نویدنو:02/10/1390  

 

 نویدنو  2/10/1390

 

مطلب دریافتی

تاملی اجمالی بر برخی پیش زمینه های ائتلاف نیروهای مردمی

صادق شكيب

به رغم سركوب وحشيانه باند كودتا گران حاكم بر ميهنمان ، جنبش مردمي به حيات خود ادامه مي دهد و در اولين فرصت در همه عرصه ها بالاخص با تاثيراتي كه اوضاع منطقه بر سير حوادث كشورمان مي نهد، سرزندگي اش را به نمايش خواهد گذاشت. در اين ميان گره هايي است كه بايست گشوده شود، تا جنبش از اين ركود نسبي بدر آيد و نيز به شكل عملي زمينه ايجاد جبهه مردمي حول خواستهاي فراگير مشخص شكل گيرد. عدم گشودن اين گره ها از موانع مهم رفع پراكندگيها و بدبيني هاست. لازمه ي امر، داشتن نگاهي درست و صادقانه به مواردي از برجسته ترين رويدادهاي ميهنمان در  اين بيش از سه دهه ودرنظرگرفتن در هم تنيدگي جدايي ناپذير آن با مشكلات امروزين ونيز نقش افراد شاخص در آن است. به طور مشخص تا همه نيروهاي سياسي به نقش خميني در دهه اول پس از پيروزي انقلاب ، به حداقلي از اجماع نظري دست نيابند و صراحتا آن را بيان ننمايند، سوظن و عدم اعتماد از فضاي جنبش نازدودني است. در مورد انقلاب 57 و شرايط عيني و ذهني آن زمان و مجموعه عواملي كه بر بستر آن گسترده ترين ائتلاف مردمي براي سرنگوني سلطنت پهلوي شكل گرفت و پيش زمينه هايي كه منجر به رهبريت خميني در اين حماسه پر شكوه تاريخ  معاصر ميهنمان شد و فجايع خانمانسوزي كه از جانب وي بر سرزمينمان وارد آمد، تاكنون از منظرهاي متفاوت فكري بحث و بررسي هاي عميقي شده است. از جمله به علت تاثيرات بس ژرفي كه ايام سپري شده بر چگونگي سير تاريخ كشورمان منبعد نيز از زواياي مختلف خواهد گذارد، عرصه واكاوي و پژوهش موضوع گشوده است. براي ارزيابي علمي رويدادهاي  كشور توامان با تحليل مشخص از وضعيت خاص  هر برهه اي از استقرار حاكميت فقاهتي ، داشتن نگاهي تاريخي به مسائل و روند اجتماعي الزامي است. سيال بودن گذرگاهها و پيچهاي تاريخي و پي آمدهايش در سير اوضاع و داشتن صورتحساب خاص تمامي جريانات سياسي دخيل در آن از اهم مواردي است كه مي بايست با ظرافت و دقت در كمال انصاف و بي غرضي به معرض داوري همگان نهاده شود. طيفي از جريانات سياسي و شخصيتهايي كه براي فرار از مسئوليت خويش در فراز و نشيبهاي اين چند دهه با بازي با الفاظ و كلمات مدعي هستند بايد ظرف زماني و مكاني موضع گيري هايشان در نظر گرفته شود، سفسطه اي است آشكار براي فرار از قبول سنگيني بار كارهايشان و نتايجش در جامعه تا خود و اعمال خود و كار نامه شان را در برش تاريخي مورد بحث توجيه نمايند. با اينچنين برخوردها و رفتارهايي با تجربيات تلخ وخونيني كه توده هاي مردم ازوحشيگريهاي دهشتبار حاكميت در حافظه خويش دارد ، نمي توان اعتماد آنان را جلب نموده به عرصه كارزاري كه اوباشان خونريز حتي اساس موجوديت سرزمينمان وحيات افراد را آماج اهداف پليد خود ساخته، كشانيدشان. با مردم بودن و دفاع  پيگيرواصولي از  منافع آنان در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي—  اين است رمز پيشروي در راه صلح ، عدالت اجتماعي و آزادي كه همه آن در گرو طرد رژيم منحوس ولايت فقيه است. در اين ميان مي بايست از منظر جامعه شناختي زير بناهاي تاريخي ابداع و تكثير نظريه ضد بشري ولايت فقيه مورد توجهي خاص قرار گيرد.در اين مرحله از پيكار توده ها ، در نظر داشت اين مسئله نه تنها الزام گستره عرصه مبارزه و ژرفش آن كه جبر و حكم  تاريخ  است.

 sadeg.shakib@yahoo.com

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter