نویدنو:08/12/1390  

 

 نویدنو  08/12/1390

 

 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): 
هشدار نسبت به توطئه های تازه ی امنیتی 

 

روزنامه "وطن امروز"، روزنامه کیهان و تعداد زیادی از سایتهای حکومتی در روزهای گذشته سلسله گزارشهائی را با عناوین مختلف از جمله با عنوان "تماس شیطانی" (شماره روز ٢ اسفندماه "وطن امروز") در باره مناسبات سازمان ما با فعالین و چهرههای مورد اعتماد جنبش سبز منتشر کردهاند. 

در باره مناسبات سازمان ما با سایر نیروهای سیاسی لازم است بار دیگر تاکید کنیم: 
ـ سال
هاست که سازمان ما خواهان گفتگوی فعال و مثمرثمر با طیفهای مختلف سیاسی کشور بوده است. سالهاست که سازمان به تشویق گفتگو میان احزاب سیاسی کشور و استقبال از هر پیشنهاد گفتگوی علنی با رقبای سیاسی خود ادامه میدهد. اکثر تشکلهای سیاسی ایرانی از دعوت ما به گفتگوی سیاسی استقبال کردهاند. این گفتگوها به شناخت بهتر طرفین از اهداف و مقاصد و روشهای طرفین کمک کرده است. 

ـ برنامه سازمان ما طرد استبداد حاکم و گذر به حکومت جمهوری، سکولار و دمکراتیک است. سازمان ما مشوق و مدافع بسط همسویی
ها و همکاریها با طیف نیروهای طرفدار جمهوریت، دموکراسی و سکولار است. بر این پایه همکاری نزدیکی بین سازمان ما و ٨ حزب و سازمان سیاسی اپوزیسیون جریان دارد. سازمان ما در عین حال از ۲۲ خرداد ۸۸ به بعد تلاش کرده است که دیوار بیاعتمادی بین نیروهای جنبش اعتراضی فروریزد و فضای مساعد برای همسوئی و همکاری بین آنها فراهم شود. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این مسیر بر تلاشهای خود باز هم بیشتر خواهد افزود. 

ارگان
های امنیتی رژیم از نزدیکی و همکاری نیروهای جنبش اعتراضی به شدت آشفتهاند. آنها تاکنون به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیانشان فشار آورده اند که با نیروهای دمکرات و سکولار مرز کشند و با آنها وارد گفتگو و همکاری نشوند. رژیم ایران به خوبی بر این امر آگاه است که گفتگو و همکاری بین نیروهای جنبش اعتراضی میتواند بر توان آن بیافزاید و در طرد استبداد مذهبی و تامین آزادی و دمکراسی در کشور موثر افتد. جای خوشحالی است که تاکنون فشارهای رژیم موثر نیافتاده و روند گفتگو، نزدیکی و همکاری بین نیروهای جنبش اعتراضی تداوم یافته است. 

آنچه در گزارش و مطالب روزنامه وطن امروز و سایر سایت
ها آمده است، مطالب ساختگی ارگانهای امنیتی رژیم ایران است. ارگانهای امنیتی رژیم گفتگوهای علنی در اتاق پالتاکی سازمان را جلسات غیرعلنی جا زده و مطالب مطروحه در آن گفتگوها از جانب سخنرانان را جعل کرده و به حساب اعترافات "عضو سفید" گذاشتهاند. ما در سازمان "عضو سفید" نداریم، کسی را هم برای اطلاعرسانی از خارج به داخل کشور اعزام نکرده ایم و نیازی هم به این امر نداریم. دستگیری "عضو سفید"، اعترافات او در بازجوئیها و وعده نمایش "فیلم اعترافات" در تلویزیون، توطئه علیه سازمان ما و فعالین جنبش اعتراضی است که توسط ارگانهای امنیتی تدارک دیده شده است.    
سازمان ما براهمیت و ضرورت گفتگو بین نیروهای سیاسی و از بسط همسوئی و همکاری بین نیروهای جنبش اعتراضی که بر مطالبات مشترک پای می
فشارند، واقف است و همچنان پیگیرانه این سیاست را ادامه خواهد داد. 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
٧ بهمن
۱۳۹۰ (٢٦ فوریه ۲۰۱۲) 

سرچشمه: اخبار روز

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter