نویدنو:09/06/1390  

 

 نویدنو  09/06/1390

 

 

اکنون در لیبی چه خبر است ؟

قذافی باخته است ، اما چه کسی پیروز شده است ؟

پاتریک کوکبرن- هاتف رحمانی

 

جنگ داخلی در لیبی بیش از انتظار طول کشید ، اما سقوط ترابلس سریع تر ازآن چه پیش بینی شده بود فرا رسید . همانند کابل در سال 2001 وبغداد در سال 2003، هیچ مقاومت آخرینی از سوی رژیم شکست خورده وجود نداشت ، حامیان آنهاهم وقتی که دیدند شکست ناگزیر است یک باره دود شدند.

در حالی که آشکار است که سرهنگ معمر قذافی قدرت را از دست داده است ، اما قطعی نیست که چه کسی قدرت را به دست گرفته است . مردان مسلح ضد رژیم که اکنون در پایتخت عربده می کشند صرفا برای یک دشمن مشترک متحد شدند، نه چیزی بیشتر . شورای ملی انتقالی مستقردر بنغازی ،که پیش از این از سوی بسیاری از کشور های خارجی به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته شده است ، از نظر مشروعیت و اعتبار مورد سوء ظن است .

در پایان دادن به جنگ مشکل دیگری هم وجود دارد. هر گز زور آزمایی مستقیمی بین دو گروه لیبیایی ، به خاطرنقش قاطع بمباران های هوایی ناتو وجود نداشت . خود شورشی ها قبول دارند که بدون به راه انداختن جنگ هوایی به طرف داری از آنها ، -با 7459حمله هوایی به هدف های هوادار قذافی- آنها می بایست می مردند یا در جنگ می بودند .بنا براین ، مسئله ، در رابطه با این که شورشی ها چگونه می توانند به صورت مسالمت آمیز پیروزی به دست امده به یاری خارجی خود در میدان مبارزه را به صلح با دوام مورد پذیرش تمام طرف ها در داخل لیبی تبدیل کنند، باز می ماند.  

سابقه ها در افغانستان وعراق دلگرم کننده نیستند ومی توانند به عنوان هشداری به کار آیند. نیروهای ضد طالبان در افغانستان در سایه موفقیت نظامی ، همان طور که در لیبی، به خاطر حمایت هوایی خارجی رخ داد، برنده شدند. آنها سپس این برتری موقت را گردن فرازانه وبه صورت مصیبت آمیزی برای استقرار رژیم سنگینی علیه جامعه پشتون مورد استفاده قرار دادند.

در عراق امریکایی ها – سرخوش ازشکست آسان صدام حسین – ارتش عراق را منحل کردند واعضا سابق حزب بعث را از کارها وقدرت، با دادن گزینه اندکی به غیر از جنگیدن مستثنی کردند. اکثر عراقی ها از مشاهده پایان دادن به (حکومت)صدام حسین خوشحال بودند،اما مبارزه برای جایگزین کردن او تقریبا کشور را نابود کرد .  

آیا همان چیز در لیبی رخ خواهد داد؟ در ترابلس ، همانند بسیاری از کشورهای نفتی ، دولت مشاغل بسیاری تدارک می دید وبسیاری از لیبیایی ها در رزیم قدیمی بهتر زندگی می کردند. آیا اکنون آنها برای قرار گرفتن در سمت بازنده چقدر خواهند پرداخت ؟ هوا دیروز با فراخوان شورای موقت انتقالی از رزمندگانش برای خودداری از رفتارهای انتقام جویانه ابری بود.اما همین ماه گذشته بود که فرمانده شورای موقت انتقالی با رفتاری مبهم ومرموز، انتقام جویانه کشته شد. کابینه شورشی ها منحل گشت ، و هنوز به خاطر شکست در تحقیق قتل تجدید ساختمان نشده است . شورای موقت انتقالی رهنمود هایی برای اداره کردن کشور بعد از قذافی تهیه کرده است ، که قصد دارد تضمین نماید که باید قانون ونظم تقویت شود ، مردم تغذیه شوند وخدمات عمومی ادامه یابد.

دانستن آن که این رهنمود تکه ای از تفکرآرزومندانه الهام گرفته از خارجی است یا اثر های مفید ی در رخ دادها خواهد داشت بسیار زود است . دولت لیبی در بهترین زمان ها سازمان متزلزلی بود،  بنا بر این هر تردیدی در سود مندی آن ممکن است  در وحله اول خیلی قابل توجه نباشد، اما بسیاری از آن هایی که در خیابان های ترابلس جشن گرفته اند وپیش رفتن ستون های شورشی را تشویق می کنند انتظار خواهند داشت زندگی شان بهتر شود ، و اگر چنین نشود (حاکمان) پایین کشیده خواهند شد .

قدرت های خارجی احتمالا برای اعطای مشروعیت به دولت جدید قدم هایی برای شکل دادن نوعی مجلس موسسان بر خواهند داشت . این امر نیازمند ایجاد نهاد هایی است که سرهنگ قذافی آنها را تا حد زیادی منسوخ و کمیته های فرضی دموکراتیک را جایگزین آنها کرد ، که درنتیجه آن ، حاکمیت تک نفره مختص خودرا به راه انداخت . این کار به راحتی انجام پذیر نخواهد بود. برای دشمنان دیر پای رژیم، تقسیم غنایم پیروزی با کسانی که در آخرین دقیقه پیراهن هایشان را عوض کردند دشوار خواهدبود .

برخی از گروه ها مانند بربرهای کوه های جنوب غرب ترابلس، که رزمندگان بسیار موثری را فراهم کردند ازطریق خود جنگ قدرتمند شده اند. آنها خواهان به رسمیت شناخته شدن مشارکت شان در هر توزیع قدرت جدیدی خواهند شد .  

لیبی مزایای بیشتری نسبت به افغانستان وعراق دارد. لیبی کشوری باجمعیت کثیر و نومید وبینوا نیست که در خط سوء تغذیه زندگی می کنند .لیبی تاریخ معاصر خون آلودی همانند تاریخ افغانستان وعراق ندارد. با تمام دیوانگی سرهنگ قذافی در طی شش ماه گذشته ، حکومت فردی او هرگزحتی به نزدیکی رقابت با بیرحمی های صدام حسین هم نمی رسد.

در افغانستان وعراق ، نیروهای خارجی برای کسب پیروزی نظامی ، برای ناگزیر کردن شکست حریف، با توپ خانه هایشان واکنش نشان دادند.آنها با دشمنان خود به صورت کینه جویانه ای رفتار کردند و گمان کردند که آن ها شکست خورده اند وهر گز سر بلند نخواهند کرد. در لحظه های مست کننده پیروزی است که عواملی خلق می شوند که در آینده مصیبت های بیشتری تولید می کنند.

سرچشمه : کانتر پانچ

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter