نویدنو:22/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  22/11/1389

 

  

 اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا

در همبستگی با مبارزه قهرمانانه مردم مصر

 

مصر شاهد یک قیام توده ای علیه رژیم استبدادی حسنی مبارک است .بیش از یک هفته ، ده ها هزار نفر از مردم در حال اعتراض در خیابان ها نمایشگر پایان حاکمیت مبارک بوده اند. آنها با شجاعت سبعیت پلیس وحمله دسته های سازماندهی شده مبارک را به مبارزه طلبیده اند.نزدیک به 300نفر جان باخته اند ، تعدادبسیاربیشتری زخمی شده اند وتعداد نا معلومی هنوز در زندان ها هستند. حزب کمونیست استرالیا با اعلام همبستگی در کنار این مبارزه قهرمانانه در زندگی سیاسی واقتصادی مصر برای نیل به دموکراسی ، کار ونان می ماند.

ما شاهد یک انقلاب دموکراتیک ملی ، شاهد عزم جزمی برای سرنگونی رژیمی فاسد ، ارتجاعی وهوادار امپریالیسم هستیم.

طی دهه ها مردم مصر، تونس وتمام شمال افریقا وجهان عرب فشارهای دیکتاتوری وسرکوب های وحشیانه را تحمل کرده اند. این دیکتاتوری ها از سوی ایالات متحده مورد پشتیبانی وتقویت بوده اند. 

کارگران وخانواده هایشان اوج استثمار، فقر وگرسنگی را تحمل کرده اند در حالی که دولت های غربی چشم بر این سوء استفاده عظیم بستند وبه مسلح کردن وآموزش ماشین نظامی ای که برای خفه کردن مردم مورد استفاده قرار می گرفت  ادامه دادند. سازمان های کارگری ، از اتحادیه های کارگری تا حزب های سیاسی آنها به طور وحشیانه ای سرکوب شده بودند. 

مشخصه دوران سی ساله رژیم مبارک ، استبداد، سرکوب حقوق دموکراتیک ، فساد واقتصاد بیرحم نئو لیبرالی بوده است . سیاست های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول از سال های دهه  1990 تحمیل شد. صنایع دولتی وخدمات عمومی توسعه یافته در مصر جمال عبدالناصر با حمایت شوروی در دهه 1950نابود شده است.   

 برنامه غارت گرانه تحمیلی صندوق بین المللی پول در 1991سبب بی ثباتی در بهای مواد غذایی ، خصوصی سازی فرا گیر واقدامات ریاضتی کلان گردید که منجر به بینوایی جمعیت مصر وبی ثباتی اقتصاد آن گشت . تقریبا نیمی از مصری ها زیر خط فقر زندگی می کنند ، وقیمت های اقلام اساسی مانند نان صعود کرده است .

 سیاست نئو لیبرالی ، فقر فرساینده وسرکوب واقعیت پشت پرده ی این ستیزه هستند. قیام ریشه در مظالم اجتماعی واقتصادی زحمتکشان وطبقات میانی دارد. 

 قیام در ابتدا از سوی جوانان فعال درفیس بوک وتوییتر با الهام از موفقیت تونسی ها در سرنگونی بن علی  سازماندهی شد. آنها ترکیبی از جنبش کفایه ( بس ) – یک اتحاد رقیب دولت -  وجنبش 6آوریل جوانان هستند. جنبشی که سه سال پیش شکل گرفت،نام خود را از یک اعتصاب عمومی در سال 2008اخذ کرد که خود آن ازاعتصاب یکساله کارگران نساجی در غازی المحله نشانه داشت . مسئله اصلی در اعتصاب عمومی افزایش قیمت نان وسایر کالاهای ضروری ومطالبه افزایش دستمزدها بود.    

 هر چند ، آنچه درابتدا به نظر می رسید جنبش مطالبات جوانان مصری برای تغییر باشد برای تبدیل شدن به یک قیام مردمی، به میان کارگران ، حزب های سیاسی مخالف ، گروه های جامعه مدنی وسایر نیروها کشیده شد .  

 بسیج مردمی که ما شاهد آن در خیابان های مصر هستیم نیز ریشه های خودرا در شجاعت وپایداری سازمان های نمایندگی کننده کارگران ودیگر نیروهای مترقی – در میان آنها حزب کمونیست مصر- دارد که سال ها تحت شرایط بسیاردشواربرای بازسازی جنبش کارگری ،تضعیف شده در طی دوره های متوالی سرکوب وتعقیب سیاسی ، کار کرده اند . 

 حزب کمونیست مصر دهه ها سرکوب را تجربه کرده است. اعضای حزب زندان ومرگ در دستان رژیم را تحمل کرده اند. آنها دلاوری عظیمی را به نمایش گذاشته ودر گرد هم آوری ده ها هزار نفر از کارگران در سال های اخیر در موج های  اعتصاب هایی که در تضعیف رژیم نقش داشته اند موفق بوده اند.

مصریک جایگاه عالی راهبردی ( استراتژیک) را در لبه اتصال افریقا وآسیا اشغال می کند، وکنترل کانال سوئز ، حلقه حیاتی کشتیرانی برای نفت وسایرفرآورده های در حال حرکت بین آسیا واروپا وغیره رادر دست دارد.

 امریکا ومتحدان اروپایی واسرائیلی آن برای جلوگیری از مدیریت مردم مصربر سیاست های نظامی وانرژی ملی ، وآنچه از کانال سوئز می گذرد مبارزه خواهند کرد . تهدید دخالت نظامی بر سر ملت آویزان است . امپریالیسم یکبار پیش ازاین  برای حفظ  اداره کانال سوئز مصر را مورد هجوم قرار داده است .  

 امریکا سالانه مبلغ 1.3میلیار دلار کمک نظامی به مبارک داده است . این کمک بزرگترین ارتش خاورمیانه را مورد حمایت مالی قرارداده ومبارک را بر سر قدرت حفظ کرده است . علاوه براین بیشترین میلیون ها مستقیما به صندوق شرکت های امریکایی رفته است . بزرگترین برنده ها طی دهه گذشته لاک هید مارتین ( 3.8میلیارد) ، جنرال داینامیک(2.5میلیارد)،بوئینگ (1.7میلیارددلار)، ریتون (750میلیون دلار) وجی ای (750میلیون دلار)بوده اند.

تلویزیون ماورا محافظه کار فاکس با این گزارش که :" اگر مبارک سقوط کند ، امریکا ودیگر متحد اصلی آن در خاورمیانه ،اسرائیل می توانند با دولت اخوان المسلمین در قاهره  وبازگشت به سوی احساسات ضد غربی در کشور شمال افریقا مواجه شوند."  شبح بنیاد گرایی اسلامی را بر جسته کرد. اما این جنبشی اسلامگرا نیست .

حفظ منافع استراتژیک خود است . دولت اوباما ناگزیر از رها کردن مبارک ویافتن راه های جایگزین

 در حالی که امریکا در طی سی سال از مبارک حمایت کرده است ، بنیاد های امریکایی بی صدا از بخش هایی از مخالفین حمایت کرده اند. این " اهرم سیاسی " یا" اپوزیسیون ساختگی" کاربرد ( تاکتیک ) قدیمی امپریالیسم است . 

 امریکا با ظاهر سازی بعنوان مدافعان " دموکراسی" و" حق اپوزیسون مسالمت جو" و ترویج یک " گذار منظم "، در تلاش کنترل کردن جنبش مردمی ونیل به تغییرات ظاهری برای حفظ منافع سرمایه مالی وامپریالیسم است . 

 هدف جنبش اعتراضی دولت ملی است . شعار مبارک باید برود است . هیچ گزارشی از شعارها یا سرودهای ضد امریکایی نبوده است .

 به هر حال جنبش مردم برای دست یابی به هدف ها یش  نه تنها با هدف گرفتن دست نشانده بلکه با هدف گرفتن رئیس دست نشانده عمیق تر خواهد شد .

 امپریالیسم امریکا ومتحدانش با نومیدی نگران انند که انقلاب ملی دموکراتیک وضد امپریالیستی مصری ها موفق گشته وبه سایر نقاط جهان عرب گسترش یافته ، وبا تهدید سایر رژیم های  دست نشانده سرکردگی امریکا -  اسرائیل را در منطقه متزلزل خواهد کرد .

  آنچه درمصر اتفاق می افتد از قبل اردن ، یمن ، الجزایر ، مراکش ونیز سایر دولت ها را متاثر کرده است . تعادل نیروها ، نقشه سیاسی در یک فراگردی که ممکن است منحرف شود یا به تاخیر افتد اما نمی تواند متوقف گردد در حال تغییر است .

 دولت جدید مصر می تواند محاصره غزه را بشکند.

 رخ داد های فرا گیرنده مصر در روز های اخیر ، ونیز قیام قهرمانانه خلق تونس نشان داد که روز های رژیم های ستم پیشه عربی در حال شمارشند ونشان داد که اراده مردم برای دموکراسی ، آزادی وزندگی آراسته نمی تواند مورد انکار قرار گیرد.

 قیام مصری ها قدرت واستعداد خلق را برای ایجاد تغییرات واقعی نمایش می دهد. توده ها خالق تاریخ هستند.

 وقایع فعلی در مصر ودر سراسر جهان عرب به  سلطه دیکتاتوری امریکایی سرمایه اعتراض می کند . آنها به جنگ های جنایتکارانه امریکا ، سلطه  اقتصادی، سیاسی وفرهنگی  آن اعتراض می کنند . و ستم ونابودی خلق فلسطین را مورد اعتراض قرار می دهند. 

صرف نظر از پی آمد های فوری ، قیام توده ای درمصر نقطه عطفی را نه تنها برای مصر بلکه برای خاورمیانه وکشورهای پیرامونی  ، وبرای سیاست خارجی امریکا ترسیم می کند. امپریالیسم وارتجاع ، دولت صهیونیستی اسرائیل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter