نویدنو:18/02/1390  

 

 نویدنو  18/02/1390

 

قلب تپنده كار

 ا.رحمان

 در گرامي داشت منصور اسالو: نماد كار و مبارزه

 

دل خونينت را

                  باور مي كنم

و تپش آن را

                كه خون سرخ

                                 درشريان نيروي كار

                                                          جاري مي كند

باورمي كنم

               زبان سرخت

                               كه چه ها برسردژخيمان

                                             آورده است،

                                                           اي زاده كارو تلاش

                                                                      كه اين چنين چاكش داده اند.

 

سرو ايستاده اي

                    و قلب تپنده كار

                                      و اميد سربرافراشته  اردوي زحمت

زحمتكشان چشم برقامت استوارت دوخته اند...

                            ...و هنوز نغمه هايت را

                                                          فرياد مي زنند.

و اين صداي پرطنين توست

                 در روز كارگر

                                   كه رساتراز هميشه

                                              مي خواند.

                                                          زنان و مردان را

                                                                    از تبار رنج و كار

                                                                                          و پيكار

 

ترنم آوايت در ميدان ها و خيابان ها

                                             جاري است

                                              و بر زبان هزاران- هزار كارگر

                                                                 و زحمتكش

                                                                               در جاي جاي ميهن

                                                                                پژواك مي افكند.

پرچمي كه تو برافراشته اي

                 در اهتزاز باد

                                 بر دوش هاي ستبر همرزمان

 

پايدار بمان

      اي از سلاله حيدر

پرتوان باش و اميدوار

             اي نيرو برگرفته از استوره خسرو،

                                    وارتان،

                                        بيژن،

                                           پرويز،

                                              مسعود،

                                                   حميد،

                                                    رحمان،

                                                         انوش،

                                                            عباس...

                                    وارتش هزاران اسوار

             

چشم اميد  توده زحمت

             سرو بلند قامت فرداييت را

                            به نظاره ايستاده است

                                                      سركش بمان و سرافراز

                                                      غران بمان تو

                                                                      همچو دماوندپايدار

 

 

                                                       13/2/90(11/5/3)

                                                        

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter