نویدنو:08/12/1390  

 

 نویدنو  08/12/1390

 

 حزب کمونیست یونان

 در موضوع اظهار همبستگی با مردم یونان

در روز های اخیر در بسیاری از کشور های جهان زیر " چتر" شعارهای "همبستگی با یونان" و " ما همه یونانی هستیم" اعتراض هایی بر گزار شده است . همبستگی طبقه کارگر ومردمی سلاح های قدرتمندی در مبارزه خلق ها هستند. اما کارگران باید با هر تلاش برای گمراه کردن آنها بر خورد نمایند.

کدام یونان به همبستگی نیاز دارد؟ یونان سرمایه دارها ، که برای به دست آوردن وام های جدیدی از اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول در راستای تحکیم سود آوری سرمایه هایشان ، برای تقویت موضع خود علیه مردم تلاش می کنند ، یا یونان طبقه کارگر وسایر لایه های مردمی ، که از پی آمدهای بحران های سرمایه داری رنج می برند وبرای آن چه تحمل می کنند مسئولیتی ندارند ؟ 

در بسیاری از این رخ داد ها این امر نا روشن باقی می ماند. واین بدان خاطر است که تلاشی از سوی نیروهای معینی وجود دارد ( عموما از سوی سوسیال دموکراسی، اپورتونیستهای حزب چپ اروپایی و" سبزها") تا از ابهام "همبستگی با مردم یونان" برای ماست مالی کردن حمایتی که در گذشته از پیمان ماستریخت  ، ودیگر پیمان های اروپایی ، و از خود سرمایه اتحادیه اروپا داشته اند ، که ارتجاعی است وبه هیچ طریقی نمی تواند " دموکراتیزه" شود، همان طور که حتی اکنون ادعا می کنند ،استفاده نمایند .     

 علاوه بر این تلاشی برای بهره برداری از مسئله یونان در رقابت های داخل امپریالیستی در داخل وخارج اتحادیه اروپا وجود دارد .

 آری ، طبقه کارگر یونان خواهان همبستگی کارگران اروپا وسراسر جهان است ! اما همبستگی با مبارزه های آنان ، اعتصاب هایشان ، درخواست های رزم جویانه شان ، با حزب کمونیست یونان وجنبش سندیکایی طبقاتی ، پامه که در خط مقدم مبارزه قرار دارد ونه " همبستگی" ، که ادامه بهره کشی سرمایه داری وله کردن کارگران را خواهان است .

 با توجه به این مسئله اداره مطبوعات کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان بیانیه زیر را منتشر کرد:

 " حزب کمونیست یونان به همه کارگران اروپا پیام می دهد : برای شانه به شانه مقاومت کردن با مردم یونان لازم نیست " یونانی" شوید .

 ما از شما دعوت می کنیم در همان جاده برای حقوق به روز طبقه کارگر و لایه های فقیر مردمی ، در راستای باز داشتن وسرنگون کردن دشمن مشترک مان ، دیکتاتوری انحصارها ، اتحادیه اروپا ، حزب هایی که به آنها خدمت می کنند به ما بپیوندید.

 سرنگونی آن ها در هر کشوری یا گروهی از کشور ها ، اجتماعی کردن انحصار ها ، خروج از اتحادیه اروپا، ناتو، با قدرت مردمی طبقه کارگر بزرگترین مشارکت در مبارزه مردم اروپا وکل جهان خواهد بود . 

جدید ترین وبه روزترین شعار ، که بیش از همیشه مناسب تر است: " کارگران جهان متحد شوید!" است

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter