نویدنو:24/06/1390  

 

 نویدنو  24/06/1390

 

 

بیانیه مشترک چپ گرایان فلسطینی وحزب ها و گروه های اسرائیلی در حمایت از مبارزه اجتماعی در اسرائیل  

حزب کمونیست اسرائیل - بر گردان : هاتف رحمانی

 

 گروه بزرگی از چپ گرایان فلسطینی وحزب های اسرائیلی ، اتحادیه ها وگروه های جامعه مدنی بیانیه مشترک بی سابقه ای را در حمایت از مبارزه اسرائیلی برای عدالت اجتماعی منتشر کرده اند . امضا کنندگان خواستار اتحاد در مبارزه علیه اشغال ونژاد پرستی هستند.

 برای اولین بار پس از به راه افتادن جنبش 14 ژوئن در اسرائیل ، وشاید برای اولین بار در تاریخ منطقه ای ، حزب های رسمی وان جی او های فلسطینی حمایت خود را از مبارزه مدنی اسرائیلی علیه نئو لیبرالیسم وسرمایه داری ابراز می کنند. در کنار بیانیه حمایت عمومی آنها ، امضا کنندگان تاثیری را که انقلاب های عربی در جنبش اسرائیل داشته یاد آوری کرده ، وبر اهمیت آن چه که آنها در مزیت همه جانبه همکاری بین یهودی ها وعرب ها ی شهروند اسرائیل مشاهده می کنند تاکید نمودند.  

 علاوه بر این ، امضا کنندگان جنبش 14ژوئن را به پیوند زدن مبارزه خود با مبارزه علیه خانه سازی غیر قانونی واشغال ، و باز داشتن دولت اسرائیل از تلاش برای به حاشیه راندن مبارزه در مقابله با (تهدید های امنیتی خارجی) مانند رای پیش رو در به رسمیت شناختن دولت فلسطینی در 20سپتامبر در سازمان ملل فرا خواندند . 

ورای این پیام های حمایت ، بیانیه تعهد امضا کنندگان را هم به تلاش مقامات فلسطین برای کسب رسمیت از سازمان ملل برای دولت فلسطین و هم به مبارزه مردمی مشترک علیه اشغال تکرار می کند.  در عین حال مفهوم در دستور کا ر دیگر،  پیام همبستگی با کلیه خلق هایی است که در حال حاضر برای آزادی واستقلال از رژیم های توتالیتر مبارزه می کنند. 

متن کامل بیانیه

 با هم برای پایان دادن به اشغال ونژادپرستی

در حمایت از مبارزه مردم فلسطین برای کسب حقوق ملی وعلیه ستم ملی واجتماعی 

حتی در روشنای رخ داد های دلگرم کننده در خاورمیانه ، موج اعتراض های اجتماعی وبیداری از مبارزه خلق ها برای آزادی وحق زندگی شرافتمند ، خلق فلسطین هنوز ، بر خلاف مقاومت آنها ومبارزه دائمی برای آزادی ، زیر یوغ اشغال اسرائیلی زندگی می کنند . جامعه جهانی ، به سهم خود ، در ماندگی خود را به نمایش می گذارد و نمی تواند دستی به حمایت از مبارزه فلسطنی ها برای آزادی وعدالت بر آورد.

 جنبش های اعتراضی وباد های تغییری که در جهان عرب می وزد در میان آزادی خواهان سراسر جهان  ، با تشویق آنها به پذیرش الگوی مبارزه توده ای شوری بر انگیخت . این جنبش های اعتراضی در گروه های متفاوتی در اسرائیل ، هم میان یهودی ها وهم فلسطینی ها تاثیر عمیقی داشته اند ،  و در خیزش جنبش اعتراض مردمی در داخل اسرائیل برای عدالت اجتماعی کمک مهمی فراهم آوردند.  

متاثر از اشتیاق خود برای دست یابی به عدالت وصلح عادلانه در منطقه ، صلحی که حقیقتا برای خلق های منطقه حیاتی است ومی تواند به ارتقا مبارزه برای عدالت وترقی برای همه یاری نماید ، ما- نیروهای سیاسی واجتماعی فلسطینی واسرائیلی ، نمایندگان انجمن های زنان وجوانان از هر دو سوی خط سبز – بر نیاز به مبارزه مشترک ، با هدف آزاد سازی خلق های منطقه از استعمار وسرکردگی ، به ویژه استعمار وسر کردگی صهیونیسم ، متوقف کردن اشغال وتجاوز نظامی اسرائیل و پشتیبانی از مبارزه عادلانه خلق فلسطین برای اجرای حقوق خود برای تعیین سرنوشت طبق حکم های جامعه جهانی تاکید می کنیم .  

ما چشم انتظار آزادی تمام خلق های منطقه از دیکتاتوری ، حاکمیت استبدادی واز تمام شکل های ستم ملی ، اجتماعی واقتصادی هستیم. از این رو ، ما امضا کنندگان این سند تاکید می کنیم :  

1- ما از ابتکار عمل سپتامبر فلسطینیان در سازمان ملل ،  سازمانی که مسئولیت جهانی استقرار نهاد های صلح را به دوش دارد ، در رابطه با در خواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مرزهای 4ژوئن 1967به پایتختی اورشلیم شرقی ، وتحکیم تلاش ها برای پایان دادن به اشغال سرمین های خلق فلسطین ، با حفظ حق خلق فلسطینی برای مخالفت با اشغال و حق بازگشت آوارگان طبق قطعنامه 194سازمان ملل حمایت می کنیم .  در این یستر ، ما تاکید می کنیم که سازمان آزادی بخش فلسطین ( پی ال او) یگانه نماینده ونماینده  قانونی خلق فلسطین است  ، که مشروعیت خود را از سوی مردم فلسطین هم در سرزمین مادری  وهم در تبعید و به رسمیت شناختن از سوی اتحادیه عرب و سازمان ملل کسب می کند.   

 پیشگامی سازمان ملل قدمی بر حق است . سازمان ملل باید به مسئولیت خود برای تحقق مسئولیت آن  برای استقرار صلح وعدالت در سطح جهانی عمل نماید . این گامی است که حقوق خلق فلسطین را تحکیم می بخشد ، و بر خلاف تلاش های عظیم دو لت اسرائیل برای نشان دادن این گام به مردم اسرائیل بعنوان اعلان جنگ یا آسیب زدن به مشروعیت وجود اسرائیل ، به هیچ وجه نمایشگر تهدیدی علیه اسرائیل نیست . 

2- ما درک می کنیم که یکی از دلیل های اولیه برای مصیبت های اجتماعی واقتصادی شهروندان اسرائیل ، علاوه بر اقتصاد سرمایه داری ، ادامه اشغال وبودجه امنیتی بیش از اندازه ای است ، که دولت اسرائیل برای توجیه به اصطلاح نیاز به دفاع از امنیت شهرک ها در یک دست ومرزهای کشوری در دست دیگرتعقیب می کند. ما بنا بر این اعتقاد داریم که پایان دادن به اشغال واستقرار صلحی عادلانه برای موجودیت  صلح ورفاه حیاتی هستند.  

ما از مشارکت و یک پارچگی جمعیت فلسطینی اسرائیل در اعتراض اجتماعی استقبال می کنیم ، این یک فرصت مهمی پیش روی گروه های مختلف داخل جامعه اسرائیلی که پریشانی  فلسطینی ها وبی عدالتی ها به  آنها آسیب زده است فراهم می کند ، تا این گروه ها بتوانند در مبارزه علیه سیاست های انکار گرانه  و تبعیض دائمی علیه فلسطینی های اسرائیل ، برای پایان دادن به مصادره زمین ها وبرابری کامل وپایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی که در سال 1967اشغال شدند قبول مسئولیت نمایند.    

 ما بار دیگر در باره تلاش های آشنای دولت اشغال گر برای گریز ازبحران ها وبحران های داخلی خود وفشار موج های اعتراض از طریق سیاست های وحشت که ناظر بر تهدیدی خارجی است:  خواه با نشان دادن توسل فلسطینی ها به سازمان ملل بعنوان " یک خطر" یا با اقدام های نظامی ، همان طور که ما در روز های گذشته در روشنای گسترش دادن خشن  ریختن خون مردم فلسطینی در غزه شاهد آن بودیم هشدار می دهیم.

 3- ما حق مردم فلسطین را به رسمیت می شناسیم، زندگی تحت اشغال، استفاده از تمام شکل های مقاومت را طبق هنجارهای جهانی برای بر چیدن اشغال از سرزمین خود وبرای تعیین سرنوشت خود مشروع می سازد .در این زمینه ، ما براهمیت مبارزه مشترک مردمی فلسطینی ها واسرائیلی ها  تاکید می کنیم . یک مبارزه مردمی مشترک یکی از اصول راهنمای مرکزی در مبارزه علیه اشغال ، شهرک سازی ، نژادپرستی ، استعمار، علیه سیاست های اخراج ، تضعیف ، بینوا سازی و جدایی نژادی در داخل اسرائیل است . 

انجمن جوانان دموکرات فلسطین ( فلسطین)

انجمن دانشجویان ترقی خواه ( فلسطین)

حزب کمونیست اسرائیل

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین ( فلسطین)

جبهه دموکراتیک برای صلح وبرابری – هداش ( اسرائیل)

اتحادیه دموکراتیک آموزگاران ( فلسطین)

اتحادیه دموکراتیک  استادان فلسطین ( فلسطین)

جنبش دموکراتیک زنان اسرائیل ( اسرائیل)

کارزار ملی برای بازگرداندن اجساد جان باختگان عرب وفلسطینی دستگیر شده از سوی دولت اسرائیل ( فلسطین)

حزب مردم فلسطین ( فلسطین)

کارزار مردمی برای تحریم محصول های اسرائیلی( اسرائیل)

اتحادیه کارگران ترقی خواه ( فلسطین)

تارابوت- هیثابروت- جنبش عرب – یهود برای تغییر اجتماعی وسیاسی ( اسرائیل)

مرکز اطلاعات جایگزین ( فلسطین –اسرائیل)

اتحادیه سندیکاهای کشاورزان فلسطینی(فلسطین)

اتحادیه یک دنیا برای عدالت ( فلسطین)

اتحادیه زنان کارگر فلسطینی(فلسطین)

بلوک وحدت کارگری ( فلسطین)

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter