نویدنو:08/07/1390  

 

 نویدنو  8/07/1390

 

 

 

فرخنده باد هفتادمین سالگرد تأسيس حزب تودة ايران!

تحریریه نوید نو

 

گسست وپیوست اجزا جدایی ناپذیر دیالکتیک تطور پدیده ها هستند. دو رویکرد اساسی در تعیین سمت وسوی گسست وپیوست ایفای نقش می کنند. ارتجاع وترقی. رویکرد ارتجاع به گذشته ، به آنچه موجود بوده است ورویکرد ترقی به آینده ، به انچه باید باشد .

هر پدیده ای که بخواهد با پیوند خود به ارتجاع از ترقی بگسلد ، پدیده ای مرگ اندیش است . وهر پدیده ای که با گسست از ارتجاع به ترقی پیوند خورد، پدیده ای زندگی اندیش می باشد .

70سال پیش در کشور ما نطفه پدیده ای بنیان گذاری شد که امروز با عبور از گزند باد وبوران حوادث در آستانه هفتادسالگی ایستاده است . حزب توده ایران به مثابه سازمانی بازتاب دهنده آمال وآرزوهای زحمتکشان این کشور ، اعم از کارگران ، دهقانان، جوانان، دانشجویان وزنان ، در 10مهر 1320پایه گذاری شد . و از آن روز انکارها ، دشمنی ها ، فشارهای روانی ، بازداشت ها وزندان ها واعدام ها به مثابه نفی حضور تاریخی حزب توده ایران کلید خورد . حاصل هفتاد سال زندگی حزب توده ایران در مجموع چیزی نزدیک به 13سال فعالیت علنی ، اما زیر شدیدترین فشارهای دشمنانه است . سیل بزرگ وبنیان کن ورنگارنگی از دشمنان در طی این سال ها برای موجودیت حزب توده ایران هفت تیرکشی کرده اند وبا توجه به توان جهنمی سازمان های کشتاروشکنجه وتعقیبشان هزاران توده ای را به اطاق های تمشیت وتبعید وداغ ودرفش واعدام کشانده اند وحزب را " ممنوعه" اعلام نموده اند . تا جایی که حزب توده ایران را به حق حزب شهیدان می نامند. با نگاهی تاریخی به آن چه گذشته است ، می توان دریافت که قدرت بالندگی وشور زندگی حزب توده ایران هر روز بیش از روز گذشته جریان یافته است ، اما جز در کتاب های تاریخ حتی از استخوان بسیاری از شوریدگان بر حزب توده ایران وسازمان های جهنمی بر ساخته آنان اثری نیست .نه از شهربانی یادگار رضا شاهی نشانه ای موجود است ونه از ساواک محمد رضا ساخته . نه ساوامی جمهوری اسلامی همانی است که در آغاز بود ونه از آن ترکیب حامیان سرکوب وشکنجه ونابودی حزب توده ایران جمع یک دست وهمگرایی باقی مانده است.ری شهری ها وفلاحیان ها ولاجوردی ها جز به نکبت ودشنام یاد نمی شوند ، اما روزبه ها ، علوی ها ، حکمت جوها ، تیزابی ها ، شلتوکی ها ، باقر زاده ها ، رحمان هاتفی ها ، سیمین فردین ها وافسران میهن پرست توده ای هر روز بیشتراز گذشته بر جان وتن جویندگان حقیقت اثر می بخشند. حجم عظیم فرهنگ سازی شاه وشیخ  بر ضد حزب توده ایران به چشم بر هم زدنی به ضد خود تبدیل شده است ، اما تولیدات فکری ونظری حزب توده ایران عالی ترین مقام های دشمن با حزب توده ایران را نیز وادار به تمکین وتکرار وهراس کرده است . عالی ترین نمونه جاری آن طرح شعار ترد رژیم ولایت فقیه است که علاوه بر پذیرفته شدنش از سوی دیگر نیروهای اجتماعی ، به عاجل ترین اقدام نظام حاکم تبدیل شده است . تا جایی که محور تمام کرد وکردار داخلی رژیم بر این امر مبتنی است که یا با ولایت فقیه یا بر ولایت فقیه . تمام بوق های تبلیغاتی رژیم را همین موضوع انباشته است . این امر تصادفی نیست . نتیجه پیوند حزب توده ایران با ترقی وتحول بنیادی جامعه وگسست قطعی آن از ارتجاع وهمه آن چه که روی به گذشته دارد است که سخن اورا شنیدنی ورهنمود های آن را اجرایی وهدف آن را انسانی ، شریف وانقلابی می سازد .  بر چنین بستری از حیات اجتماعی است که ضمن پاس داشت جان باختگان حزب توده ایران وهمه جان باختگان راه عدالت وآزادی واستقلال میهن ، باید حزب توده ایران را حزب زندگان آگاه ومبارزی شناخت که با فدا کردن جان ومال وهستی خویش در هر شرایطی استوارومتین ، برای بهروزی وسعادت مردم واستقرار عدالت اجتماعی برای زحمتکشان جامعه می رزمند.

نوید نو طلوع هفتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب توده ایران را به کمیته مرکزی محترم حزب توده ایران ، به کادرها ، عضو ها ، هوادارها ودوستان حزب توده ایران صمیمانه تبریک می گوید وپیروزی تلاش های انقلابی آن ها را در راه استقلال ، آزادی، عدالت اجتماعی ، صلح وجامعه ای عادلانه آرزومند است .

تحریریه نوید نو

6/7/90

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter