شده اند.

5- جریان موسوم به بابک امیر خسروی که بعد از ضربات 1361 به حزب توده ایران و عدم امکان نام برده برای ورود به کمیته مرکزی، سالهاست ساکن کشور های سرمایه داری می باشند وکارشان نوشتن کتاب، جزوه، مقاله،مصاحبه وسازمان دهی اشخاص خود فروخته و وازده برای تبلیغ بر علیه حزب توده ایران می باشد وکتاب هایشان با تیراژ های وسیع در جمهوری اسلامی ایران نشر و پخش می شود!!که این خود جای سوال دارد.

6-جریان موصوف به راه توده که وظیفه تاریخیشان،چسباندن خود به حزب توده ایران، ایجاد تشت فکری ونظری در حزب و جعل تاریخ آن ومنحرف کردن مبارزان جوان پوینده راه طبقه کارگر می باشد.

در این برهه تاریخی، به چه علت حملات همه جانبه ای علیه حزب توده ایران در داخل وخارج کشور اوج گرفته است؟علت را باید در سازمان یابی جنبش جهانی طبقه کارگر ونقش حزب توده ایران در این سازمان یابی،سازمان دهی تشکیلات حزب بعد از ضربات 1361، مسلط بودن گفتمان حزب در نیرو های چپ داخل و دیدگاه بر جسته آن در قبال شکست اتحاد شوروی در بین احزاب کمونیستی و کارگری جهان دانست. این مواضع از چشم دشمنان حزب به دور نمانده و آنها را به تکاپو برای حمله وتخریب حزب توده ایران وا داشته است.

نگاهی به تبلیغات ضد استالینی و ضد توده ای در قرن 20و21 نشانگر آن است که تمامی تبلیغات علیه سوسیالیسم و طبقه کارگر در جهان با حمله به استالین و در ایران با حمله به حزب توده ایران آغاز شده است وهیچ جریانی از جنبش چپ، بدون همراهی با حزب نتوانسته است از انحرافات فکری دوری جسته و به دامن امپریالیسم نغلتد.

 (لازم به توضیح می دانم که نگارنده سطور فوق هیچ وقت توده ای نبوده وتنها از نظاره گران اندیشه چپ در ایران بوده ام)

حمید وارسته  - اسفند ماه 1390

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter