نویدنو:19/07/1390  

 

 نویدنو  19/07/1390

 

 

همبستگی کارگران فرانسوی
با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران

 

چهار سندیکای بزرگ کارگران فرانسه، که در «اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه» متشکل شده اند، با انتشار اعلامیه ای از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماه شهر حمایت کرده اند. این اعلامیه در تاریخ ۶ اکتبر منتشر شده و س.ژ.ت، اف.اس.او، همبستگی «سود» و اونسا آن را امضا کرده اند.
به گزارش «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس» متن این بیانیه به شرح زیر است:

همبستگی با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران
در
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱ بیش از ۶۵۰۰ تن از کارکنان بخش های مختلف صنایع پتروشیمی ایران، که یکی از سودآورترین بخش های اقتصادی کشور است، دست به اعتصاب زدند. اعتراض آنان علیه شرکت های مقاطعه کاری است که نقش «تامین کننده کارگر» را بازی کرده و دستمزدهای بسیار پائین و قراردادهای موقت به آنان تحمیل می کنند.
اعتصاب کنندکان خواهان به دست گرفتن سرنوشت خود، خواستار مذاکرات جمعی و قراردادهای استخدام دائمی در صنایع پتروشیمی هستند. کلیه مطالبات آن ها منطبق بر کنوانسیون های بین المللی کار می باشند. آنان به منظور هماهنگی بهتر فعالیت های اعتراضی شان، کمیته های اعتصاب تشکیل داده اند که حق مشروع آن هاست.
نیروهای امنیتی به اجتماع اعتصاب کنندگان یورش می برد و پس از آزار آن ها، سه نفر را دستگیر می کند ولی در اثر فشار اعتصاب کنندگان پس از
۴٨ ساعت آن ها را آزاد می کنند.
ما سندیکاهای فرانسوی عصو «اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه»، از مطالبات اعتصاب کنندگان ایرانی پشتیبانی کرده، شهامت آن ها را ستوده و از مقامات ایرانی می خواهیم که به حقوق برحق کارگران احترام بگذارند.
ما یک بار دیگر یادآوری می کنیم که کارگران ایران در مبارزات مطالبی شان تنها نبوده و سازمان های کارگری متشکل فرانسوی با مبارزه ی آنان در شرایط بسیار سخت و زیر سرکوب پلیسی اعلام همبستگی می کنند.
زنده باد همبستگی بین المللی

«کلکتیو سندیکائی فرانسوی حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه»
س. ژ. ت
اف. اس. او
همستگی «سود»
اونسا

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter