نویدنو:14/03/1390  

 

 نویدنو  14/03/1390

 

 

حزب کمونیست یونان

تصویب اقدامات ضد کمونیستی از سوی پارلمان گرجستان را محکوم می کند

 

 حزب کمونیست یونان تصویب " منشور آزادی" از سوی پارلمان گرجستان تحت عنوان" امنیت ملی وتوسعه دموکراتیک کشور در برخورد با ایدئولوژی کمونیستی وفاشیستی " در 31ماه می را به قاطع ترین شیوه محکوم می کند. 

این قانون تحلیل وطبقه بندی وتعقیب فراگیر هر کسی را که عضو یا کادر حزب کمونیست گرجستان وکامسومول ( سازمان جوانان) بود الزامی می سازد ، که (این اطلاعات ) منبع محرومیت در رابطه با استخدام خواهد بود . قانون پیش بینی هایی برای ممنوع کردن " نمادهای بلشویک ها ونمادهای شوروی " دارد ، در عین حال آنها نام های تمام شهرک ها ، روستاها و جاده ها را که  به اسامی دوران شوروی ادامه دارند، تغییر خواهند داد ، وراه رابرای اقدامات جدید علیه فعالیت کمونیستی در گرجستان هموار خواهند کرد .

 این وسعت دادن جدیدی به کارزارتحریکات ضد کمونیستی در اروپا است که از سوی اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، ودولت های بورژوازی با حمایت ورضایت لیبرال ها ، سوسیال دموکرات ها ونیروهای سیاسی اپورتونیست به راه افتاده بود .این امر بیانگر ترس سرمایه در رابطه با سوسیالیسم- کمونیسم است که تنها راه خروج مردم را تشکیل می دهد.

کمونیست های یونانی همبستگی بی قید وشرط خودرا با حزب کمونیست متحد گرجستان ابراز می دارند، که در شرایط دشوار " ضد کمونیسم عصر حجر" مبارزه می کنند.

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter