نویدنو:12/12/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  12/12/1389

 

  

بیانیه ائتلاف جنگ را متوقف کنید درباره انقلاب های خاورمیانه

  برگردان: آرش

امریکا یا بریتانیا نباید در لیبی دخالت کنند. آینده لیبی ، مصر، تونس، بحرین، یمن ، باید تنها توسط مردم این کشور ها تعیین شود.

  قیام فراگیر خاورمیانه در خور حمایت تمام افراد ترقی خواه است . انها به طور مستقیم بر علیه خودکامگانی هستند که حقوق اولیه مردم خود وامکان یک زندگی شرافتمندانه را انکار کرده اند.

این خودکامگان نیز ، در بخش اعظم خود ، بر حمایت خود خواهانه قدرت های بزرگ ، پیش از همه ، امریکا وبریتانیا متکی بوده اند . دولت های غربی نفت ارزان ، فروش اسلحه وحمایت کردن از سرکوب اسرائیلی فلسطینیان ورای حقوق خلق های عرب را در اولویت گذاشته اند.      

پاسخ دولت بریتانیا به رخ داد های ماه گذشته نمونه این ریا کاری است . دیوید کامرون فروش اسلحه به منطقه را اولویت داده است .واصرار بر دخالت در لیبی بیشتر برای در کنترل داشتن منابع نفتی آن کشور است تا حمایت از مردم لیبی.

  ائتلاف محافظه کار – لیبرال سر مشق تونی بلر را در مشاهده خاورمیانه کاملااز طریق منشور منافع بریتیش پترولیوم ومنطقه هوایی بریتانیا تعقیب کرده است .هر دخالت بریتانیا در منطقه می تواند معطوف به پیش بردن این منافع باشد ، نه آزادی یا دموکراسی که می تواند تنها چالشی را به سلطه غربی منطقه اهدا نماید. 

  ائتلاف جنگ را متوقف کنید تصریح می کند  که امریکا یا بریتانیا در لیبی یا هر جای دیگری در خاورمیانه تحت هیچ  بهانه ای نباید دخالت کنند.چنین مداخله ای در طی قرن گذشته ریشه رنج های منطقه است ، وادامه آن هیچ یک از مشکلات آن جارا حل نخواهد کرد .

  آینده لیبی ، مصر، تونس، بحرین، یمن وتمام کشورهای دیگرمواجه با قیام های مردمی  صرفا باید توسط مردم همان کشورهاتعیین شود.همبستگی با این مبارزات برای آزادی دموکراتیک وملی آنها وظیفه ماست .

ما باید این وظیفه را با در خواست آن که دولت دست هایش را از خاورمیانه  ومردم آن کوتاه نموده ، وآنها را در تسویه حساب با حاکمانشان رها نماید  به بهترین شکل ادا کنیم .

ائتلاف جنگ را متوقف کنید

اول مارس 2011-03-01

سرچشمه : http://stopwar.org.uk/content/view/2276/1/

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter