نویدنو:24/01/1390  

 

 نویدنو  24/01/1390

 

"دوران " و " دوران گذارازسرمایه داری به سوسیالیسم"

پروفسور گونتر هیدن – برگردان شین میم شین

 

 دوران

دوران عبارت است از یک مقطع تاریخی معین در تاریخ جامعه بشری .دوران مشخص کننده مقطعی از روند توسعه تاریخی است، که تا رسیدن بدان، گذشته مغلوب می گردد و آینده قوام می یابد . دوران تعیین کننده خطوط اصلی زمان حال تاریخی در رابطه با گذشته و آینده است . دوران ـ علاوه بر این ـ تعیین کننده نیروی اجتماعی اصلی پیشرفت اجتماعی در شرایط تاریخی مشخص است .
لنین می گوید :  «اینجا سخن از دوران تاریخی بزرگی است .  در هر دوران ـ همان طور که تا کنون بوده، به همان سان نیز در آینده ـ زیرجنبش * های منفردی وجود دارند، که گاهی پیشرونده و گه پسرونده اند .  در هر دوران ـ همان طور که تا کنون بوده، به همان سان نیز در آینده ـ انحرافاتی از نوع میانگین جنبش ها و سرعت میانگین آنها وجود دارد .  ما نمی توانیم بدانیم که جنبش های منفرد تاریخی هر دوران، با چه سرعتی و با چه موفقیتی توسعه می یابند .  ما ـ اما ـ می توانیم بدانیم و واقعا هم می دانیم، که کدام طبقه اجتماعی در کانون این و یا آن دوران ایستاده است و محتوای ماهوی ** آن دوران را، سمت و سوی اصلی توسعه آن را، مهمترین خود ویژگی های شرایط تاریخی آن را تعیین می کند . «
 
ما فقط بر این بنیان، یعنی اگر ما ـ در وهله اول ـ ملاک های تفاوت اساسی «دوران» های مختلف را (و نه فصول منفرد تاریخ کشورهای منفرد را) در نظر بگیریم، آنگاه می توانیم به تدوین صحیح تاکتیک خود نایل آییم .  و فقط شناخت خطوط اساسی هر دوران معین می تواند بمثابه پایه ارزیابی خود ویژگی های منفرد این و یا آن کشور به خدمت گرفته شود.«

 «دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم»


دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم با انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه (1917 میلادی) شروع شده و با پیروزی سوسیالیسم در مقیاس جهانی به پایان خواهد رسید .  دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به جای دوران امپریالیسم می نشیند و آن را روانه موزه تاریخ می سازد .  دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران مبارزه میان دو سیستم اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیسم است .  دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران انقلاب سوسیالیستی و انقلاب رهائی بخش ملی است .  دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران فروپاشی امپریالیسم و کلونیالیسم است .  دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران گذار خلق های دم به دم فزون تر به راه سوسیالیسم و کمونیسم در مقیاس جهانی است .

مرحله اول دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

 مرحله اول این دوران با ساختمان موفقیت آمیز سوسیالیسم در یک کشور واحد ـ اتحاد شوروی ـ مشخص می شود .

مرحله دوم دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

 مرحله دوم این دوران با تشکیل سیستم سوسیالیستی جهانی مشخص شده است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز می گردد .  تشکیل سیستم سوسیالیستی جهانی تناسب قوا را به نفع سوسیالیسم تغییر داد .  مسئله اساسی مبارزه به خاطر پیشرفت اجتماعی در پرتو این تناسب قوا طرح و حل شده است .
تا زمانی که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ادامه دارد، مبارزه طبقاتی پیگیر میان دو سیستم جهانی نیز ادامه خواهد داشت .

همگرائی دو سیستم و اضمحلال آن دو در «سنتز جدید» محال است .  زیرا بنیان های اجتماعی ـ اقتصادی تعیین کننده آن دو یکدیگر را مستثنی می سازند .
تضاد اصلی آشتی ناپذیر دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، یعنی تضاد میان نظام اجتماعی سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و نظام اجتماعی کاپیتالیستی مبتنی بر مالکیت خصوصی انحصاری ـ دولتی بر وسایل تولید بطور اوبژکتیف (عینی)، خصلت مبارزه دو سیستم جهانی را تعیین می کند .

مراجعه کنید به سوسیالیسم و کمونیسم، همزیستی مسالمت آمیز، مبارزه طبقاتی.

 

پانوشت ها :

*- ما مفهوم زیرجنبش را به تقلید از مفهوم ریاضی زیرمجموعه ساخته ایم. مترجم

**-  لنین از مفهوم مرکب «محتوای ماهوی» استفاده می کند .  در آثار مارکس هم به جفت دیالک تیکی این مفهوم مرکب، یعنی به مفهوم «فرم نمودین» برمی خوریم .  آن دو دو دست افزار دیالک تیکی را با هم ترکیب می کنند:  دیالک تیک فرم و محتوا را با دیالک تیک نمود و ماهیت .  از ترکیب آن دو، دست افزار دیالک تیکی جدیدی تشکیل می گردد، به نام دیالک تیک فرم نمودین و محتوای ماهوی. مترجم

انتشار نخست : دائره المعارف روشنگری
 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter