نویدنو:09/02/1390  

 

 نویدنو  09/02/1390

 

افسانه بازار ازاد

جوئل وندلند- برگردان: مهرگان

 

بنا به نظر سنجی اخیر ، حمایت از "بازار ازاد" سرمایه داری در امریکا ، همراه با سیستم مالی واقتصاد جهانی بعنوان یک کل فرو ریخته است .

تعدادافرادی که سوسیالیسم وآری ، حتی کمونیسم را جایگزین بهتری برای سرمایه داری می دانند اخیرا رشد کرده است  . همانطور که یک سوم امریکایی ها اظهار می کنند که از سوسیال دموکراسی فزاینده ، کنترل دولتی بر اقتصاد وگزینه های ملی بیشتر در جامعه حمایت می کنند.

حتی (موضوع) بسیار قابل توجه ترکاهش شدید حمایت از "بازار ازاد" سرمایه داری است . بنا به نظر سنجی گلوب اسکن ، تنها نصف مردم دنیا توافق دارند که "بازار ازاد " سرمایه داری "بهترین سیستم اقتصادی" است . از لحاظ جهانی این حمایت سست از سرمایه داری تا سال های اخیر بدون تغییر مانده است .

با این حال ، در آمریکا ، گرایش به سمت سرمایه داری به شدت کاهش یافته ودر چند سال اخیر به طور ریشه ای تغییر کرده است . مثلا ، در سال2002 تقریبا 8نفرازهر 10 امریکایی از سرمایه داری حمایت می کردند. اما در سال 2010، تنها 59درصد بااین بیان که سرمایه داری " بهترین سیستم اقتصادی است "موافق بودند ، تنها 5درصد بیش از کل دنیا .

بنا بر این ، همان طور که نظر سنجی گلوب اسکن آشکار ساخت ، امریکایی های کمتری نسبت به مردم چین از سرمایه داری حمایت می کنند.

حیرت آور نیست .چون 25 میلیون امریکایی بیکارند، به نظر می رسد دشرکت های چند ملیتی عمده ثروتمند تر می شوند ، مالیات کمتری می پردازند ، ومدیران ارشد آنها سیاست مداران دولت را مثل برادران کوچ از صنایع کوچ می خرند.  

این تغییرات (شاید کسی با جرات بگوید پیشرفت ها) درافکارعمومی درامریکا با بزرگترین جنبش کارگری پس از دهه1930 ، خیزشی که در ویسکانسین آغاز شد وجنبشی که ممکن است چشم انداز سیاسی را در انتخابات 2012دگرگون کند نیز هم زمانی دارد . 

 ها جون چنگ ، اقتصاد دان دانشگاه کمبریج در کتاب اخیر خود به نام 23چیزی که در باره سرمایه دار به شما گفته نمی شود می نویسد فرو ریختن افسانه "بازار آزاد" سرمایه داری برای یک درک بنیادی از سرمایه داری حیاتی است . در حالی که چنگ حامی سرمایه داری است ، نظر سنجی ذکر شده در بالا نشان می دهد که بسیاری از امریکایی های شاغل با این درک مشتاق سیستم یا روند دیگری شده اند – حتی اگر انها هنوز به صفوف کسانی که از سوسیالیسم یا کمونیسم  حمایت می کنند نپیوسته باشند.  

طبق نظر چنگ ، استدلال های "بازار ازاد" سرمایه داری بسیاری از مارا متقاعد کرده است که بازارهای مستقل از دخالت دولت بهتر کارمی کنند. طرفداران بازار آزاد ادعا می کنند ، منابع ، ابتکار ها وانگیزه ها ، زمانی که دولت در وضع بازار درگیر می شود دچار وقفه می شوند. از این رو ، دخالت دولت تنها " دخالت از نظر سیاسی تحریک شده " را باز تاب می دهد . تقریبا کلمه به کلمه اینها  نقطه نظرات جمهوری خواهان مخالف با دستور کار زیست محیطی ، اصلاح بهداشت وخطای وال استریت هستند.

چنگ خاطر نشان می سازد آنچه در این رشته ادعا ها مورد غفلت قرارمی گیرد آن است که سرمایه داری  ازهمان آغاز، به شدت سیاست زده بوده است . مثلا نخستین تلاش بریتانیا برای تنظیم کار کودکان در 1819را در نظر بگیرید.اولین قوانین آنها تنها بر کار کودکان در کارخانه های نخ ریسی کشور ، با محدود کردن کار کودکان به 12 سال وبیشتروکمتر از 70ساعت کاردر هفته متمرکز بود. پیشگویانی نظیر نیوت گینگریچ ، راند پل ، سارا پلین وحامیان متحد تی پارتی ،مخالفان قانون منع کننده "دخالت " این دولت در بازار برمبانی ایدئو لوژیکی ، ادعا می کنند که آن (دولت بریتانیا) با قرارداد های قانونی بین کودکان کوچک وتولید کنندگان غنی وقدرتمند پنبه مداخله کرد. 

چنگ می نویسد:" امروز، حتی طرفداران دو آتشه بازار آزاد در بریتانیا یا سایر کشورهای غنی  به باز گرداندن کودکان کارگر بعنوان بخشی از بسته آزاد سازی بازاری که بدان مایلند نمی توانند فکر کنند." البته، چنگ این مطلب رادرسال 2010 احتمالا پیش ازبررسی تمایلات سیاست مداران جمهوری خواه در ماین ومیسوری نوشت که برای به عقب کشاندن محدودیت کار کودکان یا برای حذف کردن بودجه برای اجرای قوانینی که کار کودکان را ممنوع می سازد تلاش می کنند. 

اعتراض ها به قوانین کار کودکان ، ازآغاز تا کنون ، منوط به دفاع ازمجاز شمردن شرکت ها برای اجیر کردن کارگرانی است که بتوانند حداقل حقوق را پرداخت نمایند – حداکثر استثمار- وسود بیشتری از آن به دست آورند.

در حالی که چنگ جلوگیری این دولت از اسثمار کودکان را " مجاز" می شمارد ، اما این حقیقت را خاطر نشان می سازد که اکثر مردم چنین قوانینی را " طبیعی" می دانند ، روشن است که سیاستمداران جمهوری خواه  ازبازگشت به روش قرن نوزدهمی شدیدا غیرعادلانه سرمایه داری طرف داری می کنند. چنگ به حمایت گسترده عمومی ازمحافظت از محیط زیست بعنوان شکلی از دخالت دولت یاد می کند که مثبت ارزیابی می شود. اظهارات او از طرف سنجش افکار عمومی اخیر در امریکا مورد حمایت قرار می گیرد که نشان دهنده حمایت شدید نهادهای فدرال مانند آزانس محافظت از محیط زیست ، حتی در میان رای دهندگان جمهوری خواه است .

چنگ فهرست طولانی ازراه هایی را که دولت ها بازاررا تنظیم می کنند خاطر نشان می گردد : دارو ، الکل ومواد مخدر، ذخیره غذا، جنگ افزار، بردگی ، اعضا بدن انسان ، رفتارقانونی ، بورس، ممیزی مشترک، (صدور) گواهینامه برای هر چیز، بانک داری، املاک وساختمان، کنترل اجاره ها، حداقل دستمزدها،مهاجرت،نرخ بهره، وتجارت جهانی. به این فهرست عضویت اتحادیه های کارگری وقرار داد جمعی بین کارکنان وکارفرمایان نیز می تواند اضافه گردد.

نقطه برجسته ویژه ی این بحث تامین مالی دولتی وال استریت پس از فروپاشی مالی بود. برخی از سرمایه داران دو آتشه " بازار ازاد" – بسیاری از کسانی که مرتکب حوادثی شدند که منجر به فروپاشی شد –همانطور که رسانه های عمده جریان مسلط رسانه ای در پس آیند بحران برجسته کردند ، به صورت مضحکی با تغذیه از بی نظمی تحریک شده توسط ایدئولوژی " بازار آزاد "  "سوسیالیست" شده اند.

چنگ استلال می کند که افسانه "بازارآزاد" در این واقعیت قرار دارد که دخالت دولت به بخش طبیعی (وسودمند) زندگی روزانه تبدیل شده است  که ما نمی توانیم آن را مشاهده کنیم ، ودیگر نمی توانیم به آن توجه کنیم. علاوه بر این ، او اظهار می کند که " هیچ مرز به صورت علمی تعیین شده ای از بازار آزاد وجود ندارد." در واقع اقتصاد به هیچ وجه علم نیست ، اقتصاد" یک عمل سیاسی " است . پس طرف داران بازار آزاد متظاهرانه عمل می کنند. " لفافه  ایدئولوژیک انها وانمود می کند که طرح های آنها در واقع سیاسی نیست، بلکه بیشتر یک حقیقت عینی اقتصادی است ،  در حالی که طرح های سایر افراد سیاسی است . هر چند، آنها هم مانند مخالفینشان از نظر سیاسی تحریک شده اند" . به سادگی قرار دادن ایدئولوژی، منافع وخیز به سوی قدرت ماهیت این مبارزه سیاسی را تعیین می کند، نه علم ، نه واقعیت های عینی ، نه اخلاق ذاتی یا حقایق طبیعی .   

از این رو ایدئولوژی "بازار ازاد "اندکی بیش از پوششی دروغین برای مبارزات منافع ویژه در چارچوب سرمایه داری است ، به این دلیل که خانواده های کارگر نه منفعت جدی کسب می کنند ونه در ادامه اعتقاد به آن منافع مادی دارند. 

سرچشه: پلتیکال افیرز


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter