نویدنو:25/07/1390  

 

 نویدنو  25/07/1390

 

 

جنبش " اشغال وال استریت"

انقلاب در قلب "میهن" امپریالیستی

یادداشت نوید نو

همین دوماه پیش بود که جریان رسانه ای مسلط در بیستمین سالگرد فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی دست اندرکار ارائه تحلیل های درهم جوشی بودند تا برتری "ذاتی" سرمایه داری را برای بینندگان وشنوندگان وخوانندگان خود "اثبات " نمایند . لیبرال های ما هم در داخل کشور بی کار نبودند وبا انتشار ویژه نامه ها به همراهی با این ارکستر گوش خراش پرداخته بودند . 17 سپتامبر از راه رسید و افرادی نزدیک به 2000نفر در نزدیکی وال استریت " قلب پر طپش سرمایه جهانی" وراسته صرافان بین المللی اقدام به نمایش اعتراضی کردند. روز شنبه 15 اکتبر ، یعنی در کمتر از یک ماه بیش از 900شهر جهان [1]شاهد اعتراض های گسترده علیه "سرمایه " بود. بیش از 82 درصد جامعه امریکا از این اعتراض ها اطلاع پیدا کرده اند وبیش از 38 درصد با آن همدلی نشان می دهند. طیف گسترده کارگران سازمان یافته آماده پیوستن به این جنبش اعتراضی است . ومیزان حمایت ها دم به دم افزایش می یابد . جنبش جاری ،  کارزار دفاع از اوباما وحزب دموکرات را وادار به عکس العمل مثبت در راستای حمایت از خود کرده است . البته جنبش به خوبی از نیت واقعی آنها آگاه است وقصد ندارد به بازیچه سیاست های آنها تبدیل شود. وسران درجه اولحزب جمهوری خواه با همان ادبیات رایج این نحله از تفکر در همه جای جهان اعتراض کننده ها را مشتی" اوباش" می خواند واز " تجزیه امریکا " سخن می گویند .

در ادامه راه چه پیش خواهد آمد هنوز سیمای مشخصی ندارد . اما  قطعا اثر های قابل تامل وتعیین کننده خود را در کار زار اتخاباتی 2012امریکا خواهد گذاشت . آنچه این اعتراض ها را برجسته ودارای خصلتی خود ویزه می سازد  رویکرد مستقیم ضد سرمایه داری آن وتکیه بر تفکیک یک درصدی ها و99درصدی های جامعه امریکا است . امری که همان یک درصدی ها ودولت های منتخبشان در عمل توانستند با همدستی یک درصدی های کشور های سوسیالیستی تیشه به ریشه اولین انقلاب پرولتری جهان بزنند.

این که جهان کوچک وبه هم نزدیک تر شده است ، در واقعیت عینی خود را به بهترین شکل نشان می دهد . چند ماه پیش شورش وانقلاب در تونس ومصرو لیبی و مراکش ویمن ودیگر کشورهای عربی  سبب " بهار عربی" شد ،و چند ماه بعد جنبش اعتراضی در اسرائیل ویونان واسپانیا وایرلند وپرتقال " تابستان اروپایی" را رقم زد  ، وامروز جنبشی به وسعت قاره ها با رویکردی سرمایه ستیزانه وخواهان عدالت اجتماعی سیل آسا به راه افتاده است .  

وجه متمایز دیگر این جنبش ، حرکت مبتنی بر شعور وآگاهی وانتخاب  است که شاید با جرات بتوان گفت در کمتر تحرک ها وجنبش های انقلابی قرن بیستم چنین دامنه وعمقی داشته است . شعار "جنگ نه، جنگ طبقاتی آری !"نشانه گویایی از این درک آگاهانه است . هم فکری آنلاین با استفاده از شبکه های اجتماعی ، گسترش انتشار طیف گسترده ای از دیدگاه ها وارتباط های سریع وآسان  وجه ممتاز دیگر این جنبش گسترده اجتماعی است که با حضور جوانان ، زنان ، دانشجویان وسایر آحاد جامعه جریان دارد. جالب آن است که تقریبا اکثر رسانه های شرکتی جهانی از بازتاب وتحلیل این واقعه به شدت خود داری نموده وبه صورت محافظه کارانه ای به انتشار اخبار آن می پردازند.

با تمام نقص ها ونگرانی ها وسوءاستفاده های عینی واحتمالی یک چیز به روشنی آشکار است .با آغاز جنبش " اشغال وال استریت"  انقلاب در قلب "میهن" امپریالیستی آغاز شده است. مسئله بدیل به مسئله روز بسیاری از شرکت کنندگان در این جنبش ها تبدیل شده است . آیا بیست سال پس از فروپاشاندن شوروی وسوسیالیسم کنکاش وپی جویی ومطالعه  دگر باره در باره و در رابطه با سوسیالیسم  واتحاد جماهیر شوروی آغاز خواهد شد ؟ همه شواهد نشان از پاسخ مثبت به این پرسش دارد.

نوید نو برای همراهی خوانندگان خود با این رخ داد عظیم اجتماعی – سیاسی واقتصادی شماره ویژه ای را تقدیم می نماید وانتظار دارد دوستانی که دست اندرکار تعقیب رخ داد ها ومطالعه تحلیل های گوناگون از این واقعه هستند ما را با ارسال مطالب شایسته خود اعم از ترجمه یا نوشتار جهت انتشار در نوید نو یاری نمایند.


 

 [1] - برای اطلاع بیشتر می توانید به این لینک سر بزنید: آلبوم عکس: تظاهرات جهانی علیه بحران اقتصادی

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/10/111016_an

_pics_ows_occupy_protests.shtml

-        

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter