نویدنو:06/11/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  06/11/1389

 

  

تونس : جبهه 14ژانویه

برگردان: آرش

 

در تاریخ 20ژانویه 2011 سازمان های متعدد چپ رادیکال تونس ، به ویژه حزب کمونیست کارگران تونس وحزب کار ملی ومیهنی جبهه ای را تاسیس کردند.این جبهه  با عطف به  زمان فرار بن علی رئیس جمهور معزول "جبهه 14 ژانویه " نام گرفت 

هدف ویژه جبهه 14 ژانویه سازمان دادن مقاومت  در برابر دولت انتقالی کنونی است که هنوز از سران آر سی دی حزب بن علی تشکیل شده ، وایجاد بدیل مردمی ناشی از کمیته های مراقبت است که در بخش های زیادی از تونس برای دفاع از خود دربرار گروه های ترور آرسی دی ونیروی پلیس ریاست جمهوری ایجاد شده اند.جبهه14ژانویه تمام نیروهای سیاسی مترقی ، اتحادیه های کارگری ونیروهای اجتماعی را برای رسیدن به اهداف انقلاب مردمی تونس فرامی خواند.

بخشی از متن تاسیس بدین قراراست:

با تاکید بردرگیری خود در انقلاب خلق که برای آزادی وحق حاکمیت ملی خود می رزمید وفداکاری های عظیمی که از جمله ده ها شهیدوهزاران زخمی وزندانی بر جای گذاشت ، وبه خاطر کامل کردن پیروزی علیه دشمنان داخلی وخارجی ، وبرای مخالفت با هر تلاشی برای حمله به دست آوردهای این فداکاری ها ، ما جبهه "14ژانویه" را بعنوان چارچوب سیاسی ای که تمام تلاش خود را برای پیشرفت انقلاب مردم در جهت دست یابی به اهداف ومقابله با نیروهای ضد انقلاب به کار خواهد گرفت تاسیس کردیم. جبهه مرکب از احزاب،  نیروها وسازمان های ملی دموکراتیک ومترقی است. 

وظایف عاجل جبهه عبارت است از :

1- سرنگون کردن دولت جاری غنوشی یا هر دولت در بر دارنده نشانه های رژیم پیشین که سیاست های ضد ملی وضد مردمی را به کار بسته وبه منافع رئیس جمهور معزول خدمت نماید .

2-  انحلال آر سی دی وتوقیف ستاد مرکزی ، دارایی ها وموجودی های مالی ونقدی آن ، از آنجایی که به خلق تعلق دارند.

3- تشکیل دولت موقتی که از اعتماد خلق ونیروهای رزم جوی سیاسی ، اجتماعی مترقی واتحادیه های کارگری وجوانان بر خودار باشد . 

4- انحلال مجلس نمایندگان وسنا ، انحلال تمام هیات های ساختگی وشورای عالی قضایی واز کار انداختن ساختار سیاسی رزِم قدیم وتدارک انتخابات مجلس موسسان درطی حداکثر یک سال برای تنظیم قانون اساسی دموکراتیک جدید وتاسیس سیستم قانونی جدید برای قاعده مند کردن  زندگی عمومی که حقوق سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی مردم را تضمین نماید .   

5- انحلال نیروی پلیس سیاسی واتخاذ مشی جدید امنیتی مبتنی بر احترام به حقوق بشروحاکمیت قانون .

6- محاکمه تمام کسانی که در سرقت پول مردم مقصر هستند ، ومحاکمه کسانی که مرتکب جرائمی نظیر سرکوب ، زندانی کردن، شکنجه وتحقیر علیه مردم شده اند، خواه در تصمیم گیری یا اجرا، وسرانجام محاکمه تمام کسانی که متهم به فساد وسوء استفاده از اموال عمومی هستند .

7- سلب مالکیت از خانواده حکمران پیشین وخویشان وهمدستان نزدیک آنها ، وتمام کارمندانی که مقام خودرا برای رشد ثروتشان به هزینه خلق به کار گرفته اند.

8- ایجاد اشتغال برای بیکاران واقدامات فوری برای پرداخت جبرانی به بیکاران ، پوشش تامین اجتماعی گسترده وبهبود قدرت خرید برای شاغلین.

9- ساختمان اقتصاد ملی در خدمت مردم که بخش های حیاتی واستراتژیک آن تحت نظارت دولت است ، باز ملی سازی موسساتی که خصوصی شده اند ، وتنظیم مشی اقتصادی واجتماعی که مشی سرمایه داری لیبرال را در هم شکند.  

10- تضمیم آزادی های عمومی وفردی ، به ویژه آزادی بیان وسازمان ف آزادی مطبوعات ، اطلاعات واندیشه ، آزادی زندانیان واعلام قانون عفو عمومی .

11- جبهه به حمایت توده های مردمی ونیروهای مترقی در جهان عرب وتمام جهان برای انقلاب تونس درود می فرستد، وآنها را به ادامه حمایت با تمام ابزار ممکن فرا می خواند.

12- مقاومت در برابر عادی سازی روابط با موجودیت صهیونیستی وتنبیه آن وحمایت از جنبش آزادی ملی در دنیای عرب وسراسر جهان

13- جبهه تمام توده های مردمی ونیروهای ملی گرا ومترقی را به ادامه بسیج ومبارزه در تمام اشکال اعتراضات قانونی ، مانند حضور افراد منفرد در خیابان ها تاتحقق کامل اهداف فرا می خواند.

14- جبهه به تمام کمیته ها ، انجمن ها واشکال مردمی خود سازمانگر درود می فرستد وآنها را به گسترده کردن دایره مداخله در تمام امور مربوط به کنترل مسائل عمومی وجنبه های گوناگون زندگی روزانه فرا می خواند. 

افتخاربه شهدای قیام ، وپیروزی برای توده های انقلابی ما 

تونس 20ژانویه 2011

 

لیگ کارگران چپ

نهضت اتحادیه ناصریست ها

جنبش ملی گرایان دموکرات

روزنامه بعثی

حزب کارگران کمونیست تونس

حزب کارمیهنی ودموکراتیک تونس

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter