نویدنو:30/01/1390  

 

 نویدنو  30/01/1390

 

موصع گیری علنی حزب کمونیست یونان در برابر مقاله ای از سام وب

 

حزب کمونیست یونان طی نامه ای به ابراز موضع علنی در مقابل مقاله ای از سام وب ، رهبر حزب کمونیست امریکا در مجله پلتیکال افیرز پرداخت. حزب کمونیست یونان در این نامه وجوه مختلف نظریات سام وب را مورد بررسی قرار داده وموارد اختلاف آنها را با مشی اصولی مارکسیستی – لنینیستی بیان کرده است .

نوید نو جهت اطلاع خوانندگان خود مقدمه این موضع گیری ح.ک.ی. را منتشر می سازد وامید وار است در آینده ای نزدیک کل مقاله را تقدیم نماید .

 

 

موضع حزب کمونیست یونان در باره مشی سام وب وتحولات در حزب کمونیست امریکا

به رفقا وکادرهای حزب کمونیست امریکا

به کارگرانی که در امریکا مبارزه می کنند

به احزاب کمونیست وکارگری

 

 رفقای گرامی

سام وب، رهبر حزب کمونیست امریکا ،  در فوریه 2011 مقاله ای را در نشریه مسائل سیاسی ، نشریه الکترونیکی حزب کمونیست امریکا ، با عنوان " حزب سوسیالیسم قرن بیست ویکم: چه شکلی دارد، چه می گوید، وچه می کند" منتشر ساخت. هر چند  که مقاله یاد شده  با یادداشتی از سوی  سردبیر که ادعا می کرد که " مقاله زیر تنها دیدگاه نویسنده را بازتاب می دهد. این مقاله الزاما دیدگاه رسمی هیچ سازمان یا جمعی را بازتاب نمی دهد" همراه بود.اما برای ما اشکار است که موضع عمومی رهبر یک حزب کمونیست در باب چنین موضوع مهمی نیازمند توجه ویژه ای است .   

 در 16 فوریه ما نامه ای از تیم سردبیری مسائل سیاسی ( پلتیکال افیرز) دریافت کردیم که از ما دعوت می کرد دیدگاه خودمان را ارسال کنیم.

 حزب ما ، پس از مطالعه این مقاله وواکنش ها یی که در داخل صفوف کمونیست ها هم در امریکا وهم در جهان بر انگیخته بود ، لازم دید که از طریق این نامه ، همچنان که مسئولیت آن بعنوان بخشی از جنبش جهانی کمونیستی ایجاب می کند موضعی علنی اتخاذ نماید.

 تشخیص ما آن است که ما با  یک رویکرد  فراگیرانحلال طلبانه 29 تزی سر وکار داریم که پیش روی جنبش جهانی کونیستی قرار گرفته است وتجدید نظر کامل در اصول وسنت های انقلابی  جنبش کمونیستی را پیشنهاد می کند.  

 حزب کمونیست یونان ، بعنوان بخشی از جنبش جهانی کمونیستی ، رد این رویکرد را ، که نیاز به وجود حزب طبقه کارگر در امریکا را زیر علامت سوال قرار می دهد ، ودرکل علیه جنبش انقلابی وضد امپریالیستی  جهانی نشانه گرفته است وظیفه خود می داند. کنگره 18 حزب ما تاکید کرد که " پیکار علیه گرایش های سوسیال دموکراتیزه  سازی در احزاب کمونیست – از طریق سازوکارهای دخالت امپریالیستی ، کمونیسم ستیزی ورسانه های بورژوایی-  باید با دفاع از نقش تاریخی طبقه کارگر و پیشاهنگ سازمان یافته آن، اصول مارکسیسم – لنینیسم وسوسیالیسم ، شدیدا وبه طور قانع کننده ای مورد بحث قرار گیرد . این وظیفه در مقابل تهاجم رشد یابنده ضد کمونیستی در اتحادیه اروپا ودر جهان ، حتی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می شود. "

 رفقای گرامی

 رویکردی که امروز ، از طریق مقاله رهبر حزب کمونیست امریکا مطرح شده است ، همان طور که نویسنده خاطر نشان می سازد  نقطه اوج مسیری از " سازگاری" را در دهه گذشته تشکیل می دهد. پیش از این نیزتحولاتی در این دوران دخالت گری وجود داشته است که کمونیست ها در یونان ، ونیز در امریکا وسایر کشورها با نگرانی آن را نظاره می کردند ، همانند :

  •    تسلیم بایگانی حزب به امپریالیست ها ، دولت بورژوایی امریکا در سال 2007

  • تعطیل انتشار چاپی روزنامه (دنیای مردم هفتگی) ومجله پلتیکال افیرز، با تغییر هم زمان خصوصیات آن

  • انقباض سازمانی وجابجا کردن حزب

  • "دنباله روی" سیاسی پشت یکی از دو رکن سیستم سیاسی بورژوازی امریکا ، که گفته می شود پشت حزب دموکرات

  • موضع گیری مرتبط با جاه طلبی امپریالیسم( مثلا، رد درخواست خروج فوری از عراق )

  • عدم امضا بیانیه مشترک نشست اضطراری حزب های کمونیست وکارگری دردمشق ، به دلیل آن که در متن نهایی آن موضع گیری برای خروج نیروهای اشغالگر امپریالیست از عراق وجود داشت .

این عامل ها پس از کنگره 29حزب کمونیست امریکا تشدید شد . و این امرهم  که بلافاصله پس از کنگره ، مقاله ای در پلتیکال افیرز منتشر شد که نه تنها حفظ نام حزب ، بلکه احتمال وحتی ضرورت وجودی حزب کمونیست در امریکای امروز را زیر علامت سوال می برد صرفا از روی  تصادف نبود.

  امروز رویکرد (سام)وب همچون نقطه اوج این مسیر وتبلیغ آشکار رها کردن جهان بینی مارکسیسم – لنینیسم ، لغو مرکزیت دموکراتیک ، و تضعیف اصول حزب طراز نوین ظاهر می شود .

ما مایلیم توجه شمارا در ادامه به وجوه بنیادی این رویکرد جلب نماییم:


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter