نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

بالِ طلب

مسعود دلیجانی

بـا  بـالِ طـلب بـایـد   تـا  حـلِ معمـا  رفت

                                     بر رازِ جهـان شـورید  تا  شورِ فریبا رفت

از رنج  نپـرهیـزد عشقی  که ز جان خیزد

                                   با  ساغــرِ گـردیدن  تـا مستـیِ  والا  رفت

فرزانه شود عاشق، گرمست و غزلخوانان

                                  گـامی  ز پی  گـامی تا گلشـن غـوغا رفت

رقصندهء پر شوریست آنکس که به خود بینی

                                  افسـار زده، خنـدان تـا اوج غزل ها رفـت

جامی ست رها گشـتن با عـدل ببـایـد نوش

                                 گـر داد پریشـان شد صد جام به یغما رفت

با دیـدِ توانمنـدی بایسـت قــدم در ره ....

                                گر یأس به جان آویخت امید ز دلها رفت

هر وهم غبـاری باد بر خـاک فرو خفتـد

                              اندیشـهء " پویا " بیـن تا فتـح ثریـا رفت 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter