نویدنو:27/06/1390  

 

 نویدنو  27/06/1390

 

 

بیانیه حزب کمونیست پرتقال در باره رخ داد های 19 اوت 1991در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

برگردان: آرش

 

1- حوادث 19اوت 1991در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که طرف داران سرمایه داری با یک عملیات انحرافی ایدئولوژیک از آن یاد می کنند ، نشانگر تلاش بسیار دشوار وشکست خورده رهبران رده بالای حزب ودولت شوروی در جلوگیری ازجدایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است ، در عین حال پرده دیگری از مبارزه عظیمی که در اتحاد شوروی حول سرنوشت این کشور چند ملیتی قدرتمند وسامانه سوسیالیستی آن به حرکت در آمده بود را نشان می دهد . این رخ داد همچون بهانه ای در خدمت یک کارزار ضد کمونیستی به شدت افراطی جهانی قرار گرفت ، کارزاری که در کنار هدف قرار دادن تضعیف ، تقسیم وشکست حزب های کمونیست،  در اساس برای توجیه دخالت وحشیانه امپریالیسم درامورداخلی اتحادشوروی وایجاد پوشش سیاسی و ایدولو ژیک برای نیروهای ضد انقلاب ویران کننده قانون اساسی اتحاد شوروی ، که از قبل حمله به قدرت را تدارک دیده بودند تلاش می کرد.  حمله ای که اندکی بعد با انحلال وممنوع کردن حزب کمونیست اتحاد شوروی و بعد در حوزه وسیعی از رفتارهای خشن وجنایتکارانه اجرایی شد ، که به ویژه مثال قابل توجه رفتار آنها بمباران حاکمیت شوروی بود .

2- آن چه از نظرتاریخی قابل توجه است رخ دادهای 19اوت نیستند بلکه ضد انقلاب سریعا گسترش یافته به رهبری یلتسین ، علیه تمایل بیان شده مردم شوروی است – در رفراندم 17مارس همان سال ، وبر خلاف تشنجی که از پیش  در جامعه ایجاد شده بود ،  76درصداز آرا شوروی برای ادامه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود- که منجر به انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ویرانی سامانه اجتماعی اقتصادی سوسیالیستی گشت . سامانه ای که بر رغم تعلل ها ، اشتباه ها وانحراف ها یی که باید پیش رو قرار می گرفت  ، به روشنی برتری خود بر سامانه سرمایه داری را آشکار کرد، برای مردم شوروی دست آوردها وفضائل عظیمی آورد ، به شکست فاشیسم نازی مشارکت بسیار قهرمانانه وقاطعی نمود وتاثیر تعیین کننده ای در دگر دیسی وتغییر انقلابی قرن بیستم داشت . انهدام آن باید به بیان در آید ، چون شوروی در واقع تلفات عظیم وقربانی های سترگی به کارگران وخلق های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وتمام خلق های جهان تقدیم کرد . با نا پدید شدن وزنه قدرتمندی که اتحاد شوروی وسامانه سوسیالیستی در رابطه با امپریالیسم وسیاست های استثماری ومتجاوز آن ، آن را نمایندگی می کرد ، وتغییربی رحمانه در همبستگی نیروهای بر خاسته از آن ، جهان نا عادلانه تر ، خطرناک تر وغیر انسانی تر شد .    

بیست سال بعد، ما به روشنی می توانیم دروغ وریا کاری گفتمان های " دموکراتیک" و" انسانی" که کار زار های ضد شوروی وضد کمونیستی را در باره رخ داد های 19اوت 1991هدایت می کند مشاهده کنیم ، دروغ وتردیدی که حزب کمونیست پرتقال خیلی زود آن را، که درپوشش عملیات استوار تحریف وتهمتی که در پرتقال بی اعتبار سازی ، تضعیف وپاره ،پاره  کردن به هم پیوستگی ، نیرو مندی ودفاع از اصول انقلابی وهویت وبیان اعتقاد کامل آن به آرمان وطرح کمونیستی را هدف گرفته بود،  محکوم کرد.

3-           بر جسته کردن شکست سیاسی وایدئولوژیک کسانی که از آن پس " مرگ کمونیسم " ، "زوال بر گشت ناپذیر" حزب کمونیست پرتقال ، " پایان مبارزه طبقاتی" ،و "پایان تاریخ" ، را در بوق کردند وبه طور مختصر ، شکست ستایش از سرمایه داری پیروزمند و تلافی کننده ، و کوشش برای باز نویسی تاریخ مطابق منافع سرمایه داری شایسته است . واقعیت بحران عمیقی که سامانه سرمایه داری  در آن غوطه ور است گویای وضعیت خود سرمایه داری است . سرمایه داری نه تنها عدم توان خود برای حل مشکلات کارگران وخلق ها را آشکار می کند ، بلکه  به طورعمیقی به بد تر کردن آن تمایل نشان می دهد ،وبا مسابقه برای سود های حداکثری ، با تعرض زیست محیطی وجنگ ،موجودیت خود انسان را در مخاطره قرار می دهد. همان طور که کنگره 18حزب کمونیست پرتقال اظهار می دارد ، سوسیالیسم ، جایگزین سرمایه داری بیش از همیشه به موقع وضروری است .

26اوت 2011

سرچشمه : سایت حزب کمونیست پرتقال

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter