نویدنو:15/07/1390  

 

 نویدنو  15/07/1390

 

 

سخنرانی دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاها در پارلمان یونان

برگردان: ح - امید

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
 

• مردم ما کسانی هستند که با سلاح برعلیه فاشیسم جنگیده اند، کسانی که با سلاح برای آزادی و سعادت جنگیده اند. آنها از این به بعد شاهد مبارزات بزرگ مردم ما هستند. تمام دنیا مبارزات عظیم ضدسرمایه داری و ضدامپریالیستی ما را می بیند. کشمکش های طبقهُ کارگر، اعتصابات و تظاهرات علیه صندوق بین المللی پول، علیه اتحادیهُ اروپا و علیه بانک مرکزی اروپا را ...

 

 

روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱، جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاها و نمایندهُ پارلمان یونان، در جلسهُ پارلمان این کشورکه با حضور تمام نمایندگان در مورد موازین و مقررات جدید ریاضتی مصوب دولت یونان (که بر طبق آن اخراج سی هزار کارمند وتقلیل دوبارهُ مستمری ها و دستمزد کارگران پیش بینی گردیده ) تشکیل شد، نطقی ایراد نمود . جورج ماوریکوس از طرف پارلمان یونان از ابتکار گروه کلمبیائی فدراسیون در مورد فراخوان ۲۲ سپتامبر به عنوان روز همبستگی بین المللی با کارگران یونان استقبال کرد. بخشی از سخنان وی به شرح ذیل بود:
"(...) به محض اینکه نخستین نشانه های بحران اقتصادی ظاهر گردیدند، دولتهای نئوکنسرواتور (نئولیبرال) و سوسیال دموکرات کنونی شروع به تهمت زدن به مردم یونان کردند. حتی نخست وزیر در مصاحبه به رسانه های بین المللی اعلام کرد که کارگران یونان کم تحرک و تنبل هستند.
شما این تاکتیک ها را برای متقاعد کردن افکار جامعهُ یونانی و جامعهُ بین المللی بکار می برید، که این وضعیت نه تقصیر شما بوده و نه تقصیر سیاستهای شما، بلکه این تقصیر کارگران است. این یک رسوایی و مایهُ ننگ است! شما چاپلوسانی هستید که تاکتیک های مافیایی بکار می برید! نتیجهُ آن اینست که بیکاران یونانی که در جستجوی کار به خارج رفته اند، نمی توانند همانند مهاجران دیگر کار پیدا کنند!
اما کارگران تمام قاره ها در آمریکای لاتین، در آسیا، در اروپا، آنچه را که واقعاٌ روی می دهد می دانند و می فهمند. آنها می دانند مردم ما کسانی هستند که با سلاح برعلیه فاشیسم جنگیده اند ، کسانی که با سلاح برای آزادی و سعادت جنگیده اند. آنها از این به بعد شاهد مبارزات بزرگ مردم ما هستند. تمام دنیا مبارزات عظیم ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی ما را می بیند. کشمکشهای طبقهُ کارگر، اعتصابات و تظاهرات برعلیه صندوق بین المللی پول، برعلیه اتحادیهُ اروپا و برعلیه بانک مرکزی اروپا را.
کارگران جهان نقش جبههُ متحد اتحادیه های کارگری یونان (
PAME) را که قلب و امید طبقهُ کارگر یونان در مبارزه بر ضد تهاجم وحشیانهُ سرمایه داری است، تشخیص میدهند، و اکنون که ما صحبت می کنیم، امروز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱، به ابتکار رفقای کلمبیائی، تظاهرات و اعتراضات همبستگی با کارگران یونان در دهها کشور در مقابل سفارتخانه های یونان، در بوگوتا، الجزایر، اسپانیا، برزیل، پرو، فلسطین، بنگلادش، شیلی، دومنیکن، هندوستان، پاکستان و ایران سازماندهی شده است.
ما از تمام این کارگران تشکر نموده و به آنها می گوئیم که آنها در مبارزات جدیدی که در پیش داریم، به ما نیرو میدهند. ما به آنها اطمینان می دهیم که حزب کمونیست یونان، رهبر سیاسی این جنبش قدرتمند توده ای و طبقهُ کارگر، برای سرنگونی استثمار سرمایه داری خواهد بود.
      
منبع: سایت فدراسیون جهانی سندیکاها (
WFTU)
مترجم: ح - امید

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter