نویدنو:17/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  17/11/1389

 

  

نویدنو: رژیم ارتجاعی سودان شاید به خیال خود برای در امان ماندن از قهر توده های جان به لب رسیده سودان وایجاد سد در برابر سیل ویرانگر کاخ های ستم واستبداد مستبدان وستمگران در حرکتی ارتجاعی  به دستگیری کمونیست های سودانی وبستن روزنامه آنها اقدام کرده است . ما ضمن محکوم کردن این حرکت ضد کمونیستی ارتجاع ، بیانیه حزب کمونیست یونان را در همین زمینه تقدیم می کنیم.

دست ها از کمونیست ها کوتاه!

به تعقیب علیه حزب کمونیست سودان پایان دهید 

 حزب کمونیست یونان کمونیسم ستیزی رسوا ورفتار ضد دموکراتیک نیروی امنیتی دولت سودان را محکوم می نماید که به دستور دولت به اقداماتی علیه حزب کمونیست سودان وروزنامه ارگان آن "المیدان" دست زد که منجربه دستگیری ده ها تن از کادرها واعضا حزب در سوم فوریه شد . 

 ما آزادی فوری و بی قید وشرط رفقای سودانی خودرا خواستاریم وهمبستگی خود را با مبارزه آنان ابراز می داریم .

حزب کمونیست یونان 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter