نویدنو:06/06/1390  

 

 نویدنو  06/06/1390

 

 

بیانیه دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در باره جنگ در لیبی

 

 دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه خود اظهار می دارد :

 " جنگی که نیروهای ناتو علیه لیبی به راه انداختند در آخرین ساعت ها همراه با حمام خونی وسعت یافته است که نتیجه قصابی گسترده ، به ویژه از غیر نظامیان در طرابلس وسایر شهر ها است . ماشین جنگی ناتو – امریکا واتحادیه اروپا با بمباران ها وسایر دخالت ها همان است که  تصمیم رخ داد های نظامی را اتخاذ می کند ومسئولیت جنایت های وحشیانه علیه مردم لیبی را  بر عهده دارد . نیروهای به اصطلاح ضد رژیم که از سوی متحدان سابق قذافی هدایت می شوند تعقیب کننده  وتکمیل کننده طرحی مضحک هستند.    

بار دیگر ما شاهد قدرت ریاکاری ، بد بینی وبربریت دولت های امریکا وکشورهای اتحادیه اروپا ونیز نقش آژانس های خبری جهانی هستیم که در تبلیغات امپریالیستی  ساکت ، پنهان و شریک باقی می مانند.  

هدف جنگ ،قذافی  متحد امپریالیسم نبود ، بلکه اداره کامل نفت وگاز طبیعی لیبی ، تقویت حضور آنها در شمال افریقا وخاورمیانه به هزینه رقبایشان بود .   

 موضع دولت یونان - و نیزدموکرات ملی که از آن حمایت می کند- که درگیری آن به حفظ غیر نظامیان وبه به اصطلاح کمک بشر دوستانه محدود می شود هر دو دروغ وخطر ناک است .  دولت در جنایت هایی که در لیبی انجام شده هم دست است چون از توسعه جنگ هم از طریق عملیات پایگاه نظامی در سودا وهم از طریق تدارک نیروهای نظامی حمایت وبه صورت واقعی در آن مشارکت کرده است . نیروهای فرصت طلب بار دیگر افشا می شوند چون پیروزی نیروهای ضد رژیم را ، همچون پیروزی ناتو تبریک گفته اند ودر باره " صفحه جدیدی در لیبی" سخن می گویند.  

مردم یونان باید حقیقت را درباره رخ داد های لیبی بدانند ، وبه طور عام تر ، باید تبلیغات امپریالیسم رد گردد ودرگیری دولت در جنگ های امپریالیستی محکوم شود. خطر ها برای صلح ، حق حاکمیت ملی ودرگیری کشور در جنگ های فراگیردائما در حال افزایش هستند. رقابت های امپریالیستی ودخالت در منطقه بر سر منابع انرژی ومسیر های انتقال انرژی بدون تغییر درحال افزایش است . رهایی کشوراز سازمان های امپریالیستی تنها پاسخ به  یک همکاری استوار برای توسعه مبارزه عمومی مردم در منطقه علیه بربریت امپریالیستی است ." 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter