نویدنو:24/08/1390  

 

 نویدنو  24/08/1390

 

 

بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) :

حمله نظامی پیآمدهای فاجعهبار برای صلح جهانی، منطقه و کشور ما خواهد داشت!


علیه حمله نظامی، علیه رژیم استبدادی
 

موجی از نگرانی، جامعه بینالمللی و نیروهای مدافع صلح را فراگرفته است. نگرانی از خطر حمله نظامی به ایران و پیآمدهای فاجعهبار آن برای صلح جهانی، منطقه خاورمیانه و کشور ایران.
دولت اسرائیل بر طبل جنگ می
کوبد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید: "هر روزی که میگذرد به حمله به ایران نزدیکتر میشویم." ارتش اسرائیل و تعدادی از کشورهای عضو ناتو چند روز قبل در منطقه "ساردنیای" ایتالیا مانور مشترک برگزار نموده و اشکال مختلف حمله نظامی به ایران را تمرین کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ما در حال ورود به مرحله خطرناکی هستیم. به نوشته روزنامه گاردین، نیروهای مسلح بریتانیا برنامهریزی خود را برای یک حمله احتمالی به مراکز اتمی ایران افزایش دادهاند. دولت امریکا و فرانسه بر تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی پای میفشارند.
این هفته گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد. در گزارش به "ابعاد نظامی" برنامه هسته
ای جمهوری اسلامی پرداخته شده است. از جمله: "تدارک مخفیانه تجهیزات و اطلاعات مربوط به طراحی مورد نیاز برای سلاح هسته ای، آزمایش مواد انفجاری قوی و توسعه چاشنی برای تنظیم کردن خرج هسته ای، طراحی کامپیوتری و مدل سازی هسته اصلی یک کلاهک هسته ای، انجام کارهای مقدماتی برای آزمایش سلاحهای هسته ای و توسعه و کار بر روی انتقال مواد بر روی کلاهک موشک های شهاب ۳". اسرائیل و دول غربی با استناد به این گزارش، به تهدیدات نظامی علیه ایران مشروعیت میبخشند.
همزمان سه پرونده علیه رژیم ایران در نهادهای بین
المللی روی میز قرار گرفته است: اتهام ترور سفیر عربستان در امریکا و نقش سپاه قدس در این ترور، گزارش دورهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیرامون "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ایران. گرچه پرونده نقض حقوق بشر متفاوت از دو پرونده دیگر است، با این وجود طرح همزمانی سه پرونده و ارائه اسناد در مورد "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ایران وضعیت جدیدی را به وجود آورده، موضع نیروهائی را که از حمله نظامی دفاع میکنند، تقویت کرده، موضع نیروهائی را که بر راهحل سیاسی در ارتباط با برنامه هستهای ایران تاکید دارند، تضعیف نموده و زمینه را برای پذیرش افکار عمومی جهان به تشدید تحریمها و انتخاب گزینه نظامی آماده خواهد ساخت.
غرب و اسرائیل تاکید می
کنند که اجازه نخواهند داد رژیم ایران به سلاح هستهای مجهز شود. آنها در تهدیدات خود علیه رژیم ایران جدی هستند. این تهدیدات میتواند به تشدید تحریمها ـ فشردن گلوی جمهوری اسلامی از جمله تحریم بانک مرکزی ـ و یا به حمله نظامی بیانجامد. به نظر نمیرسد که حمله نظامی در هفتههای آتی در دستور قرار گیرد. دول غربی و اسرائیل در حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران با مشکلات جدی روبروند. سایتهای مستحکم و زیر زمینی، پراکندگی، فراوانی و مکانهای مخفی تاسیسات اتمی، موانع قابل توجهی بر سر راه یک حمله موفقیت آمیز هستند.
در حال حاضر تهدیدها بیشتر جنبه جنگ روانی دارد و برای اعمال فشار جهت عقب نشاندن حکومت ایران و زمینه
سازی برای تشدید تحریمها است. خطر حمله نظامی فوری نیست اما در حال افزایش است و با تشدید فضای جنگی، این احتمال وجود دارد که با توسل به دستاویزهای مختلف، تهدیدها و جنگ روانی به جنگ واقعی تبدیل شود.
غرب و اسرائیل از جنگ محدود و کنترل شده صحبت می
کند. اما در واقعیت جنگ به صورت محدود و کنترل شده باقی نخواهند ماند. حمله نظامی به ایران میتواند منطقه را به آشوب کشد، دامنه آن به کشورهای همسایه گسترش یابد، پای کشورهای دیگر بمیان کشیده شود و به تقویت تروریسم در منطقه منجر گردد. جنگ وقتی آغاز شد دیگر قابل کنترل نیست و با واکنشهای زیادی روبرو خواهد شد. پیآمدهای حمله نظامی به ایران غیر قابل پیش بینی است و میتواند به پویش دموکراسی در خاورمیانه لطمه زده و بنیادگرائی را کسترش بخشد.
ما از موضع انساندوستانه، صلح جویانه و مخالفت با کشتار انسان
ها و از موضع منافع ملی با حمله نظامی و تحریم اقتصادی مخالفیم و جنگ را راه حل بحران هستهای نمیدانیم. به باور ما هر دولتی که شعله جنگ برافروزد، دولتی است جنگ طلب و متجاوز. ما همراه با نیروهای صلحطلب، دولتهای جنگافروز را قاطعانه محکوم خواهیم کرد. جمهوری اسلامی همچنان در مقابل جامعه جهانی ایستاده و پذیرای تصمیمات شورای امنیت نیست. ما جمهوری اسلامی را مسئول اصلی پیدائی این وضعیت و عواقب آن می‌شناسیم و نسبت به جدی بودن مخاطرانی که سرنوشت کشور را تهدید می‌کند هشدار می‌دهیم.
به یقین میتوان گفت که جنگ پیامدهای فاجعه
باری برای کشور ما خواهد داشت. بسیاری از ایرانیان جان خود را در جنگ از دست خواهند داد، زیرساختهای کشور صدمه جدی خواهد دید، استخراج و صدور نفت متوقف و درآمد نفت قطع خواهد شد، تولیدات کشور بخاطر شرایط جنگی و نبود مواد اولیه کاهش خواهد یافت، بیکاری باز هم گسترش پیدا خواهد کرد، تورم بطور سرسام آوری بالا خواهد رفت و زندگی گروههای کم درآمد جامعه به فلاکت باز هم بیشتری کشانده خواهد شد. بار اصلی جنگ بیش از همه بر دوش کارگران، کارمندان و دیگر زحمتکشان جامعه انتقال خواهد یافت. جمهوری اسلامی میتواند جنگ را دستاویز قرار دهد و به سرکوب باز هم گستردهتر متوسل شود. جنگ به جنبش اعتراضی ضربه خواهد زد.
جمهوری اسلامی تا کنون در پیشبرد برنامه هسته
ای از ناسیونالیسم بیشترین بهره را گرفته است. جنگ میتواند دستاویزی شود در دست رژیم که بر اساس آن ناسیونالیسم را در کشور تقویت کند، گروههائی از مردم را به حمایت از رژیم حاکم سوق دهد، بخشی از نیروهای اپوزیسیون را به همراهی با جمهوری اسلامی بکشاند.
جامعه جهانی از فعالیت
های هستهای رژیم ایران بیمناک است. اغلب کشورهای عرب و همسایگان ایران نیز از فعالیتهای اتمی ایران ابراز نگرانی کردهاند. با این همه سران رژیم نسبت به نگرانی جامعه جهانی و همسایگان ایران بیتوجه بوده و با سیاستهای تنش زا، سخنان تحریک آمیز، تداوم برنامه هستهای و سرباز زدن از پاسخ به خواست شورای امنیت سازمان ملل، زمینه را برای حمله نظامی آماده میکند.
ما از موضع انساندوستانه، صلح جویانه و مخالفت با کشتار انسان
ها و از موضع منافع ملی با حمله نظامی به ایران مخالفیم و جنگ را راه حل بحران هستهای نمی دانیم. به باور ما هر دولتی که شعله جنگ برافروزد، دولتی است جنگ طلب و متجاوز. ما همراه با نیروهای صلحدوست، دولتهای جنگافروز را قاطعانه محکوم خواهیم کرد.
رژیم استبدادی ایران
به رهبری خامنهای برمواضع نابخردانه خود پای میفشارد و حاضر به تعامل با جامعه جهانی و پذیرای تصمیمات شورای امنیت نیست. رژیم استبدادی مسئول اصلی پیدائی این وضعیت و عواقب آن است. ما نسبت به جدی بودن مخاطرانی که سرنوشت کشور را تهدید می‌کند، هشدار داده و سران رژیم را به خاتمه دادن به بازی با سرنوشت کشور و مردم فرامیخوانیم.
سیاست تهاجمی و تنش
زای رژیم ایران در مقابل تهدیدات نظامی، به تشدید فضای جنگی کمک میکند. سران رژیم با کنار گذاشتن سیاست تهاجمی و تنشزا، تعامل و گفتگو با اتحادیه اروپا، شفافسازی برنامه پروژه هستهای و جلب اعتماد جامعه جهانی، میتوانند خطر حمله نظامی به کشور ما را برطرف سازند. در موقعیت کنونی جمهوری اسلامی مسئولیت سنگینی برای پیشگیری از جنگ برعهده دارد. کشیده شدن وضع فعلی به جنگ، اعم از این که آغاز کننده آن که باشد، این مسئولیت را منتفی نمیکند.
ضرورت دارد نیروهای صلح
طلب و به ویژه نیروهای اپوزیسیون پیام مخالفت خود با حمله نظامی به ایران را به گوش جهانیان برسانند و جامعه جهانی را آگاه سازند که اپوزیسیون ایران مخالف حمله نظامی است. این مخالفت با حمله نظامی اما به معنی قرار گرفتن در کنار رژیم استبداد مذهبی نیست. اپوزیسیون لازم است متحدانه علیه سیاست‌های خانمان‌برانداز رژیم استبدادی بایستد و برای برطرف کردن خطر حمله نظامی به آن فشار وارد آورد.
برآمد نیروهای اپوزیسیون، همکاری و اقدام مشترک آنها علیه حمله نظامی و علیه رژیم استبدادی، تلاش برای شکل دادن جنبش صلح در شرایط کنونی امری است مبرم و ضرور. لازم است مردم ایران را فراخواند که به انحای مختلف رژیم حاکم بر کشور را تحت فشار بگذارند تا از سیاست تش
زا و ماجراجویانه که پیآمدهای فاجعهبار برای کشور دارد، دست بردارد.
گروه
های وسیعی از مردم ایران در روزهای اوجگیری جنبش سبز نشان دادند که با رویکرد به مبارزه مسالمتامیز و مدنی، مصمماند که به سلطه دیکتاتوری پایان دهند و راه را برای استقرار دمکراسی در کشور بگشایند. در کشور ما زمینههای مساعدی برای تحول دمکراتیک و پایان دادن به دیکتاتوری وجود دارد. جنگ میتواند به این فرآیند آسیب رساند.
سازمان ما امیدوار است که نیروهای صلح
طلب و آزادیخواه جهان به مقابله با کاربرد گزینه نظامی برای حل بحران هستهای برخیزند و از مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری و برای آزادی زندانیان سیاسی، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و برگزاری انتخابات آزاد حمایت کنند. دولت برآمده از انتخابات آزاد برای تامین منافع ملی، نه به پروژه هستهای بحرانزا و سیاستهای ماجراجویانه، بلکه به تعامل با جامعه جهانی روی خواهد آورد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٠ آبان ١٣
٩٠ (١١ نوامبر ٢٠١١) 


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter