نویدنو:06/06/1390  

 

 نویدنو  06/06/1390

 

 

سرگذشت ناجیان و انحلال طلبان -2

دکتر هانس پطر بره نر - برگردان شین میم شین
مواضع لنین ـ کونهال ـ سام وب
راجع به «برخی خودویژگی ها» در ارزیابی یک شکست سیاسی
بی کله به پیش، پس از شکست سوسیالیسم؟5
تاریخ - تصویر به حق حفظ شده

حزب کمونیست آلمان در سال های 80 قرن بیستم با یکی از پیشقراولان «وبیسم» امروزی، با ایده های مارکسیسم «غربی»، «پلورال» و بدون لنینیسم به چالش برخاست، که در کلاس های دانشگاه برلین غربی و سمینارهای پروفسور ولفگانگ فریتس هاوگ مطرح می شدند.
فریتس هاوگ همزمان ناشر مجله آرگومنت بود که خود را مارکسیستی قلمداد می کرد.
(مراجعه کنید به اثر مشترک هولتس و غیره، تحت عنوان «ایدئولوژی. سیاست. بحران مارکسیسم و یا بحران آرگومنت؟»، 1984)
از این رو، دلیل دوم سام وب در زمینه جراحی کردن لنینیسم از مارکسیسم ـ لنینیسم، بسان دلایل دیگرش کهنه و بسان آنها غلط است.
در سال های 80 در مکتب فریتس هاوگ نیز به همین سان عنوان شده بود که گویا مارکسیسم ـ لنینیسم با «مارکسیسم کلاسیک» انطباق ندارد.
 
«ساده سازی ایده های مارکس و انگلس و لنین و دیگر مارکسیست ها» از سوی سام وب در فرم «مارکسیسم ـ لنینیسم دوره استالین» مطلقا غلط و نادرست است.   
تجلیل از لنین به مثابه «سومین کلاسیک مارکسیسم»، تدوین با دقت، حفظ و توسعه میراث تئوریک لنین از سوی حزب کمونیست اتحاد شوروی و بسیاری از تئوریسین های کمینترن که سال ها قبل از «تاج برداری» بی معنا از استالین ـ به مثابه «تنها شاگرد حقیقی لنین» ـ صورت گرفته است، در تزهای سام وب به طرزی غیرتاریخی از دیده ها پنهان نگه داشته می شود.
ادعای کلی سام وب مبنی بر این که «دانشمندان شوروی تحت رهبری استالین آثار مارکسیستی به میراث مانده را سیستماتیزه و ساده کرده اند و چه بسا با ایدئولوژی و حوایج دولت شوروی دمساز کرده اند» چیزی جز تکرار شعار شوروی ستیزان کهنه کار نیست.
آنچه که در سال های 70 قرن بیستم در تاریخ حزب و علوم شوروی طبیعتا انجام یافته، چیزی فراتر از نگارش معرفی ها و مقدماتی بر میراث علمی و تئرویکی مارکس و انگلس و لنین نبوده و به سان هر معرفی و مقدمه و جمع بندی در هر رشته علمی با «ساده سازی هائی» و خلاصه کردن هائی همراه باید باشد.  تحریف سیستماتیک آثار مارکس و انگلس و لنین هرگز صورت نگرفته است.
علاوه بر همه این ها ، انشتار آثار «کلاسیک» در دوره قبل از پیروزی سوسیالیسم صورت گرفته است.
اگر هم ناشری این جا و آن جا برخی از نوشته های لنین را بدون دلیل و به طرزی مسکوت از قلم انداخته (چیزی که به ندرت اتفاق افتاده) تغییری در ماهیت امر نمی دهد.
 
این ادعای سام وب که «مارکسیسم ـ لنینیسم» واریانت راست و ریست شده و «ساده گشته» ای از «مارکسیسم» است، به کلی بی پایه و یاوه است.
آن چه همیشه بوده، عبارت بوده از فازهای کاربست کم و بیش خلاق و توسعه هر تئوری و علم که بی تردید در مورد هر دکترین علمی در آینده هم وجود خواهد داشت.
در این جور فازها پدیده های اجتماعی و علمی (علوم طبیعی) جدیدی از سوی مارکسیست ها و کمونیست های انقلابی نه بلافاصله، بلکه با تأخیر و چه بسا بخشا صحیح مورد داوری قرار گرفته اند.  این ماهیت هر علم بطور کلی است که همواره در تضادهای برزخ میان مراحل توسعه پیش برنده و بازدارنده حرکت می کند.

جمع بندی دست و دل بازانه سام وب از آنچه که او «مارکسیسم» نوبر جا می زند، مبنی بر این که آن فقط یک «متد علمی» است، نشان دهنده درک علمی ـ تئوریکی فقیر و حقیر و کلیشه وار او از میراث فراگیر کلاسیک های سه گانه مارکسیسم ـ لنینیسم است.   «متدی» که محتوائی نداشته باشد به درد هیچ بنی بشری نمی خورد.  
در تزهای سام وب نیز هدفی جز لغو و رد همین محتوای «کهنه ـ نو» دنبال نمی شود.

6
وب دات کام به جای حزب کمونیست؟
Webb.com

این حقیقت امر که چپ ها پس از شکست سوسیالیسم واقعی، به طور منفرد و یا کلکتیف (دسته جمعی) به تأمل در زمینه ی رابطه موجود تا آن زمان، با لنین و لنینیسم پرداختند، نباید نادیده گرفته شود.

پی دی اس (PDS) نیز به مثابه حزبی که از حزبی مارکسیستی ـ لنینیستی پدید آمده بود، همین حرفه را پیشه کرد و با ریشه های لنینیستی خویش قطع رابطه نمود.

گریگور گیزی در نشست غیر علنی رهبری پی دی اس (سابق) در ماه مه 1990، ضمن سخنرانی اش به مبانی تئوریکی نوین حزب «رفرموسوسیالیستی» خود اشاره کرد و اعلام داشت که با مارکسیسم ـ لنینیسم باید وداع گفت و به حزبی به لحاظ ایدئولوژیکی «پلورالیستی» بدل شد که در آن، جناح کمونیستی فقط از حیث ظاهر حضور دارد و تحمل می شود و نه بیشتر.
از این رو، تزهای سام وب حاوی چیز جدیدی نیستند.
همین حکم در باره تصورات سازمانی ـ تئوریکی به اصطلاح «نوین» او نیز مصداق دارد.
تز 27 سام وب در زمینه تغییر فرم ساختار حزب و تبدیل آن به شبکه تبادل نظر گل و گشاد در وهله اول متکی بر اینترنت که اعضای آن عمدتا با ارسال ای میل با یکدیگر رابطه برقرار می کنند، هم به معنی نفی وحدت حزبی است، هم به معنی نفی الزامی بودن رعایت برنامه و مصوبات حزبی است و هم به معنی صدور حکم انحلال علنی حزب کمونیست است.
اشاره آرامش بخش سام وب، مبنی بر این که کمونیست های ایالات متحده امریکا در کشور پهناوری پراکنده اند و فاصله دوری از یکدیگر دارند و لذا استفاده از وسایل ارتباطی مدرن ضرورت مبرم دارد، فقط برای خالی نبودن عریضه است و کسی را نمی تواند قانع کند.
هدف اصلی سام وب بی تردید نوسازی و مدرنیزه کردن رشته های تبادل نظر میان اعضای حزب نیست، چیزی که طبیعتا لازم و مفید می تواند باشد.
هدف سام وب چیز به کلی دیگری است.  هدف او عبارت است از خواندن فاتحه بلندی بر حزب طبقه کارگر، دیگر زحمتکشان، جوانان انقلابی، زنان فاقد امتیازات و روشنفکرانی که در مؤسسات تولیدی و علمی شیره جان شان بیرون کشیده می شود، که بر بنیان های زیر بنا شده است:

1 -بر ساختار سازمانی مستحکم

2 -بر معیارها و ملاک های روشن عضویت در حزب

3 -بر استراتژی و تاکتیک انقلابی بطور کلکتیف تدوین گشته و واجب الاجرا

4 -بر مصوبات واجب الرعایه حزب
اگر عضویت در این ساختار به طور مجازی موجود مورد نظر سام وب بدون حساب و کتاب و دل به خواهی باشد و به قول او «مشکل تر» از عضویت در «دیگر سازمان های اجتماعی» نباشد، نتیجه نهائی آن، تخریب بی چون و چرای حزب کمونیست خواهد بود، حزبی که روزگاری سودای مبارزه سیاسی بر ضد سیستم سرمایه داری را بر سر داشت و از انسان های واقعی، هم عقیده، منظم و منضبط تشکیل شده بود.
هدف سام وب، تبدیل حزب کمونیست به گروه های انتخاباتی کوچک گسیخته از هم است که وظیفه اصلی شان، حمایت از مبارزات انتخاباتی «دموکرات جماعت» است.
مابقی چیزها که سام وب بر زبان می آورد، «تیم هائی» که به مثابه گروه های درود و استقبال و ارشاد به اقصا نقاط کشور سفر می کنند، چیزی جز تزیین ظاهر قضایا نیست.
آیا طبقه کارگر ایالات متحده امریکا به چنین حزب واره ای نیاز دارد؟
ما گمان نمی کنیم.
البته تصمیم گیر نهائی خود طبقه کارگر امریکا ست.
کمونیست های آلمان ـ در هر حال ـ نه به چنین حزب واره ای نیاز دارند و نه به بحث «جذاب بی اعتنا به نتیجه گیری نهائی» در باره افاضات سام وب راجع به کفن و دفن مارکسیسم ـ لنینیسم و حزب کمونیست.
ما کار بیشتر، بهتر و مهم تری برای انجام داریم.

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter