نویدنو:25/09/1390  

 

 نویدنو  25/09/1390

 

 

 

بیانیه ی دموکرات های چپ تبریز به مناسبت سالروز ۲۱ آذر

 

نهضت ملی مردم آذربایجان در سال‌های ۲۴ و ۲۵ یکی از بزرگترین و مردمی‌ترین جنبش‌های کشور ما در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. این نهضت ضمن این که بخشی از مبارزات آزادی‌خواهانه سرتاسری علیه ارتجاع ایران بود، الغای ستم ملی، تمرکزگرائی و تبعیض را نیز در دستور کار خود داشت.
حکومت ملی برآمده از این نهضت برای اولین بار در تاریخ ایران به تقسیم اراضی ملاکین مرتجع میان دهقانان پرداخت، حق رأی برابر با مردان را برای زنان تثبیت کرد،‌ اصلاحات اجتماعی و اداری را آغاز نمود، زبان مردم آذربایجان را در کنار زبان فارسی رسمیت بخشید،‌ حقوق آذربایجانیان غیر آذربایجانی‌زبان را قانونی کرد و خودگردانی مناطق مختلف را عملی نمود.
برنامه حکومت ملی آذربایجان، خواستار ایرانی بود که با مشروطیت و اصول فدرالیسم و با محترم شمردن حقوق همه ملیت‌های ساکن کشور اداره شود. این برنامه، فدرالیسم را به مثابه عاملی برای حفظ حقوق ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران چندملیتی، همچون سیستمی برای نهادی کردن امر مشارکت توده‌ها در امور مربوط به خود و به مثابه ابزاری برای کنترل قدرت دولت مرکزی توسط نهادهای خودگردان ایالتی و ولایتی مورد تأکید قرار می‌داد.
امروز بعد از گذشت
۶۶ سال از پیروزی نهضت ۲۱ آذر و علیرغم تغییرات اساسی در سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی اجتماعی جامعه و شرایط سیاسی و قطب‌بندی نیروهای ملی و بین‌المللی، بخش عمده‌ای از شعارهای برنامه‌ای نهضتی که رهبری آن را پیشه‌وری چپ و فرقه دمکرات آذربایجان بر عهده داشت، همچنان در دستور کار جنبش ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان قرار دارد. ضمن این که باید اذعان داشت، ضعف مبانی، پراکندگی نیروها و بی‌برنامگی، سه تهدید عمده جنبش ملی- دمکراتیک جاری مردم آذربایجان نیز هست. الزامات حداقلی برای غلبه بر این تهدیدها در شرایط فعلی، گذر از شور هویت طلبی صرف به شعور برابری طلبی ملی، همگرایی سیاسی و اتحاد و عمل در راستای برنامه‌ای فراگیر و متناسب با سطح جنبش ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان می‌باشد.
دمکرات‌های چپ تبریز در گرامیداشت
۶۶مین سالروز برقراری حکومت ملی مردم آذربایجان، بار دیگر نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی و اجتماعی آذربایجانی را برای پیشبرد مبارزه‌ای متحد در راستای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و دفاع از تحقق حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیت‌ها، برابری و همزیستی داوطلبانه آنها در چهارچوب یک ایران واحد دمکراتیک و فدرال، به همکاری و اتحاد فرا می‌خواند.

دمکرات‌های چپ تبریز
۲۰/۰۹/۱۳۹۰

منبع: سایت آذربایجان
www.azer-online.com


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter