نویدنو:13/08/1390  

 

 نویدنو  13/08/1390

 

 

برگ هائی از یک دفتر(۶)

برزین آذرمهر


اگر امروزه انسان گرگ انسان است
اگر دندان کینه
رفته تابن
درتن و جان است

اگر جنگ برادر
با برادر،
سخت آ سان است

اگر تقدیرِ بی‌ تدبیر در کار است،
اگر مجری قانون پیرکفتار است

اگر چون و چرایی نیست
به دیوان قضاوت
واژه ی عقل آشنایی نیست

فروغ پایداری نه،
و ز آزادی نشان ماندگاری نه

اگر گفتارو کردارند
                       وارونه،
بدی ها،خوب و
خوبی ،بد
            بدین گونه؛

به آری گفتن نا خواسته
هرفردمجبور است،
کلام واپسین
همواره
          با
 » زور «  است؛


اگر کژبین و
              کژ راهیم

ز عجز بینش خود
بند ی اوراد و
               اوهامیم،

اگرافیون مذهب بسته ره بر مرغ هشیاری،

اگر بیگانه با خویشیم و
با هر آشنایی نیز
                     بیگانه،

همه از این نظام کور و پر آشوب و
                                          «شر»مایه ست
همه از چالش خونبار "سرمایه " است.

که حرص و آز گرگی چند
سیه روزی خیل آهوانِ گیج و آواره است!


 

 

 

 


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter