نویدنو:05/01/1390  

 

 نویدنو  05/01/1390

 

نامه ای به افراد با وجدان در غرب

من برایتان مصر آرزو می کنم!

عمر برقوتی- برگردان : مهرگان

من برای شما قدرت مقاومت ، مبارزه برای عدالت اجتماعی واقتصادی ، کسب آزادی واقعی وحقوق برابر آرزو می کنم .

من برای شما اراده ومهارت فرار از دیوارهای زندان به دقت پنهانتان را آرزو می کنم.ببینید ، در بخش ما از جهان ، دیوارهای زندان ، درهای ستبرشکست ناپذیر همگی بسیار آشکار، واضح ، مغرور وبسته هستند، به همین خاطر غلبه نا پذیر، سرکش وهیجانی  باقی می مانند و همیشه درتهیه مقدمات برای روز آزادی ما ، زمانی که به اندازه کافی قدرت توده ها ی منتقد مردم رابرای عبور از تمام خط های قرمزصریح  پیشین جمع می کنیم پرتو افشانی می کنند.ما در آن زمان می توانیم زنجیرهای ستبر، سرد زشت،وزنگ زده را ، که مغزها وبدن های مارا درتمام  طول زندگی همانند بوی مقاومت ناپذیریک لاشه متعفن در سلول زندان مرطوب ما زندانی کرده اند در هم بشکنیم  .سلول های زندان شما ، اما، کاملا متفاوتند. دیوارها به خوبی پنهان شده اند تا مبادا اراده شمارا برای مقاومت تحریک کنند. سلول های زندان شما هیچ دری ندارند- شما می توانید تقریبا " آزادانه" گردش کنید ، وهرگز زندان بسیار بزرگتری را که در آن محدود شده اید نشناسید.

  من برای شما مصر آرزو می کنم تا بتوانید مغزهایتان را استثمار زدایی نمایید ، چون  فقط پس از آن می توانید رویای آزادی واقعی، عدالت واقعی ، برابری واقعی وکرامت واقعی  را ببینید .

 من برایتان مصر آرزو می کنم تا بتوانید ورق چند گزینه ای  " چه می خواهید" را پاره کنید، چون تمام پاسخ هایی که  گرفته اید علط هایی کهنه اند.تنها انتخاب شما به نظر می رسد بین بد وبد تر باشد .

 من برای شما مصر آرزو می کنم تا بتوانید ، همانند تونسی ها ، مصری ها ، لیبیایی ها ، بحرینی ها ، یمنی ها ، ومطمئنا فلسطینی ها ، فریاد بزنید " نه ، ما نمی خواهیم آخرین پاسخ غلط را انتخاب کنیم. ما انتخاب دیگری را هم می خواهیم ، که در لیست مطالبات شما نیست ." انتخاب مفروض بین بردگی ومرگ ، ما بدون ابهام آزادی وزندگی با کرامت را انتخاب می کنیم – نه بردگی را ونه مرگ را.

  من برای شما مصرآرزو می کنم تا بتوانید به صورت جمعی ، دموکراتیک، ومسئولانه جوامع خودرا باز سازی کنید، تا قواعد را آنچنان که در خدمت مردم باشند ، نه سرمایه وحشی وارتش بانکی آن باز تنظیم کنید، تا به نژاد پرستی وتمام انواع تبعیض ها پایان دهید ، تا مراقب وهماهنگ با محیط زیست باشید، تا جنگ ها وجنایات جنگی را و ، نه مشاغل ، مزایا وخدمات عمومی را قطع کنید ، تا در آموزش وپرورش وبهداشت  ، و نه در سوخت های فسیلی وتحقیقات اسلحه سرمایه گذاری کنید ، تا حکومت سرکوب کننده وستمگرانه چند ملیتی ها را سرنگون کنید، وتا از جهنم افغانستان، عراق وهر جای دیگری که تحت رخ دیس "گسترش دموکراسی" مقدس نمای صلیبی شما سبب گسترش تجزیه اجتماعی وفرهنگی ،فقر فرومایه ونومیدی مطلق شده است خارج شوید.

   من برای شما مصر آرزو می کنم چنان که بتوانید تعهدات قانونی واخلاقی کشورهایتان در کمک به بازسازی  اقتصادهای مورد تجاوز قرار گرفته وعقب نگه داشته شده وجوامع مستعمره های سابق – یا کنونی- خود عمل کنید ، آن چنان که جوانان آنها بتوانند سرزمین خودرا در عوض مخاطره  مرگ – یا بدتر- در امواج بلند دریا برای رسیدن به سواحل توهم شسته شما ، از دست دادن دوست داشتنی ها وجایی که آنها یک زمانی وطن می خواندند.باردیگر ماندنی، قابل زندگی ودوست داشتنی بیابند ، می بینید ، آنها " اینجا" هستند چون شما آنجایید ...وما همه می دانیم شما آنجه چه کردید!

من برایتان مصر آرزو می کنم به قدری که بتوانید روح مبارزه ضد آپارتاید افریقای جنوبی رابه وسیله پاسخگو نگهداشتن اسرائیل در برابر قوانین بین المللی واصول جهانی حقوق بشر، از طریق اتخاذ تحریم ، محروم سازی ومجازات ، تحمیل شده بریک اکثریت پر قدرت در جامعه مدنی فلسطین نو سازی کنید . هیج راه  موثر، و مسالمت آمیز دیگری برای پایان دادن به اشغال اسرائیل ، تبعیض نژادی ودهه ها – انکار قدیمی سازمان ملل- حق قانونی رانده شدگان فلسطینی برای بازگشت وجود ندارد.

ستم ما وشما عمیقا در ارتباط با هم ودر هم پیچیده اند – آن هرگز یک بازی برد یا باخت نیست! مبارزه مشترک ما برای حقوق جهانی وآزادی صرفا یک شعارخود راضی کننده نیست که ما بر می افرازیم ، بلکه، مبارزه ای برای رهاسازی حقیقی وخود تعیین گری است ، ایده ای که زمان آن با صدای بلند فرا رسیده است .

بعد از مصر نوبت ماست. نوبت آزادی وعدالت فلسطینی هاست. نوبت  تمام خلق های این جهان ، به ویژه استعمار شده ترین ولگدمال شده ترین آن ها ست ، تا انسانیت مشترک مارا بازگو کنند و کنترل بر سرنوشت مشترک مارا اصلاح نمایند.

من برایتان مصر آرزو می کنم.

عمر برقوتی فعال حقوق بشر فلسطینی ، ساکن سابق مصر، ونویسنده کتاب تحریم، محروم سازی ومجازات : مبارزه جهانی برای حقوق فلسطینیان است .

سرچشمه :  http://counterpunch.org/barghouti03232011.html


 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter