نویدنو:10/08/1390  

 

 نویدنو  10/08/1390

 

 حزب کمونیست امریکا :

لیبی برای لیبیایی ها وافریقا برای افریقایی ها!

 

پس از کشتن معمر قذافی رهبر سابق لیبی ، برخی از رسانه های تحت کنترل شرکت ها در حال تمجید از کل عملیات بعنوان راه درستی برای امریکا به خاطر طرح شدت عمل برون مرزی هستند.

 ما موافق نیستیم.

ما کل نمایش را ، که با آغاز دخالت ناتو در مارس، شروع شد خیلی آزار دهنده می یابیم . عملیات بیشتر از مدلی که باید مورد تقلید قرار گیرد ، نمونه های بسیار بدی بنا می گذارد.   

·      سازمان ملل،  تقریبا ازسوی  پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) ، که رهبران آن حکمی برای جلوگیری از قتل عام احتمالی غیر نظامی ها گرفتند وبه ماموریت مبارزه جویانه " تغییر رژیم" تغییر یافت، به جایگزین بی خاصیتی بدل شد. ناتو اکنون  بعنوان سازمانی جهانی نمودار می شود. هیچ همتایی ندارد، یک اتحاد نظامی است که در آن نمایندگانی از افریقا ، امریکای لاتین ، یا با پذیرش ترکیه ، ملت های آسیایی حضور دارند . نقش کلیدی در دخالت ناتو در لیبی به عهده  قدرت های استعماری سابق ( فرانسه، بریتانیای کبیر، وتا حد اندکی ، ارباب استعماری سابق لیبی ، ایتالیا ونیز ایالات متحده امریکا)است که منافع گسترده ای در سیاست تجاری با قاره افریقا و کنترل منابع طبیعی قاره  دارند . پرده استتار توسط برخی از کشور های عربی تدارک شد ، که خودآنها به دشواری نمونه های دموکراسی ودولت خوب هستند.   

·      تلاش های بسیاری ازسوی  ملت ها وگروه ها ، از جمله اتحادیه افریقا، کشورهای عضو بریکس (برزیل ، روسیه، هند، چین ) ، واتحادآلبا ( کشورهای امریکای لاتین) ، برای آتش بس وبرگزاری مذاکره برای راه حلی صلح امیزدر جریان حرکت ، به صورت طعنه امیزی کنار گذاشته شد . این امر به در گیری خونین تری نسبت به گزینه های دیگری که ممکن بود مطرح شوند منجر شد .    

·      اگر چه قذافی به درستی به خاطرسیاست های ستم گرانه اش متهم شده بود ،اما از سوی قدرت های ناتو در باره  آزار های به خوبی مستند شده وانتقام جویی ها علیه لیبایی های سیاه پوست ومهاجر های کشورهای افریقایی لیبی بسیار اندک یا هیچ چیزی گفته یا انجام نشد . جز برخی اقدام های انجام شده ، این ها وسایر انتقام جویی ها به احتمال زیاد ادامه دارند. 

·      خطر واقعی وجود دارد که قدرت های ناتو ، وبه ویژه قدرت های استعماری پیشین،  ازحذف قذافی برای افزایش کنترل خودبر اقتصاد وتجارت کشورهای افریقایی ، در تداوم تحمیل سیاست های نئو لیبرالی حتی شدید تر تجارت " آزاد" ، خصوصی سازی وتحمیل ریاضت اقتصادی بر برخی از کشورهای فقیر تر جهان  استفاده خواهند کرد . 

حزب کمونیست امریکا خواهان متوقف کردن این نوع ازسیاست مداخله گرانه است . ما خواهان تقویت سازمان های واقعی بین المللی هستیم که در آن ها ملت ها وسرزمین ها ی جهان یک رای دارند. کشمکش ها در داخل وبین ملت های افریقایی وهر جای دیگر می تواند سریع تر از دخالت ناتو با مذاکرات صلح آمیزمتوقف شوند.در حقیقت ، هیچ دلیلی برای موجودیت ناتو وجود ندارد، که تبدیل شدن آن به یک نیروی مداخله جهانی امپریالیسم را که به پهنای بالکان، عراق ، افغانستان واکنون لیبی طنین انداخته است  به حال خود وا بگذاریم. 

اکنون خطر آن است که قدرت های ناتو، وسرمایه انحصاری جهانی ، از اوضاع لیبی برای حداکثر کردن سود هایشان ازمنابع نفت ، گاز وآب  لیبی کسب امتیاز نمایند ونیز کنترل شان را بر اقتصادهای فقیر شده کشور های افریقایی که به کمک لیبی برای بقا وابسته هستند تقویت نمایند. حزب کمونیست امریکا به مخالفت با تمام سیاست هایی که لیبی وهمسایه های افریقایی آن را در فقر ووابستگی عمیق تر غوطه ور سازد متعهد است .

لیبی برای لیبیایی ها وافریقا برای افریقایی ها!

شعبه  بین المللی حزب کمونیست امریکا  


 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter