نویدنو:21/11/1390  

 

 نویدنو  21/11/1390

 

 

همنوایی سازهای همساز با بی بی سی در ارکستر توده ای ستیزی

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران

پدرام علوی

 

  نویسنده این نوشتار پیش از این در نوشتارهای دیگری نوشته بود که:" پاسخ به این پرسش که آیا فردی نظیرمن،علاقه مند به چپ، که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی به هیچ یک از گروه های سیاسی نداشته و ندارد، می تواند در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر نموده وتراوشات ذهنی خودرا مطرح نماید؟ به دو دلیل مثبت است. اولاً زندگی افراد خواه نا خواه متاثر از سیاست های حاکم بر جامعه است. ثانیاً طرح چنین دید گاه هایی ممکن است در انکشاف سایه روشن های سیاسی جامعه موثر ومفید واقع باشد." (1) بر همین مبنا به خود حق می دهد وارد این بحث گردد.

مدخل بحث:

   اخیراً، کارزار گسترده تبلیغاتی بوسیله نهاد بی بی سی وهمنوایی شماری از وازدگان از صفوف حزب، مخالفان حرفه ای، از راست افراطی تا اولترا چپ، به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران براه افتاده است.

ماهیت کارزار تبلیغاتی چیست؟

کارزار بی بی سی بخشی از کمونیسم ستیزی گسترده ای است که در سال های اخیر در سراسر اروپا ، امریکا وجهان آغاز شده است .بی بی سی با نمایش سریالی "بهشت سوسیالیسم" که در آنها در هر برنامه ای به بررسی ضد کمونیستی یکی از کشورهای سوسیالیست پیشین می پرداخت، این تلاش کمونیست ستیزانه را کلید زد ودر میانه کار به کارزار علیه حزب توده ایران رسیده است ، که البته ادامه آن را می توان در سیمای جنگ طلب رسانه بی بی سی در موضوعات منطقه ای دنبال نمود.

با آغار فرو پاشی مالی در نظام سرمایه داری و ایجاد بحران در بنیادهای سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و چشم انداز تیره و تاریکی که سرمایه داری با عملکرد خود در زمینه ایجاد فقر، تشدید اختلاف طبقاتی فزاینده و فاجعه زیست محیطی در جهان ایجاد نموده است، نظام سرمایه را به تکاپوبرای پیشگیری از گسترش اندیشه هایی که عملکرد آن را به چالش می کشد، وادار کرده است.  نظام سرمایه داری، تعمیق و گسترش جنبش های کارگری را خطری بالقوه تهدید آمیز به منافع خود در جهان می داند ، تا جایی  که حرکتی هماهنگ و سراسری را در سطح جهان با هدف ایجاد محدودیت و غیر قانونی کردن احزاب کمونیست و کارگری در برخی از کشورها و تشدید تبلیغات رسانه ای بر علیه آنهارا آغاز نموده است.

            اشاره به این مطلب لازم است  که تمام رساته های سرمایه داری در جریان بحران اخیر چون توان دفاع از سرمایه داری را ندارند، در نتیجه به تخریب جریان های چپ راستین به عنوان آلترناتیو آن می پردازند، وبی بی سی نیز از این قاعده مستثنا نیست .برای ئموئه به برنامه های بی بی سی وهمزمان با ان صدای آمریکا وبسیاری رسانه های انگلیسی ؛ المانی ؛ فرانسوی و... نگاه کنید  که به شکل همزمان علیه مارکس ؛ چپ ها ؛ کمونیست ها وتحریف ودگرگون نمایی اندیشه های آنان اقدام به برنامه سازی کرده اند.

تلویزیون بی بی سی نیز که یکی از طلایه داران رسانه های امپریالیستی، در راستای صیانت و بقای نظام سرمایه داری در جهان با سرمایه دولت انگلیس فعالیت می کند، نمی تواند مستقل ازاین قافله عمل نماید. دقت نظر در عملکرد تلویزیون بی بی سی فارسی ،  تشدید فعالیت تبلیغاتی این رسانه امپریالیستی، در راستای تضعیف جنبش کارگری در ایران،  که پرچمدار راستین آن را در قامت حزب توده ایران می یابد، همچنین ژرفش نفوذ وپذیرش اندیشه ها وبرنامه های مبارزاتی حزب در بین نیروهای اجتمایی وسیاسی وتوده های زحمتکشان ایران ،  ریشه اصلی کارزار تبلیغاتی گسترده اخیر بر ضد حزب توده ایران است.

            تلویزیون بی بی سی که با اتاق فکر نظام سرمایه داری هدایت می شود، به خوبی آگاه است که اگر بخواهد خود مستقیماً بر علیه حزب توده ایران (با توجه به شناختی که مردم ایران از ماهیت فعالیت آن دارد  و این ماهیت به واسطه حزب به مردم شناسانده شده است) تبلیغ نماید، کارگر نخواهد افتاد.  لذا با ترفندی زیرکانه، اغلب با عناصری که خود را چپ معرفی می نمایند ، همساز شده  و از طریق آنها سم پاشی های فرسوده و کهنه خود را مبنی بر اینکه حزب توده ایران نفوذ معنوی در بین مردم ندارد و یا حزب وابسته به شوروی و مجری سیاست های آن در ایران بود و ...... را القا می کنند.

      حزب توده ایران را می توان فرزند خلف حزب کمونیست ایران در کشور ارزیابی نمود که با نگرش مارکسیستی – طبقاتی، جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و درهر مرحله از شرایط تاریخی و اجتماعی، تضاد عمده واساسی در جامعه را، جهت پیشبرد امر پیکار برای پیشرفت،دموکراسی و عدالت اجتماعی مشخص نموده و تلاش می نماید تا نیرو های ترقی خواه را حول مبارزه با نیرو های ارتجاعی و مانع تحولات اجتماعی متحد نماید. با عنایت به این که حزب توده ایران، همیشه در بطن فعالیت های اجتماعی مشارکت فعال دارد ، ودر تاریخ حیات خود هیچوقت خارج از گود، نظاره گر دگردیسی های سیاسی واجتماعی جامعه ایران نبوده است،ودر درک بغرنجی های تحول های اجتماعی ایران وجهان می کوشد ، ممکن است مانند هر ارگانیسم زنده ای در مسیر حرکت خود در اینجا یا آن جا ، به ناگزیر در مراحلی از تاریخ حضور خویش، به طور مقطعی وگذرا ، در تشخیص دقیق بغرنجی ها وشناخت نیروهای ترقی خواه وارتجاعی دچار اشتباهاتی گردد. از مهمترین ویژگی این حزب برخورد خلاق ونقادانه ومبتنی بر خرد جمعی حزب به اشتباهات وپذیرش واصلاح آنها در گذر زمان بوده است.

 ماهیت کارزار تبلیغاتی گسترده جاری بی بی سی  به کمک همسازان خود که تاریخ ، سیاست ، برنامه ها وآماج ها و راهکارها وراهبردهای حزب توده ایران را هدف قرار داده است از سه منشاء اساسی زیر سر چشمه می گیرد .

  الف- نگرش انترناسیونالیستی حزب توده ایران

 حزب توده ایران معتقد است که نیرو های امپریالیستی و سرمایه داری (شامل احزاب سرمایه داری و دولت های سرمایه داری) در سطح جهانی با همدیگر متحد هستند. لذا برای پیروزی بر چنین نیروی متحدی، نمایندگان سیاسی طبقه کارگر(شامل احزاب کمونیست و کشور های سوسیالیستی ) باید با یکدیگر جهت پیش برد امر مبارزه با جبهه سرمایه به اتفاق عمل نمایند. یک نکته ظریف در رابطه با این اندیشه انترناسیونالیستی وجود دارد که اولترا چپ ها در دام تبلیقات زهرآگین جبهه سرمایه،همان حرف هایی را به حزب توده ایران نسبت می دهند که ریشه آنها برخاسته از دستگاه های عریض و طویل اندیشه سازی سرمایه داری می باشد. آن نکته ظریف این است که همکاری احزاب سرمایه داری جهانی با یکدیگرو هم چنین با کشور های سرمایه داری، وابستگی تعریف نمی شود ولی همکاری احزاب کمو نیست با یکدیگررا وابستگی تبلیغ وترویج می کنند. شما هر روز، نشست احزاب سرمایه داری با یکدیگر و همچنین با حاکمان کشور های سرمایه داری را مشاهده می کنید. هیچ وقت گفته نمی شود که مثلا حزب دست راستی فرانسه وابسته به امپریالیسم آمریکا است. ولی عکس این عمل درست است .  قبل از فرو پاشی شوروی، احزاب کمونیست اروپایی را با تبلیغات مسموم چنان تحت فشار قراردادند که بعضی از آنها حرف از کمونیست مستقل اروپایی را پیش کشیدند. چرا نظام سرمایه داری از این اصل همبستگی بین المللی نیروی کار در هراس و واهمه می باشد؟ دلیل این امربسیار ساده است و آن این است که راه دومی به جز همبستگی بین المللی و مبارزه هماهنگ نیروی کار جهانی برای غلبه برنظام سرمایه داری وجود ندارد. مبتکروادامه دهنده پیگیر این سیاست در ایران، حزب توده ایران است و بخاطر این اندیشه بنیادین که نظم جهان سرمایه را تهدید می کند، مورد خشم وغضب ایادی  نظام سرمایه داری (نظیر بی بی سی) است واز هیچ گونه اتهام و سم پاشی برعلیه خود در امان نمی باشد .

 ب- نگرش طبقاتی حزب توده ایران

 ریشه دوم دشمنی منادیان سرمایه داری با حزب توده ایران در این نکته نهفته است که این حزب با بینش علمی و مارکسیستی جامعه را تحلیل می نماید. با تعیین تضاد عمده واساسی در هر مرحله  تاریخی، در تلاش است که کلیه نیرو های اجتماعی بالقوه پیشرو را دریک جبهه متحد برای به شکست کشاندن سیاست های ارتجاعی حاکمان به پیش برد. دستگاه عریض و طویل سرمایه داری هوشیارتر از آن است که تشخیص ندهد کدام اندیشه وکدام نیروی اجتماعی برای آن خطر ناک تراست، به همین دلیل است که در جریان 28 مرداد 1332 عمده تلاش امپریالیسم و ایادی داخلی آن برای انهدام حزب توده ایران بسیج شده بود و یا درجریان انقلاب 1357 با این که حزب توده ایران از خمینی دفاع می کرد، دستگاه اطلاعاتی وامنیتی رژیم عمده نیروی خود را برای ازبین بردن این حزب و تخریب آن بکار بسته بود. ممکن است یک حزب در جامعه میلیونها نفر نیرو در اختیار داشته باشد ولی رژیم سرمایه خطری را که از طرف آنها احساس می کند کمتر از حزبی باشد که تعداد هوادارانش محدود است. خطر حزب توده ایران به رژیم ازآنجا سرچشمه نمی گرفت که دارای نفوذ زیادی در جامعه بود، بلکه از اندیشه تشکیل جبهه متحد خلق حزب توده ایران در هراس بود که اگر در زمان انقلاب نیروهای مترقی از گروه گرایی و کارهای سکتاریستی دست برمی داشتند وبه ندای حزب توده ایران در تشکیل جبهه متحد پاسخ مثبت می دادند، شکست انقلاب امکان ناپذیریا دشوارترمی گردید. یادرجریان کودتای 28مرداد، اگرنیروهای جبهه ملی دست همکاری واتحاد به حزب توده ایران می دادند و آن را دردوران حاکمیت خود غیر قانونی نمی کردند، شاید شکست نهضت ملی برای امپریالیسم امکان ناپذیر و یا سخت تر می گشت.

پ- نقش تاریخی حزب توده ایران:

  ریشه سوم کارزار تبلیغاتی رسانه های امپریالیستی علیه حزب توده ایران، نقش برجسته پدری و قدمت تاریخی این حزب در میان کلیه چپ های ایران وحتی خاور میانه می باشد. تمامی گروه های چپ در ایران وخاور میانه از لحاظ تاریخی از ریشه های تنومند درخت این حزب تغذیه نموده ورشد کرده اند.هیچ فردی را بدون استفاده از آثار تولید فرهنگی این حزب نمی توان سراغ گرفت که مدعی چپ در ایران باشد . اگر  ریشه این درخت تنومند از جامعه ایران زدوده شود، شاخه ها و برگ های آن خود به خود پژمرده شده واز بین خواهند رفت. از حق نباید گذشت که بی بی سی ،این حافظ نظام زور وزر وتزویرسرمایه نشانه گیر ماهر وزبردستی است. بی بی سی بخوبی آگاه است که اگر شرایط دموکراتیک در ایران فراهم شود، این شاخ وبرگ ها از ریشه خود جدا نخواهند شد. به کاندیدا های یکدیگر رای خواهند داد. اکنون نیز در شرایط داخل ایران، کلیه چپ ها با یکدیگر باصطلاح عامیانه هم پیاله هستند. از عوامل تفرقه چپ در خارج از کشور، میتوان از گروه گرایی، رسوبات بجا مانده از تضاد های دهه های 40 و50 دوران جنگ سرد  وسمپاشی های تفرقه اندازانه رسانه های امپریالیستی نظیر بی بی سی یاد کرد. در این کار زار تبلیغاتی غرض ورزانه رسانه های امپریالیستی ، وظیفه نیروهای انقلابی چپ دفاع از هویت تاریخی سراسر خونین وپر افتخاری است که در مصاف با امپریالیسم وارتجاع به دست آورده اند ، و نه تسلیم وسکوت در برابر آن. مغلوب شدن حزب در برابر آنها را بایستی شکست خود قلمداد کنند.   

ختم کلام:

            نگارنده این سطور نه حرفی با بی بی سی دارد نه می تواند داشته باشد ولی پاسخ سوالات چندی را از این هموطنان همنوا با بی بی سی ، جهت روشن گری ذهن خود طلب می نماید ؟

1-     اگر رسانه بی بی سی  یک رسانه بی طرف حقوق بشری است، پس چرا نظرات اعضا وهواداران حزب در صفحه اختصاصی بی بی سی به مناسبت هفتادمین سالگشت این حزب را  منتشر نمی کند. آیا از نظر بی بی سی آنها جزو اولاد  بنی آدم  نیستند؟ اگر بی بی سی ادعای رسانه بی طرف را دارد ،همین نظرات بنده  در این مقاله را نیز در کنار ده ها مقاله ضد توده ای خود منتشر نماید.

2-     اگر حزب توده ایران در نزد توده مردم منفور است و نفوذ معنوی در بین مردم ایران ندارد،  پس چرا شما همنوایان با ساز  تلویزیون بی بی سی (که بر اساس شنیده ها هر ساعت آن پنج هزار دلار هزینه می برد) وقت شریف و گران بهای تان را صرف تبلیغ بر علیه آن می کنید ؟ آیا این کار با عقل سلیم سازگار است ؟

3-     اگر حزب توده ایران وابسته به شوروی و مجری سیاست های آن در ایران بود، الان که این وابستگی وجود خارجی ندارد ، پس چرا بازهم بیماری توده ای هراسی در شما ها از بین نرفته است ؟

4-     چرا با وجود این همه گروه های مدعی چپی که در ایران وجود دارند ، بی بی سی یک کلمه بر علیه آنها تبلیغ نمی کند ؟ آیا هیچ کدام از آن گروه ها در دراز مدت برای منافع انگلستان  خطر محسوب نمی شوند ؟

  بهمن 1390

1-     http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-557-89-389-891113.htm و

2-     http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-550-89-340-891009.htm

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter