نویدنو:03/01/1390  

 

 نویدنو  03/01/1390

 

امپریالیسم

پروفسور گونتر هیدن -برگردان شین میم شین

 

تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت.
زیرا تضاد اصلی امپریالیسم ریشه اقتصادی جنگ را تشکیل می دهد.

ولادیمیر ایلیچ لنین (1870 ـ 1924)

امپریالیسم، بمثابه عالی ترین و آخرین مرحله توسعه سرمایه داری در گذر از قرن نوزدهم به بیستم میلادی تشکیل شد.
لنین در کتاب خود تحت عنوان «امپریالیسم، بمثابه عالی ترین مرحله سرمایه داری»، امپریالیسم را به شرح زیر مشخص می کند:

مشخصه اول:تمرکز تولید و سرمایه، به مرحله ای از توسعه خود می رسد که انحصارات تشکیل می یابند، انحصاراتی که در حیات اقتصادی نقش تعیین کننده بازی می کنند.

مشخصه دوم :ذوب سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی در یکدیگر و پیدایش الیگارشی مالی بر اساس سرمایه مالی.

مشخصه سوم: صدور سرمایه اهمیت خاصی کسب می کند.

مشخصه چهارم : تشکیل اتحادیه های سرمایه داران انحصاری بین المللی و تقسیم جهان میان خود.

مشخصه پنجم: پایان تقسیم مناطق جهان میان قدرت های بزرگ سرمایه داری و شروع جنگ میان آنها، برای تقسیم از نو.

*****
مشخصه اصلی امپریالیسم، انحصار است (انحصارات و اتحادیه های اقتصادی از قبیل تراست و کارتل که برپایه تمرکز تولید و سرمایه بوجود می آیند.)
انحصارات قله های فرماندهی اقتصادی را تسخیر می کنند و شرکت ها و مؤسسات دیگر را تحت سیطره خویش در می آورند.
با تشکیل سرمایه داری انحصاری، رقابت آزاد کاپیتالیستی که مشخصه مرحله ما قبل انحصاری سرمایه داری بود، جای خود را به انحصار می دهد و رقابت در مرحله بالاتری، عمدتا در سطح انحصارات صورت می گیرد و فرم ها و دامنه بی سابقه ای کسب می کند.
نیروی محرکه و شالوده وجودی امپریالیسم کسب سود انحصاری است.
سلطه انحصارات تضاد اصلی سرمایه داری را، یعنی تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب کاپیتالیستی (اضافه ارزش و غیره) را حدت می بخشد.
انحصار چارچوب ملی را منفجر می کند و سیستم استعماری امپریالیستی را بوجود می آید.
اما برای تشخیص امپریالیسم، مشخصه اقتصادی آن کفایت نمی کند.
لنین به خودویژگی های امپریالیسم اشاره می کند.
امپریالیسم، بمثابه سرمایه داری انحصاری، سرمایه داری گندنده، انگلی و میرنده در دوران انقلابات پرولتری است.گندیدن و خصلت انگلی امپریالیسم، عمدتا، در نکات زیر خود نمائی می کنند:

1-در توسعه اقتصادی و سیاسی ناهمگون کشورها و رشته های صنعتی منفرد.

2- در عدم استفاده کافی از تولید و تکنیک مدرن.

3-در وجود اقشار و دول مفتخور (که منبع درآمدشان نزول سرمایه های خویش و یا باجگیری و غارت ثروت دیگران است. مترجم)

4-در نظامی کردن اقتصاد، که در حال حاضر مهمترین فرم نمودین آن را تشکیل می دهد.

5-سلطه سرمایه انحصاری بطور روزافزونی با منافع ملت خودی و با منافع مجموعه خلق های صلح جو در تضاد قرار می گیرد.

6-امپریالیسم به معنی ارتجاع مطلق است. (لنین)
در جریان توسعه امپریالیسم، سرمایه داری انحصاری ـ دولتی تشکیل می گردد.
بعد از جنگ جهانی اول، بویژه بدنبال پیروزی انقلاب اکتبر، بحران عمومی سرمایه داری را تضعیف می کند.بحران عمومی سرمایه داری خصلت های انگلی امپریالیسم را شدت می بخشد.
مدت مدیدی تصور می شد که امپریالیسم بعد از تشکیل سیستم جهانی سوسیالیسم، بعد از جنگ حهانی دوم، فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش جنبش های رهائی بخش ملی، دیگر تأثیر تعیین کننده ای در حوادث جهانی ندارد و عامل تعیین کننده در حوادث جهانی سیستم سوسیالیستی است.این تصور واقع بینانه ای نبود.
تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت.
زیرا تضاد اصلی امپریالیسم ریشه اقتصادی جنگ را تشکیل می دهد.

مراجعه کنید به سرمایه داری انحصاری ـ دولتی، بحثی در باره مقوله امپریالیسم (پروفسور دومه نیکو لوسوردو)

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-531-89-212-890631.htm

 

سرچشمه: دائره المعارف روشنگری
 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter