نویدنو:15/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  15/10/1389

 

 

 

بیانیه همبستگی کمونیست های الجزایر با مبارزه مردم ساحل عاج

دخالت امپریالیستی در امور داخلی ساحل عاج را متوقف کنید!

سربازان خارجی را بیرون کنید

 

همبستگی با مبارزه مردم میهن دوست و ترقی خواه در ساحل عاج برای شکستن زنجیر های اسعمار نو

 

قدرت های امپریالیستی ،ایالات متحد امریکا وفرانسه ، تصمیم گرفته اند  دست نشانده خود، الاسانه اواتارا ،معاون سابق مدیر کل صندوق بین المللی پول را بعنوان رئیس جمهور ساحل عاج تحمیل نمایند. آنها ازبه کار بردن زور برای کشاندن کشور به راه جنگ داخلی در راستای حفظ  کشور تحت کنترل خود لحظه ای درنگ نمی کنند. 

ماشین رسانه ای بین المللی کمین کرده  برای تبلیغات وپراکندن دروغ ها، بدون هیچ مدرک مسلمی که پیروزی نامزد محبوب آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری را اثبات نماید برای ساختن افکار وارد عمل شده اند . قدرت های امپریالیستی  به نتایج تحریف شده از سوی کمیسیون به اصطلاح  مستقل انتخاباتی تکیه می کنند که در واقعیت امر با اکثریت پر قدرت خود ترکیبی از نمایندگان نیروهای سیاسی حامی الاسانه اواتارا هستند. آنها خواهان بیرون راندن گباگبو هستند که با تلاش هایش برای بهره گیری از تضادهای بین امپریالیستی خطرناک شده است .

سازمان ملل ، به واسطه حمایت ازاواتارا و با فراتر رفتن از قیمومیتش بر ساحل عاج ، آشکارا یک بار دیگر نشان می دهد که از زمان پایان یافتن اردوگاه سوسیالیسم تبدیل به ابزاری برای تجدید سازمان دادن جهان تحت نفوذ ومناطق سلطه امپریالیستی تبدیل شده است .   

اتحادیه اروپا یک بار دیگر ماهیت بلوک امپریالیستی خودرابه نمایش می گذارد، که علیرغم تضادهایش ، با امپریالیسم امریکا، زمانی که امریکا برهمکاری برای درهم شکستن هر تلاشی در مبارزه علیه یاغی گری سازمان داده شده از سوی نظم جهانی امپریالیستی اصرار می کند موافقت می نماید .

صندوق بین المللی پول وبانک جهانی ، به سهم خود، در برسمیت شناختن تنها به اصطلاح رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مصمم هستند. این استدلال نشانه نهایت ریاکاری است زمانی که به یاد آوریم که صندوق بین المللی پول چند هفته پس از سر نگونی رئیس جمهور زولا ، منتخب دموکراتیک وعلاقه مند به رها کردن کشور خود از قیمومیت نظامی وسیاسی امریکا ، بدون هیچ درنگی بیش از یک میلیارد دلار به طرفداری از دسته های نظامی در هندوراس هزینه کرده بود که ، آشکارا در تعظیم وفراخوان آمریکا بود. 

اوج زیاده خواهی در ریا کاری را  باید متوجه رئیس دادگاه کیفری بین المللی نمود که با صدای بلند به اقدام علیه  لورن گباگبو به اتهام " جنایت علیه بشریت" تهدیدمی کند. خلق ها تاکنون  نسبت به رهبران اسرائیل درطی قتل عام بزرگ دسامبر 2008درغزه ، یا نسبت به رهبران امریکا به خاطر صدها هزار عراقی کشته شده در طی اشغال عراق ، یا نسبت به  رهبران کلمبیایی مسئول ترور هزاران فرد ترقی خواه چیزی  از او نشنیده اند. 

در این همسرایی عربده ها ، تهدید ها ، دستورها وفشار برای بازگرداندن ساحل عاج به صف، رئیس جمهورکشورمستعمره سابق دوباره اندیشه های استعماری قدیمی رابا درخواست ترک قدرت از سوی گباگبو" تا قبل از پایان هفته"! بر افراشته است .

این دخالت رسوا در امور داخلی یک دولت دارای حاکمیت ملی نشان می دهد که هدف از نصب اواتارا بخشی ازیک سناریو دقیقااستادانه است. کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات تنها قطعه ای به کار رفته برای مخفی کردن مشروعیت جعلی گزینه قدرت های بزرگ امپریالیستی حتی قبل از انتخابات بوده است . علاوه بر این مناطقی که وانمود کردند که اواتارا بهترین امتیازرا کسب کرده بود تسلیم ارعاب واستبداد " نیروهای جدید" مورد حمایت امپریالیسم فرانسه هستند. هر چند عقیده شخص می تواند در طی بیش از 20سال مانورها واهداف گباگبوبه اونزدیک شود، اما آنچه در حال ظهور است آن است که مردم بیش تروبیشتری ازافریقا دیگرروابط نواستعماری مبتنی بروابستگی،عقب ماندگی اقتصادی وفقررا تحمل نمی کنند. آنها دیگر نه دیکتاتوری های عریان را می پذیرند ونه کسانی را که خودرا پشت به اصطلاح دموکراسی – بسیار عزیز برای سوسیال دموکراسی - مخفی می کنند وآلت دست بورژوازی کمپرادوروامپریالیست ها برای ابدی کردن غارت ثروت ها ومحصول دست رنج آنها هستند.

تقابلی که بخش اعظم مردم ساحل عاج را علیه امپریالیسم بسیج می کند موید مسئله تعیین کننده همبستگی با نیروهایی است که برای استقلال واقعی کشورشان مبارزه می کنند و خواهان پایان دادن به استثمار وحکام غارتگر ملتشان در طی دهه ها هستند.

بدیهی است ، در این مبارزه برای باز پس گرفتن ثروت های طبیعی از سوی خلق های افریقا واستفاده از آنها بعنوان وسیله ای برای توسعه وترقی ، نیرو های  ضد امپریالیست در سمت نیروهایی قرار دارند که خواهان شکستن زنجیر های وابستگی هستند. مسئله این که چه کسی واقعا برنده انتخابات بود ، وقتی که ما می دانیم که حامیان ابدی سازی روابط سلطه از یک کمک مالی بزرگ ودلالی از سوی بورژوازی امپریالیستی سود می برند که به آنها اجازه خریدن آرا، تاثیر گذاشتن بر انتخاب رای دهندگان ، تحریک کردن تفرقه بین  کارگران، طبقات ولایه ها را برای تحریف نتایج انتخابات ، منتشر کردن دروغ ها برای حمایت از مانورهایشان به خاطر دور کردن کسانی که مزاحم انها می شوند وانتصاب رهبران سلطه پذیر را می دهد، به موضوع کوچکی تبدیل می شود. نتایج انتخابات برای تعیین جایگاه نیروهای ضد امپریالیست در افریقا وجهان یک ملاک قطعی نیست ، به ویژه زمانی که توده های وسیعی در کشور صرف نظرازمحاسبات وروابط سیاسی رهبرانی که وحشیگری امپریالیست ها را رد می کنند برای حرکت کردن به ماورای نو استعمار بسیج شده اند.  

در هرصورت، مردم مستقل ساحل عاج در رابطه با آینده کشور تصمیم می گیرند. نه به دخالت نیروهای امپریالیستی خارجی برای انتخاب دموکراتیک رهبرآن نیازی وجود دارد، نه به اصطلاح به ناظرین آنها برای " قانونی کردن" نتایج انتخابات .

هر گز ودر هیچ کجا امپریالیسم برای آوردن آزادی ودموکراسی دخالت نکرده است. در هر جایی که امپریالیسم توطئه می چیند وسربازانش را اعزام می کند،تنها جنگ داخلی، ویرانی وبدبختی بار می آورد. تنها هدف آن نصب آلت دستان بومی درخدمت منافع بورژوازی مالی بزرگ است .

این امر مردم ، نیروهای مترقی وضد امپریالیست آنها را وادارمی سازد تا مستقیما در باره مبارز اتشان برای استقراریک رژیم دموکراتیک علاقمند به منافع مشروعشان بدون هیچ دخالت خارجی  تصمیم گیری نمایند.مردم باید خواهان بازگشت سربازان فرانسوی و باز گشت آن گروه سربازان سازمان ملل هستند که غرض ورزی خودرا با حمایت ازاواتارا ، نوکران نواستعماروگماشته صندوق بین المللی پول که ساحل عاج رادر یک حرکت اقتصادی وسیاسی واپسگرا غرق کرده است ثابت کرده اند .  

کمونیست های الجزایری سکوت دولت الجزایر وائتلاف ریاست جمهوری "اسلامی – ملی گرا" را که از محکوم کردن دخالت خارجی در امور داخلی مردم ساحل عاج یا جلوگیری از کاربرد اتحادیه افریقا از سوی رهبران افریقا در تعظیم وفراخوان نو استعمار خودداری می کنند محکوم می کنند. آنها انتشار تبلیغات موافق امپریالیست از سوی تلویزیون الجزایر، روزنامه های دولتی وروزنامه های خصوصی را که تقریبا تمام دروغ های ساخته شده از سوی حامیان  فرانس افریقایی به خاطر بی اعتبار ساختن میهن دوستان ساحل عاج وحمایت از نیروهای ادمکش خارجی را به اتفاق آرا مشتاقانه تکرارمی کنند محکوم می کنند. کمونیست ها سکوت احزاب سنتی را در برابر این حمله نواستعماری بی سابقه برای ارعاب خلق ها وتحمیل رهبران مطیع بر آنها را محکوم می کنند.  

اتحاد ملی جمهوری خواه به سکوت ادامه می دهد. اشتراک شهروند برای دفاع از جمهوری نیز ساکت است .سخنگوی آن دو سال پیش با سفیر امریکا ملاقات کرده بود تا به او توضیح دهد همانطور که او می گوید مقصود سازمان او مبارزه علیه قدرت وبه دست آوردن حمایت این قدرت امپریالیستی است.

جبهه نیروهای سوسیالیست ، عضوی از بین الملل سوسیالیست  یک عضو معروف –دومنیک استراوس کان، مدیر کل صندوق بین المللی پول- که برای خفه کردن ساحل عاج تلاش می کند، با مبارزه برای تغییررژیم تنها به حمایت قدرت های بزرگ امپریالیستی ونه به اقدامی به سوی توده های مردم بر مبنای یک آلترناتیو دموکراتیک وضد امپریالیست ترقی خواه رو کرده است.

رهبران جنبش برای استقلال کابیلیانمی توانند به سکوت خودادامه دهند اگرنمی خواهند حمایت نواستعمارگران فرانسوی مصمم به بر افروختن وضعیت چند پارگی الجزایررااز دست دهند که می تواند روزی به آنهااجازه کنترل مناطق نفت خیزرا  بدهد.

رهبران آر سی دی کاملا منزوی از مردم خودرااداره کننده الجزایرباحمایت ودعای خیررهبران امپریالیسم امریکاو فرانسه می بینند ، همانگونه که در برخی ازتلگراف های منتشر شده از سوی ویکی لیکس که انکار نشده اند آمده است. کارت ویزیت سیاست بین المللی آنها با جوهرسرشار از نفرت علیه رهبران میهن پرست اصلی دهه هفتاد ، زمانی که الجزایر ثروت های انحصاری جوامع فرانسوی را برای توسعه کشورملی کرد ودر سمت مردم برای آزادی ملی انها رزمید نوشته شده است.  

کمونیست های الجزایر امید وارند که مردم مترقی ساحل عاج قدرت متحد شدن در پیش روی اتحاد مقدس امپریالیستی را کسب نمایند، وبه اجتناب از تله تقسیم های قبیله ای که استعمارهمیشه با شایستگی برای تضمین سلطه خود آز آن استفاده کرده است قادرباشند ، وبا دلگرمی به بسیج توده های مردم وتکیه بر آنها برای پایداری در برابر فشارهای خارجی استوار بمانند .  

کمونیست های الجزایر تمام نیروهای ضد امپریالیست ومترقی الجزایر، افریقا،فرانسه وهمه جای جهان رابه گسترش همبستگی با مبارزه مردم ساحل عاج برای اسنقلال گسترده ودموکراسی ای که در خدمت منافع بنیادی کشورباشد فرا می خوانند.

کمونیست های الجزایر اعتقاد دارند که این همبستگی به استقرار روابط صحیح همکاری ، پاک سازی هر گونه وسوسه نو استعماری بین خلق های افریقا وکارگران فرانسه ، که همراه هم ازهمان سلطه اعمال شده در فرانسه نظیر افریقا ، از سوی الیگارشی گردن فراز گروه های بهره کش سرمایه مالی ، مانند بولر،بویگو ، اورا وغیره رنج می برند کمک خواهد کرد .

حزب الجزایری برای دموکراسی وسوسیالیسم


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter