نویدنو:21/06/1390  

 

 نویدنو  21/06/1390

 

 

هر آن چه ناتو در لیبی انجام داده است غیر قانونی بوده است .

 

به راه انداختن جنگی تجاوزکارانه

پیمان کلووگ- بریاند 1928- ماده اول. طرف های متعاهد عالی رسما از طرف ملت های خود اعلام می کنند که آنها توسل به جنگ  برای حل هم ستیزی های بین المللی را محکوم و ازبه کار بردن آن  به عنوان ابزار سیاست ملی در رابطه با یک دیگر دوری می جویند.

ماده دوم. طرف های متعاهد عالی موافقت می کنند که برای توافق یا حل تمام ستیزه ها یا برخورد هایی  که ممکن است با هر ماهیت یا خاستگاهی ، بین آنها رخ دهد ، هر گز جزبا ابزار های صلح آمیز تلاش نخواهند کرد .

یاری به شورشی ها در جنگی داخلی

کنوانسیون وظایف وحقوق دولت ها درجنگ داخلی، 1928،ماده اول . ممنوع کردن ترد اسلحه ومواد جنگی ، به استثنای زمانی که  در حمایت از دولت ، تا مادامی که  تجاوز شورشی ها به رسمیت شناخته نشده باشد  ، که در مورد آخر( به رسمیت شناخته شدن شورشی ها) قاعده های بی طرفی باید به اجرا در آید .   

توطئه برای به راه انداختن جنگ

منشور نورمبرگ، 1945. جنایت علیه صلح : یعنی ، طراحی کردن ، تدارکات ، پیش دستی یا به راه انداختن جنگی تجاوز کارانه ، یا جنگی درتخلف از پیمان ها ، موافقت نامه ها یا تعهد ها ی بین المللی ، یا مشارکت در طرح مشترک یا توطئه برای تکمیل کردن هر یک ازموارد پیش گفته ...

تبلیغ برای جنگ

پیمان حقوق سیاسی ومدنی ، 1966، ماده 20. (1). هر تبلیغی برای جنگ باید از طریق قانونی ممنوع گردد.

  احکام قرارداد سری

لاهه دو، 1899، ماده .48. اگر ، در سرزمین اشغال شده ، اشغالگر مالیات ها ، بدهی ها و عوارض اجباری  را به سود کشور جمع آوری کند ، وآن را  تا زمانی که مقدور باشد ، بر طبق قاعده های موجود، ووضع مالیات اجباری اجرا نماید ، در نتیجه به پرداخت هزینه های دولتی سرزمین اشغال شده در همان حد واندازه ای که  دولت قانونی ملزم بود ملزم خواهد بود .

تامین مالی مزد وران

پیمان مزدوران ،1993، ماده ،5. (1). دولت های طرف دعوا نمی توانند مزدوران را مورد استفاده ، تامین مالی وآموزش قرار دهند و چنین فعالیت هایی بایدممنوع گردد.

سرچشمه: گلوبال ریسرچ

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter